Ano ang traducianismo?

Ano ang traducianismo?

Ang Traducianism ay ang paniniwala na ang kaluluwa ay ipinadala sa pamamagitan ng pagmamana mula sa magulang patungo sa anak. Ang doktrinang ito ay unang iminungkahi ni Tertullian sa sinaunang simbahang Kristiyano, at kalaunan ay pinagtibay ni Augustine. Ito ay karaniwang tinatanggap sa buong Middle Ages. Gayunpaman, ang traducianism ay nagsimulang bumaba sa katanyagan sa panahon ng Renaissance, at kalaunan ay pinalitan ng doktrina ng creationism (ang paniniwala na ang bawat kaluluwa ay indibidwal na nilikha ng Diyos).

Sagot

Ang Traducianism ay ang paniniwala na sa paglilihi, ang katawan at kaluluwa o espiritu ng bata ay ipinapasa sa bata mula sa mga magulang. Sa madaling salita, namamana ng bata ang parehong materyal at hindi materyal na aspeto ng kanyang pagkatao mula sa kanyang mga biyolohikal na magulang.Ang isang magkakaibang pananaw ay ang creationism, na naniniwala na ang Diyos ay lumilikha ng isang bagong kaluluwa mula sa wala para sa bawat batang ipinaglihi. Parehong ang traducianism at creationism ay may kani-kanilang mga kalakasan at kahinaan, at pareho ay pinanghahawakan ng iba't ibang mga teologo ng nakaraan. May pangatlong pananaw, na hindi talaga sinusuportahan ng Bibliya, na naglalahad ng teorya na nilikha ng Diyos ang lahat ng kaluluwa ng tao nang sabay-sabay, bago si Adan sa Genesis 1. Sa panahon ng paglilihi, ikinabit ng Diyos ang isang kaluluwa sa bata. katawan.Ang ilan ay nakahanap ng suporta sa Bibliya para sa traducianismo sa salaysay ng paglikha. Sinasabi ng Genesis 2:7 na nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok mula sa lupa, at hiningahan si Adan ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging buhay na nilalang. Sinasabi nito sa atin na si Adan ay hindi lamang isang pisikal na nilalang, na may katawan, ngunit mayroon din siyang hindi materyal na bahagi na ginawa ayon sa larawan ng Diyos (Genesis 1:27)—mayroon siyang espiritu at personalidad. Ang Kasulatan ay walang nakatala saanman na ginawa ito ng Diyos muli. Sa katunayan, ipinahihiwatig ng Genesis 2:2–3 na itinigil ng Diyos ang Kanyang gawaing paglalang. Nang maglaon, nagkaroon si Adan ng isang anak na lalaki sa kanyang sariling wangis, sa kanyang sariling larawan (Genesis 5:3)—ang mga salita ay katulad ng ginamit sa paglikha ni Adan sa Genesis 1:26. At, tulad ni Adan, si Seth ay may katawan at kaluluwa.

Sinasabi sa Awit 51:5, Tunay na ako ay makasalanan sa aking kapanganakan, makasalanan mula nang ako ay ipinaglihi ng aking ina. Mula sa sandali ng paglilihi, si David ay may likas na makasalanan. Pansinin ang mga salita ako at ako ; ipinahihiwatig ng mga ito na itinuring ni David ang kanyang sarili bilang isang buong tao (katawan at espiritu) sa paglilihi. Tinutulungan ng Traducianismo na ipaliwanag kung paano nagkaroon si David ng isang likas na kasalanan sa paglilihi—ang kanyang espiritu/kaluluwa ay minana sa kanyang ama, na nagmana ng kanyang espiritu/kaluluwa mula sa kanyang ama, at iba pa, hanggang sa makasalanang si Adan.Ang isa pang talata na ginamit upang suportahan ang traducianismo ay ang Hebreo 7:9–10, na mababasa, Maaaring sabihin ng isa na si Levi, na kumukuha ng ikasampu, ay nagbayad ng ikasampu sa pamamagitan ni Abraham, sapagkat nang makilala ni Melquisedec si Abraham, si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninuno. . Itinuring na si Levi ay nasa katawan ng kanyang ninuno, kahit na bago ang paglilihi. Sa ganitong paraan, nagbayad si Levi ng ikapu kay Melchizedek sa pamamagitan ng kanyang lolo na si Abraham.

Karaniwang madaling ma-trace ang pulang buhok o pekas sa pamamagitan ng isang magulang o sa isa pa. Ang mga pisikal na katangian ay maaaring lumaktaw sa isang henerasyon, ngunit sila ay lilitaw sa kalaunan. Pareho kaming nagsasalita sa mga katangian ng personalidad: Oh, hindi, siya ay may aking init ng ulo; Nasa kanya ang disposisyon ng kanyang ama; Nasa kanya ang pagmamahal ng kanyang ina sa mga hayop. Walang gene na maaari nating ituro na magpapaliwanag sa kaluluwa, ngunit karaniwan nating nakikita ang katibayan ng personalidad na minana mula sa mga magulang. Ito ba ay resulta ng pagpanaw ng mga magulang sa kaluluwa pati na rin ang katawan sa paglilihi? Hindi malinaw na pinagtitibay o tinatanggihan ng Kasulatan ang traducianismo.Top