Ano ang reprobation?

Ano ang reprobation? Ano ang ibig sabihin ng pagiging reprobate? SagotAng reprobasyon ay ang terminong ginamit upang ilarawan ang mga naiwan sa kanilang makasalanang pagkatao upang magkasala at mapahamak nang walang hanggan. Ito ay maaaring ang tanging posibleng kahihinatnan kung, gaya ng ipinapahayag ng Kasulatan, ang Diyos ay nakilala at pinili na ng Diyos ang iba tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na Anak, ang Panginoong Jesu-Kristo (Efeso 1:4-5; Roma 9:24-25). Sa Gawa 13:48, mababasa natin, At ang lahat ng itinalaga para sa buhay na walang hanggan ay nagsisampalataya. Mula dito, makikita natin na ang utos ng pagtatakwil ay resulta ng kawalan ng pananampalataya o, sa halip, ang kautusan ng pagtanggi ay nagreresulta sa kawalan ng paniniwala. Ang ilang mga teologo ay nagpapahayag mula sa Banal na Kasulatan na ang ilan ay nakilala ng Diyos at ang iba ay tinanggihan, bago ang Pagkahulog ni Adan. Ito ay tinatawag na supralapsarianism , mula sa Latin supra ibig sabihin sa itaas at pagkalipas , ibig sabihin ay pagkahulog. Pinaninindigan ng iba na ang foreknowledge at reprobation ay iniutos na mangyari bilang resulta ng Pagkahulog, at ito ay tinatawag na infralapsarianism.Ang pag-iral ng estado ng pagtatakwil ay mahihinuha mula sa Kasulatan sa maraming lugar, gaya ng Kawikaan 16:4 at Jeremias 6:30, para lamang magbanggit ng dalawa. Bagama't inilalarawan nito ang katotohanang tinanggihan ng Diyos ang ilan, mayroong isang diwa kung saan ang mga tinanggihan Niya ay naglilingkod pa rin sa Kanyang mga layunin, sa kabila ng kanilang sadyang paghihimagsik. Ang pinakamagandang halimbawa ay ang pagbangon kay Faraon sa aklat ng Exodo. Narito ang isang tao na malinaw na tumanggi na sundin ang Diyos, sa kabila ng paulit-ulit na pagsusumamo ni Moises na palayain ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Ngunit ang napapansin natin tungkol kay Faraon ay, sa kabila ng kanyang kusang pagmamatigas, gayunpaman ay niluwalhati ang Diyos sa pamamagitan niya. Sa pagbabasa ng Exodo 9:13-16, mapapansin natin na sinabi ng Diyos na mapapawi Niya ang buong Ehipto at Faraon kung hindi dahil sa Kanyang nais na ipakita ang Kanyang kapangyarihan at ipakilala ang Kanyang pangalan sa buong mundo (Exodo 14:4, 31). Maliwanag, tutuparin ng Diyos ang lahat ng Kanyang walang hanggang layunin, kapwa sa pamamagitan ng mga nakilala na Niya noon pa man (Filipos 2:13) at sa pamamagitan ng mga tinanggihan Niya—ang itinakuwil (Roma 9:22). Sa parehong mga kaso, ang Diyos ay tatanggap ng pinakamataas na karangalan at kaluwalhatian.

Sa wakas, ang tanong na natitira ay kung maaari ba nating ideklara ang sinuman na itinakuwil sa buhay na ito. Maliwanag, hindi natin kaya. Ang mga doktrina ng biyaya na sinasabi ni John Calvin ay kapwa ang sentro at pinaka-esensya ng reformed theology, ngunit nakalulungkot na ang ilan ay nagdala sa kanila sa sukdulan. Ang hypercalvinism, halimbawa, ay nangahas na ipahayag na ang pagdadala ng ebanghelyo sa mundo ay hindi kailangan kung itinakda na ng Diyos ang mga ililigtas Niya o hindi. Gayunpaman, hindi sinasabi ng Juan 3:16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya't ipinadala Niya ang Kanyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan kung, sa katunayan, tayo ay nakababatid ng mga lihim na bagay gaya ng mga itinakuwil. . Ang ating responsibilidad ay ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao saanman, na nagsusumamo sa kanila na makipagkasundo sa Diyos (2 Mga Taga-Corinto 5:20).

Top