Ano ang kahalagahan ng pulang baka sa Bibliya?

Ano ang kahalagahan ng pulang baka sa Bibliya? Ang pulang baka ay tanda ng katapusan ng panahon? SagotUpang matugunan ang mga kinakailangan ng batas sa Lumang Tipan, kailangan ang isang pulang baka upang tumulong na maisagawa ang paglilinis mula sa kasalanan—partikular, ang abo ng isang pulang baka ang kailangan. Ang pulang baka ay isang mapula-pula-kayumangging baka, malamang na hindi bababa sa dalawang taong gulang. Ito ay dapat na walang depekto o dungis at hindi kailanman nagpasan ng pamatok. Ang sakripisyo ng pulang baka ay natatangi sa batas dahil ito ay gumagamit ng isang babaeng hayop, ito ay inihain sa labas ng pasukan sa tabernakulo, at ito ang tanging sakripisyo kung saan ang kulay ng hayop ay tinukoy.Ang pagkatay ng isang pulang baka ay inilarawan sa Mga Bilang 19:1–10. Si Eleazar na saserdote ang mangangasiwa sa ritwal sa labas ng kampo ng mga Israelita. Matapos patayin ang hayop, iwiwisik ni Eleazar ang ilang dugo nito patungo sa harapan ng tabernakulo ng pitong beses (talata 4). Pagkatapos ay umalis siyang muli sa kampo at pinangasiwaan ang pagsunog ng bangkay ng pulang baka (talata 5). Habang nasusunog ang pulang baka, ang pari ay inutusang magdagdag ng ilang kahoy na sedro, hisopo at iskarlata na lana sa apoy (talata 6).

Ang mga abo ng pulang baka ay tinipon at iniimbak sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ang abo ay ginamit sa tubig ng paglilinis; ito ay para sa paglilinis mula sa kasalanan (Mga Bilang 19:9). Ang batas ay nagpatuloy sa detalye kung kailan at paano ginamit ang abo ng pulang baka sa paglilinis ng mga taong nadikit sa bangkay: Ang sinumang humipo ng bangkay ng tao ay magiging marumi sa loob ng pitong araw. Dapat nilang linisin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng tubig sa ikatlong araw at sa ikapitong araw; pagkatapos sila ay magiging malinis (talata 11–12). Ang proseso ng paglilinis ay nagsasangkot ng mga abo ng pulang baka sa ganitong paraan: Maglagay ng ilang abo mula sa sinunog na handog para sa paglilinis sa isang banga at buhusan sila ng sariwang tubig. Kung gayon ang isang lalaking malinis sa seremonyal na paraan ay kukuha ng hisopo, isawsaw ito sa tubig at iwiwisik . . . sinumang humipo ng buto ng tao o libingan o sinumang pinatay o sinumang namatay sa natural na kamatayan (mga talata 17–18).Ang imahe ng pulang baka ay isa pang foreshadowing ng sakripisyo ni Kristo para sa kasalanan ng mga mananampalataya. Ang Panginoong Jesus ay walang dungis, tulad ng magiging pulang baka. Habang ang baka ay inihain sa labas ng kampo (Mga Bilang 19:3), si Jesus ay ipinako sa krus sa labas ng Jerusalem (Mga Hebreo 13:11–12). At kung paanong ang abo ng pulang baka ay nilinis ang mga tao mula sa kontaminasyon ng kamatayan, gayundin ang sakripisyo ni Kristo ay nagliligtas sa atin mula sa parusa at katiwalian ng kamatayan.Ang ritwal ng pulang baka ay itinatag sa Batas Mosaiko; sa pagitan mula noong panahong iyon, ang Hudaismo ay nagdagdag ng maraming pamantayan sa kung ano ang orihinal na isang diretso, sa halip simpleng hanay ng mga tagubilin. Binabanggit ng tradisyon ng Talmudic ang uri ng lubid na igatali sa pulang baka, ang direksyong haharapin nito kapag kinakatay, ang mga salitang binibigkas ng pari, ang pagsusuot ng mga sandalyas sa panahon ng ritwal, atbp. Nakalista ang mga alituntunin ng rabinikal ng maraming bagay. na mag-aalis ng karapatan sa isang pulang baka mula sa pag-aalay: kung siya ay nakasakay o sumandal, kung siya ay may damit na nakasuot sa kanya, kung ang isang ibon ay nakapatong sa kanya, at kung siya ay may dalawang itim o puting buhok, bukod sa maraming iba pang mga kondisyon .Ayon sa rabinikal na tradisyon, mayroon nang siyam na pulang baka na inihain mula pa noong panahon ni Moises. Mula nang masira ang pangalawang templo, walang mga pulang bakang baka ang napatay. Itinuro ng rabbi Maimonides (1135-1204) na ang ikasampung pulang baka ay ihahain ng Mesiyas Mismo. Ang mga nag-aasam ng pagtatayo ng ikatlong templo ay sabik na makahanap ng isang pulang baka na nakakatugon sa lahat ng mga kondisyon, dahil ang pulang abo ng baka ay kinakailangan upang dalisayin ang bagong templo. Itinuturing ng marami na ang hitsura ng isang pulang baka ay magbabalita sa pagtatayo ng templo at pagbabalik ni Kristo. Ayon sa Temple Institute, isang grupong nagsusulong ng pagtatayo ng ikatlong templo, isang walang kamali-mali na pulang baka ang isinilang noong Agosto 2018 sa Israel.

Ayon sa futurist timeline ng eschatology, magkakaroon nga ng ikatlong templo ng Diyos sa Jerusalem. Si Hesus ay nagpropesiya ng isang paglapastangan sa templo sa panahon ng kapighatian (Mateo 24:15; cf. 2 Tesalonica 2:4); para mangyari iyon, maliwanag na kailangang may templo sa Jerusalem na lalapastanganin. Sa pag-aakalang ang mga nag-aalay ng templo sa pagtatapos ng panahon ay sumusunod sa batas ng mga Hudyo, kakailanganin nila ang abo ng isang pulang baka, na hinaluan ng tubig, para sa seremonyal na paglilinis. Kung ang isang walang dungis na pulang baka ay tunay na ipinanganak, ito ay makikita bilang isa pang piraso na nahuhulog sa lugar na humahantong sa katuparan ng hula sa Bibliya.Top