Ano ang sagradong pambabae?

Ano ang sagradong pambabae?

Ang sagradong pambabae ay isang termino na ginagamit upang ilarawan ang banal at natural na mga prinsipyo ng pagkababae. Madalas itong nakikita bilang katapat ng panlalaki, at nauugnay sa mga katangian tulad ng pagkamalikhain, intuwisyon, at empatiya. Ang sagradong pambabae ay iginagalang sa maraming kultura sa buong kasaysayan, at naging mapagkukunan ng inspirasyon para sa mga artista, makata, at musikero. Ngayon, ang konsepto ng sagradong pambabae ay nakakakuha ng katanyagan dahil mas maraming kababaihan ang naghahangad na kumonekta sa kanilang primal na kalikasan at gamitin ang kanilang sariling kapangyarihan.

Sagot

Ang sagradong pambabae ay isang relihiyosong kilusan na nagbibigay-diin sa pagkababae bilang mas malapit sa pagka-diyos kaysa pagkalalaki. Ang mga nasa sagradong tradisyon ng pambabae ay sumasamba sa kagandahang pambabae at ang kapangyarihan ng sekswal na pagpaparami. Ipinapalagay ng sagradong pambabae na ang mga kababaihan, sa pamamagitan ng kakayahang magkaanak, ay mas sagrado kaysa sa mga lalaki. Maaari lamang maranasan ng mga lalaki ang sagradong pambabae, sa espirituwal, sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ang mga tagapagtaguyod ng sagradong pananaw ng pambabae ay mula sa pseudo-Christians hanggang sa mga radikal na feminist, mga mananamba sa diyosa, at Wicca witch. Ang mga pahiwatig ng sagradong pananaw ng babae ay makikita sa Bibliya na may mga halimbawa ng ritwal na prostitusyon (Genesis 38:21-22; Oseas 4:14) at pagsamba sa diyosa (Jeremias 44:17-25; 2 Hari 23:7). Ang iba pang mga halimbawa ay makikita sa Easter fertility rituals at ilang aspeto ng Mariology.Sa Ang Da Vinci Code , paulit-ulit na itinuturo ng may-akda na si Dan Brown ang sagradong pambabae. Ang kanyang walang batayan at walang batayan na teorya ay ang misyon ni Jesus ay ang maging ama ng mga anak sa pamamagitan ni Maria Magdalena, sa gayon ay nagbubunga ng isang royal bloodline. Ayon kay Brown, si Maria Magdalena ang banal na grail na nagdala ng dugo ni Hesus, at si Maria Magdalena ay ang nilalayong pinuno ni Hesus ng simbahang Kristiyano. Ang mga patriyarkal na disipulo at sinaunang simbahan ang nagpababa kay Maria, tinanggihan ang sagradong pambabae, at nagpasimula ng patriyarkal na karikatura ng intensyon ni Jesus para sa Kristiyanismo.Ang mga imahinasyon ni Dan Brown o ang sagradong babae ay walang anumang batayan sa Bibliya. Pumili si Jesus ng 12 lalaking disipulo, halos hindi ang pagkilos ng isang lalaking naghahangad na itatag ang sagradong babae. Ang Bagong Tipan ay puno ng mga halimbawa ng lalaking pamumuno sa simbahan (1 Timoteo 2:11-14). Ang Biblikal na Kristiyanismo ay nag-angat sa kababaihan sa pagkakapantay-pantay at pagkakaisa sa Katawan ni Kristo (Galacia 3:28), habang pinapanatili ang pagkakaiba sa mga tungkulin. Oo, ang isang babae ay tumatanggap ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng panganganak (1 Timoteo 2:15), ngunit ang papel at halaga ng kababaihan ay hindi higit (o mas mababa) sagrado kaysa sa mga lalaki. Ang sagradong pambabae ay hindi sagrado, at hindi rin ito tumpak na kumakatawan sa inilalarawan ng Bibliya bilang tunay na pagkababae.Top