Ano ang StudyLight.org?

Ano ang StudyLight.org? SagotAng StudyLight.org ay isang mapagkukunan sa internet na itinatag noong 2001 upang tumulong sa pag-aaral ng Bibliya, pagsasaliksik, at pangangaral. Ayon sa website, ito ang pinakamalaking koleksyon ng mga online na tool at mapagkukunan sa pag-aaral ng Bibliya . . . . Ang StudyLight ay may mas maraming komentaryo sa Bibliya, encyclopedia, diksyunaryo, leksikon at orihinal na mga tool sa wika kaysa sa ibang website sa internet! (na-access noong 5/10/20).Ang StudyLight.org ay hindi isang ministeryo ng alinmang grupo o denominasyon ng simbahan. Ang sumusunod ay ang kanilang pahayag ng pananampalataya:

• Naniniwala kami na ang Bibliya ang inspirado, ang tanging hindi nagkakamali na makapangyarihang Salita ng Diyos.
• Naniniwala kami na ang Triune Godhead ay umiiral sa One Eternal, Transcendent, Omnipotent, personal na Diyos, na ipinakita sa tatlong Persona: Ama, Anak, at Banal na Espiritu.


• Ang kapalit at pantubos na sakripisyo ng Panginoong Jesucristo para sa kasalanan ng mundo, sa pamamagitan ng Kanyang literal na pisikal na kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na muli sa katawan na sinundan ng Kanyang pag-akyat sa Langit.


• Naniniwala kami sa pagbabagong-buhay ng Banal na Espiritu bilang ganap na mahalaga para sa kaligtasan ng mga nawawala at makasalanang tao.
Naniniwala kami sa kasalukuyang ministeryo ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng Kaninong panahanan ang Kristiyano ay may kakayahang mamuhay ng maka-Diyos na buhay.


• Naniniwala kami sa personal na kaligtasan mula sa walang hanggang kaparusahan ng kasalanan, na eksklusibong ipinagkakaloob sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos batay sa nagbabayad-salang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesucristo, na matatanggap lamang sa pamamagitan ng indibidwal na pananampalataya sa Kanyang Persona at gawaing pagtubos sa krus, at dapat sundin ng isang buhay na nailalarawan sa pamamagitan ng nagbibigay kapangyarihang biyaya ng Banal na Espiritu, na nagbibigay ng katibayan sa mapagmahal na paglilingkod at pagsunod sa mga prinsipyo at gawain ng Pananampalataya ng Kristiyano na itinakda sa Bagong Tipan.
• Naniniwala kami sa hinaharap na personal, pisikal na pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa lupa upang hatulan at itatag ang Kanyang walang hanggang kaharian at upang ganapin at tuparin ang lahat ng Kanyang layunin, ang mga gawa ng paglikha, at pagtubos, na may walang hanggang gantimpala para sa mga mananampalataya at walang hanggang kaparusahan. para sa mga hindi ligtas.
• Naniniwala kami sa espirituwal na pagkakaisa ng mga mananampalataya kay Kristo, at ang katibayan ng pagkakaisa na iyon ay ipinapakita sa pamamagitan ng kung paano natin minamahal ang isa't isa at isinasagawa ang ating ministeryo.

Ang pahayag ng pananampalatayang ito ay lubusang evangelical, bagaman ang ilan sa mga mapagkukunang kasama sa site ay Romano Katoliko. Ito ay hindi kinakailangang isang problema, dahil maaaring makatulong para sa isang evangelical na maunawaan ang posisyon ng Romano Katoliko sa anumang ibinigay na sipi sa Bibliya.

Ang StudyLight.org ay nagbibigay ng mga sumusunod na mapagkukunan:

• Mga Tool sa Pag-aaral ng Bibliya (kabilang ang mga mahahanap na komentaryo, kung saan ang karamihan ay nasa pampublikong domain; mga konkordansya; mga diksyunaryo; at mga encyclopedia)
• Mga Tool sa Orihinal na Wika (kabilang ang mga interlinear na bersyon at lexicon)
• Mga Makasaysayang Pagsulat (kabilang ang mga sinaunang at modernong mapagkukunan)
• Mga Mapagkukunan ng Pastoral (kabilang ang mga paglalarawan at mga sipi para sa paggamit ng sermon)
• Mga personal na mapagkukunan (kabilang ang mga debosyonal at mga plano sa pagbabasa ng Bibliya)

Tunay na isang multimedia site ang StudyLight.org; kabilang dito ang mga programang audio mula sa iba't ibang ministeryo ng pagtuturo at mga sermon na isinalaysay ng propesyonal mula sa mga mangangaral noong nakalipas na panahon. Available din ang mga audio na ito bilang mga podcast.

Ang StudyLight.org ay may maraming mapagkukunan na malayang magagamit online. Ang isang kahirapan sa site na ito (at maraming iba pang katulad na online na mga site sa pag-aaral ng Bibliya) ay ang marami sa pinakamahuhusay na evangelical commentaries at reference na gawa sa nakalipas na 100 taon ay hindi available dahil wala sila sa pampublikong domain—dapat silang bilhin. Bagama't hindi maaaring magkamali ang isang tao sa pamamagitan ng pagbabasa ng Spurgeon o Calvin , nagkaroon ng napakalaking pag-unlad sa biblikal na iskolarship nitong mga nakaraang taon. Ang ating pag-unawa sa mga wika, kaugalian, at arkeolohiya sa Bibliya ay higit na higit kailanman. Gayundin, ang mga makabagong komentarista at mga sangguniang gawa ay ituon ang kanilang materyal na makipag-ugnayan sa mga kasalukuyang tanong at hamon sa pananampalataya. (Halimbawa, ang isang komentaryo sa Roma 1 mula sa kalagitnaan ng ikalabinpitong siglo ay tatalakay sa paksa ng homoseksuwalidad sa ibang paraan kaysa sa isang modernong komentaryo. Parehong maaring patunayan ang kasalanan ng homoseksuwalidad, ngunit ang modernong akda ay tatalakay sa paksa sa paraang nakikipag-ugnayan sa espiritu ng kapanahunan, na maaaring makatulong sa kontemporaryong mambabasa.) Hindi ito nangangahulugan na ang bago ay mas mabuti, at ito rin ay magiging mali na ipagpalagay na ang mas matanda ay mas mabuti.

Ang StudyLight.org ay isang mahalagang mapagkukunan; sa paggamit nito, ang isa ay makakapulot ng maraming karunungan mula sa mga magagaling na tao noong nakaraan, pag-aralan ang kahulugan ng mga salita sa Hebrew at Griego sa Bibliya, at makahanap ng inspirasyon para sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos sa modernong mga tagapakinig.Top