Ano ang layunin ng pagkakaroon ng mga gantimpala sa langit?

Ano ang layunin ng pagkakaroon ng mga gantimpala sa langit? SagotBinanggit ng Bibliya ang mga gantimpala sa langit nang maraming beses (Mateo 5:12; Lucas 6:23, 35; 1 Mga Taga-Corinto 3:14; 9:18). Ngunit bakit kailangan ang mga gantimpala? Hindi pa ba sapat ang pagiging nasa langit kasama ng Diyos? Ang pagdanas sa Kanya, ang Kanyang kaluwalhatian, at ang kagalakan ng langit ay magiging napakaganda, mahirap maunawaan kung bakit kakailanganin ang mga karagdagang gantimpala. Gayundin, dahil ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa katuwiran ni Kristo sa halip na sa atin (Roma 3:21–26), tila kakaiba na ang ating mga gawa ay magkakaroon ng gantimpala.Magbibigay ang Diyos ng mga gantimpala sa langit sa bema , o ang luklukan ng paghatol ni Kristo, batay sa ating katapatan sa paglilingkod sa Kanya (2 Corinto 5:10). Ang mga gantimpala ay magpapakita ng katotohanan ng ating pagiging anak (Galacia 4:7) at ang katarungan ng Diyos (Hebreo 6:10). Magbibigay ang Diyos ng mga gantimpala sa langit upang matupad ang batas ng paghahasik at pag-aani (Galacia 6:7–9) at tuparin ang Kanyang pangako na ang ating paggawa sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan (1 Corinto 15:58).

Ang isang dahilan para sa mga gantimpala sa langit ay ang katotohanan na ibinahagi ni Jesus ang Kanyang gantimpala sa atin. Sabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa katawan, nabubuhay ako sa pananampalataya sa Anak ng Diyos, na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin (Galacia 2:20). Ang ating buhay ay nakatago kasama ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos (Colosas 3:1–4). Namatay tayo kasama Niya at nabubuhay tayong kasama Niya at nakikibahagi tayo sa Kanyang kagalakan (Roma 6:8; Mateo 25:21). Sa langit tayo ay mananahan kasama Niya (Juan 14:1–3). Ang ating mga buhay ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay kay Kristo. Ang gantimpala na Kanyang natatanggap ay ibinabahagi sa ating lahat: Kung tayo ay mga anak, kung gayon tayo ay mga tagapagmana—mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay na tayo ay nakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa upang tayo rin ay makabahagi sa kanyang kaluwalhatian (Mga Taga-Roma 8:17).Ang ating mga gantimpala sa langit ay nakasalalay sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay nagkamit tayo ng mana sa langit; sa lupa ang ating pananampalataya ay nasusubok at nagbubunga ng papuri at kaluwalhatian at karangalan kapag si Kristo ay nahayag (1 Pedro 1:3–9). Ang mga bagay na ginagawa natin sa buhay na ito ay permanente lamang (iyon ay, dinadala kasama natin sa langit) kung sila ay itinayo sa pundasyon, na si Cristo (1 Mga Taga-Corinto 3:11–15).Ang mga gantimpala na natamo natin sa langit ay hindi katulad ng mga gantimpala na nakukuha natin dito sa lupa. May posibilidad tayong mag-isip sa materyal na mga termino—mga mansyon, alahas, atbp. Ngunit ang mga bagay na ito ay representasyon lamang ng mga tunay na gantimpala na ating matatamo sa langit. Ang isang bata na nanalo sa isang spelling bee ay pinapahalagahan ang tropeo na natatanggap niya hindi para sa kapakanan ng tropeo mismo kundi para sa kung ano ang ibig sabihin ng tropeo na iyon. Gayundin, ang anumang mga gantimpala o karangalan na matatamo natin sa langit ay magiging mahalaga sa atin dahil dala nito ang bigat at kahulugan ng ating kaugnayan sa Diyos—at dahil ito ay nagpapaalala sa atin ng Kanyang ginawa sa pamamagitan natin sa lupa.Sa ganitong paraan, ang mga gantimpala sa langit ay lumuluwalhati sa Diyos at nagbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan, at pagtataka habang isinasaalang-alang natin ang gawain ng Diyos sa atin at sa pamamagitan natin. Kung mas malapit tayo sa Diyos sa buhay na ito, mas nakasentro sa Kanya at nakaaalam sa Kanya, mas umaasa sa Kanya, mas desperado para sa Kanyang awa, mas magkakaroon ng pagdiriwang. Para tayong mga tauhan sa isang kuwento na dumaranas ng pag-aalinlangan, kawalan, at takot, na nag-iisip kung talagang magkakaroon tayo ng nais ng ating puso. Kapag ang masayang pagtatapos ay dumating at ang pagnanais ay natupad, may darating na pagkumpleto. Ang kwento ay hindi magiging kasiya-siya kung wala ang pagkumpleto. Ang mga gantimpala sa langit ay ang pagtatapos ng ating makalupang kuwento, at ang mga gantimpala na iyon ay magiging kasiya-siyang walang hanggan (Awit 16:11).Top