Ano ang theosis?

Ano ang theosis?

Sa Orthodox Christianity, ang theosis ay ang proseso ng divinization, ng pagiging mas katulad ng Diyos. Ito ay nakabatay sa paniniwala na ang mga tao ay nilikha sa larawan at wangis ng Diyos at na, sa pamamagitan ni Kristo, sila ay maaaring makibahagi sa banal na kalikasan. Ang Theosis ay isang paglalakbay na nagsisimula sa binyag at nagpapatuloy sa buong buhay natin habang hinahangad nating umunlad sa kabanalan. Ito ay parehong proseso ng pagbabagong-anyo at isang layunin na tayo ay tinatawag na makamit. Sa pinakasimpleng anyo nito, ang theosis ay tungkol sa pagiging mas katulad ni Kristo. Habang lumalaki tayo sa ating relasyon sa Diyos, nagsisimula tayong taglayin ang Kanyang mga katangian – pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili (Galacia 5:22-23). Nagiging mas mahabagin at maawain tayo kapag nararanasan natin ang Kanyang pagmamahal sa atin. Nababago ang ating mga puso habang natututo tayong mahalin Siya nang mas malalim. Ang layunin ng theosis ay pagkakaisa sa Diyos - upang maging malapit sa Kanya upang tayo ay maging katulad Niya. Hindi ito tungkol sa pisikal o literal na asimilasyon; sa halip ito ay tungkol sa pagiging puno ng Kanyang presensya na ang ating mga puso ay ganap na nakahanay sa Kanyang kalooban at mga hangarin. Ito ay isang estado ng ganap na pagkakaisa sa Diyos.

Sagot

Ang termino theosis ay may dalawang kahulugan, ang kalagayan o ang kalagayan ng pagka-diyos at ang pagiging diyos ng tao. Ang Diyos lamang ang may kalagayan ng pagka-diyos sa at ng Kanyang sarili. Walang sinumang tao ang makakamit ang tunay na pagka-Diyos. Iisa lang ang Diyos at hindi tayo Siya. Gayunpaman, ang theosis ay ang estado din ng pagiging divinized o Diyos-infused, kapwa sa karakter at sa personal. Inilarawan ni Pedro ang mga Kristiyano bilang mga kabahagi ng banal na kalikasan sa 2 Pedro 1:4 (KJV). Ang salitang Griyego koinonos isinalin na kabahagi, ay nangangahulugang mga kabahagi, kasama, o kasama. Ang mga Kristiyano, sa pamamagitan ng mga dakilang pangako ng kaligtasan, pagpapakabanal, at pribilehiyo ng pagiging anak sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay nagiging mga kalahok sa banal na kalikasan ng Diyos.Sa pamamagitan ng proseso ng theosis, ang tao ay nagpapakita o naghahayag sa kanyang sarili ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Ang theosis ay nauugnay din sa isa pang termino, perichoresis , na isang terminong Griyego na naglalarawan sa kaugnayan sa pagitan ng bawat Persona ng Trinidad. Samakatuwid, ang theosis ay nauugnay sa kakayahan ng tao para sa perichoresis, o interrelasyon, kung saan ang Diyos ay naninirahan sa loob ng Kanyang nilikhang tao. Bilang resulta ng theosis at ang panahanan ng Diyos, ang tao ay ginawang buhay, buo, at ganap.Dahil lamang sa nilikha ng Diyos ang tao na may kakayahang makaranas ng theosis, ibig sabihin, literal na nananahan ang Diyos sa loob natin, kaya tayo ay naging repleksyon Niya. Ang isa pang paraan upang tingnan ang ideya ng theosis ay ang sinasabi sa atin ni Pablo sa Roma 12:2: Huwag na kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang Theosis, ang prosesong iyon ng pagiging katulad ng Diyos, ay ang pagbabagong nagaganap sa loob ng mananampalataya. Ngunit ito ay talagang higit pa doon. Ang pagbabagong ito ay ginawang perpekto sa pamamagitan ng ating pakikibahagi sa Kanyang kalikasan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nananahan sa loob natin. Bilang resulta, dumarating sa Kristiyano ang isang malalim na pakiramdam ng pagkakaisa sa Diyos. Bagama't alam natin na ang ganap na pagsasakatuparan ng ating pagkakaisa—ang ating pagiging perpekto sa Diyos—ay dumarating pagkatapos ng kamatayan, ang prosesong ito ng theosis o divinization ay lumalaki sa panahon, sa mga antas, sa buong buhay natin.

Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang ilarawan kung paano tayo magiging katulad ng Diyos ay matatagpuan sa mga turo ni Jesus, lalo na sa ang mga Beatitudes , gaya ng nakaulat sa Mateo kabanata 5. Dito pinatapos ni Jesus ang Kanyang mga turo sa utos na maging sakdal gaya ng Diyos. Bago ito, inihayag ni Jesus ang tunay na layunin ng Kautusan. Ang layunin, upang maging perpekto, upang makamit ang espirituwal na kahusayan, ay isang patuloy na proseso. Ang layunin para sa Kristiyano ay mahalagang maging iba sa mundo, na maging higit na katulad ng Diyos.Gayunpaman, sa pagsasabi nito, napakahalagang maunawaan na hindi natin nararanasan ang theosis sa pamamagitan ng anumang halaga ng determinasyon o makalaman na pagsisikap ng ating sarili. Sa pamamagitan lamang ng nananahan na Banal na Espiritu, na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin at umaakay sa atin tungo sa maka-Diyos na pamumuhay sa pamamagitan ng Kanyang gawain sa ating mga puso, tayo ay mas makakalapit sa Diyos at maipapakita ang banal na kalikasan. Halimbawa, ito ay sa pamamagitan ng prosesong ito ng theosis, pagpapakita ng karakter ng Diyos at pagdanas ng Kanyang ganap, walang limitasyong pag-ibig, na malalaman natin kung paano mahalin kahit ang ating mga kaaway. Sa pamamagitan lamang ng Kanyang Espiritu na nananahan sa atin na tayo bilang mga mananampalataya ay nagmamahal at nananalangin para sa mga naghahangad na gumawa sa atin ng pinsala (Roma 12:14–21).Top