Ano ang kahalagahan ng Bundok Ephraim sa Bibliya?

Ano ang kahalagahan ng Bundok Ephraim sa Bibliya?

Ang Bundok Ephraim ay binanggit sa Bibliya nang maraming beses, lalo na sa Aklat ni Joshua. Ang Bundok Ephraim ang kinaroroonan ng kampo ng digmaan ni Joshua noong panahon ng pananakop ng mga Israelita sa Canaan. Ang bundok din ang pinangyarihan ng isang malaking labanan sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Sa ngayon, ang Bundok Efraim ay hindi gaanong kilala gaya ng iba pang mga bundok sa Bibliya, gaya ng Bundok Sinai o Bundok Sion. Gayunpaman, ito ay nananatiling isang mahalagang site para sa parehong mga Kristiyano at Hudyo. Para sa mga Kristiyano, ang Bundok Ephraim ay mahalaga dahil dito nakipaglaban si Joshua at nanalo ng isang tiyak na tagumpay laban sa mga Amalekita. Para sa mga Judio, ang Bundok Ephraim ay mahalaga dahil isa ito sa mga lugar kung saan nagkampo ang mga Israelita sa loob ng 40 taon nila sa ilang.

Sagot

Ang Bundok Ephraim ay binanggit ng mahigit 30 beses sa King James Version. Ang Bundok Ephraim ay hindi isang tiyak na bundok ngunit ito ang maburol o bulubunduking rehiyon ng teritoryo ng Ephraim. Bagama't karaniwang iniisip ng mga tao na ang isang bundok ay mas malaki kaysa sa isang burol, walang tiyak na pamantayan na naghihiwalay sa dalawa. Burol at bundok ay mga kamag-anak na termino at maaaring palitan ng paggamit kapag tumutukoy sa ilan sa heograpiya ng lugar.Karamihan sa mga modernong pagsasalin ay gumagamit ng termino maburol na lupain ng Efraim o paminsan-minsan ang mga bundok ng Ephraim . Kahit na ang King James Version ay nagpapakita na ang Bundok Ephraim ay hindi isang bundok at sa halip ay isang bulubundukin o maburol na rehiyon: At si Abias ay tumayo sa bundok ng Zemaraim, na nasa bundok ng Ephraim, at nagsabi, Dinggin mo ako, ikaw Jeroboam, at ang buong Israel ( 2 Cronica 13:4). Upang ang Bundok Ephraim ay maging isang bundok, dapat isipin ng isa na ang Bundok Zemaraim ay nasa o nasa Bundok Ephraim. Gayundin, para maging magkakaugnay ang 2 Cronica 15:8, dapat isipin ng isang tao ang isang bundok na may maraming lungsod sa ibabaw nito: At nang marinig ni Asa ang mga salitang ito, at ang hula ni Oded na propeta, siya ay lumakas, at inalis ang kasuklamsuklam. mga diyus-diyosan mula sa buong lupain ng Juda at Benjamin, at mula sa mga lungsod na kaniyang kinuha mula sa bundok ng Ephraim, at binago ang dambana ng Panginoon, na nasa harap ng portiko ng Panginoon.Humigit-kumulang kalahati ng teritoryo na sinasakop ng tribo ni Efraim ay maburol o bulubundukin, at ang kalahati ay mas patag, na papalapit sa mga kapatagan sa baybayin. Sa Joshua 19:50, si Joshua, na mula sa lipi ni Ephraim, ay tumanggap ng isang lungsod sa kabundukan ng Ephraim bilang kanyang mana. Nang maglaon, inilibing siya doon (Josue 24:33), gayundin si Eleazer na mataas na saserdote, na anak ni Aaron (Josue 24:33). Ang Sichem, isang lungsod ng kanlungan, ay matatagpuan din sa kabundukan ng Ephraim o Bundok Ephraim (Josue 21:21).

Sa Mga Hukom, ang karamihan sa mga aksyon ay nagaganap sa maburol na bansa ng Ephraim. Pinagsama-sama ni Ehud (isang Benjamita) ang mga tao para sa pakikipagdigma sa kabundukan ng Ephraim, na nasa hangganan ng teritoryo ng Benjamin (Mga Hukom 3:27). Si Deborah, mula sa lipi ni Ephraim, ay nanirahan sa kabundukan (Mga Hukom 4:5). Kalaunan ay nagtipon si Gideon ng mga hukbo mula sa kabundukan ng Ephraim (Mga Hukom 7:24). Si Abimelech, isang hindi kilalang hukom, ay nanirahan din doon (Mga Hukom 10:1). Ang malungkot na kuwento ng Hukom 18–19 ay itinakda sa parehong lugar ng Bundok Ephraim.Hinanap ni Saul ang kanyang nawawalang mga asno sa kabundukan ng Ephraim (1 Samuel 9:4), at nagtago ang ilang lalaki ng Israel mula sa mga Filisteo doon (1 Samuel 14:22). Si Sheba, isa sa mga lalaking pumanig kay Absalom laban kay Haring David, ay nakalista rin bilang mula sa bundok (2 Samuel 20:21).

Matapos hatiin ang Israel sa hilagang (Israel) at timog (Judah) na mga kaharian, ang Ephraim ay nasa timog na hangganan ng hilagang kaharian. Itinayo ni Haring Jeroboam ang lungsod ng Sichem sa kabundukan bilang isa sa kanyang mga maharlikang tahanan (1 Hari 12:25). Yamang ito ay nasa hangganan sa pagitan ng hilaga at timog na mga kaharian, ang ilan sa teritoryo ay pabalik-balik, gaya sa 2 Cronica 15:8.

Sa Jeremias 4:15, binanggit ang Dan at ang bundok ng Ephraim dahil kinakatawan nila ang pinakahilagang at pinakatimog na mga hangganan ng hilagang kaharian ng Israel: Isang tinig ang nagpapahayag mula sa Dan, na nagpapahayag ng kapahamakan mula sa mga burol ng Ephraim. Sa madaling salita, darating ang paghatol sa lupa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Gayunpaman, nangako rin si Jeremias na tutubusin ng Panginoon ang Kanyang bayan: Darating ang araw na ang mga bantay ay sumisigaw sa mga burol ng Ephraim, 'Halika, tayo'y magsiahon sa Sion, sa Panginoon na ating Dios' (Jeremias 31:6). . Nguni't aking ibabalik ang Israel sa kanilang sariling pastulan, at sila'y magsisikain sa Carmel at sa Basan; mabubusog ang kanilang gana sa mga burol ng Ephraim at Gilead (Jeremias 50:19).

Bagama't hindi partikular na binanggit sa Bagong Tipan, ang karamihan sa kabundukan ng Ephraim ay nasa teritoryo ng Samaria.Top