Ano ang espirituwal na kaloob ng tulong?

Ano ang espirituwal na kaloob ng tulong? SagotAng espirituwal na kaloob ng tulong ay matatagpuan sa isa sa mga espirituwal na kaloob na nakalista sa Bibliya. Ang salitang Griyego na isinalin ay tumutulong sa 1 Mga Taga-Corinto 12:28 ay matatagpuan lamang doon sa Bagong Tipan; samakatuwid, ang eksaktong kahulugan ng regalo ng tulong ay medyo malabo. Ang salitang isinalin na tumutulong ay literal na nangangahulugan ng pagpapaginhawa, pagtulong, pakikilahok, at/o pagsuporta. Ang mga may kaloob na tulong ay yaong maaaring tumulong o magbigay ng tulong sa iba sa simbahan nang may habag at biyaya. Ang kaloob na ito ay may malawak na hanay ng mga aplikasyon, mula sa pagtulong sa mga indibidwal sa araw-araw na gawain hanggang sa pagtulong sa pangangasiwa ng mga gawain ng simbahan.Ang pagtulong sa katawan ni Kristo ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo. Nakikita ng ilan na ang regalo ng mga tulong ay ibinibigay sa mga taong handang tumulong at gawin kahit ang pinaka-makamundo at hindi kanais-nais na mga gawain nang may diwa ng pagpapakumbaba at biyaya. Ang mga katulong ay kadalasan yaong mga nagboluntaryong regular na magtrabaho sa paligid ng mga gusali at bakuran ng simbahan, kadalasang gumagawa sa dilim. Itinuturing ng iba ang pagtulong bilang pagtulong sa mga balo at matatanda o pamilya upang magawa ang mga gawain sa araw-araw, sumasama upang magbigay ng tulong sa mga lugar kung saan kailangan ng tulong. Ang mga katulong na ito ay nagbibigay ng kaloob ng paglilingkod sa pinakamalawak na kahulugan, pagtulong at pagsuporta sa katawan ni Kristo.

Ngunit marahil ay may mas malalim na kahulugan ang espirituwal na kaloob ng tulong. Dahil ito ay isa sa mga espirituwal na kaloob mula sa Banal na Espiritu, na lahat ay ibinigay para sa pagtatayo ng katawan ni Kristo, ang espirituwal na aspeto ng kaloob ng tulong ay marahil mas mahalaga pa kaysa sa praktikal na aspeto. Ang mga may espirituwal na kaloob ng tulong ay nabigyan ng natatanging kakayahan na kilalanin ang mga taong nahihirapan sa pagdududa, takot, at iba pang espirituwal na labanan. Nakikitungo sila sa mga nangangailangan ng espirituwal na salita, isang maunawain at mahabagin na pag-uugali, at natatanging kakayahang magsalita ng katotohanan sa banal na kasulatan sa nakakumbinsi at mapagmahal na paraan. Ang kanilang mga salita ay parang mga mansanas na ginto sa mga lagayan ng pilak (Kawikaan 25:11) sa mahihina sa espirituwal at pagod. Ang matulunging mga Kristiyanong ito ay maaaring pawiin ang pagkabalisa sa pusong naaapi sa pamamagitan ng masaya at may pagtitiwala na mga salita ng katotohanan at kagalakan.Purihin ang Diyos na kilala Niya tayo. Alam Niya ang lahat ng ating mga pangangailangan at hamon at nagbigay ng regalo ng tulong sa mga espesyal na indibidwal na maaaring sumama sa iba sa awa, biyaya, at pagmamahal. Ang mga mahahalagang banal na ito ay makapagpapasigla sa puso sa pamamagitan ng pagtulong sa pagdadala ng iba't ibang pasanin na hindi natin kayang, at hindi dapat, dalhin nang mag-isa.

Top