Ano ang hula ng 1,260 araw sa Apocalipsis?

Ano ang hula ng 1,260 araw sa Apocalipsis? SagotSa Apocalipsis 11 at 12, binanggit ni Juan ang 1,260 araw sa dalawang hula tungkol sa isa pang pag-uusig sa mga Hudyo sa huling panahon. Binanggit sa Daniel 8 ang 2,300 araw sa isang propesiya tungkol sa pag-uusig sa mga Judio sa panahon ng intertestamental. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang hulang ito ay 1) ang kay Daniel ay natupad, at ang kay Juan ay hindi; at 2) Hinulaan ni Daniel ang mga aksyon ni Antiochus Epiphanes , at hinulaan ni Juan ang mga aksyon ng Antichrist .Ang 1,260-araw na propesiya ay matatagpuan sa dalawang sipi sa Apocalipsis. Una, sinabi ng Apocalipsis 11:2–3,

Tatapakan [ng mga Gentil] ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. At hihirangin ko ang aking dalawang saksi, at sila ay manghuhula sa loob ng 1,260 araw, na nakadamit ng sako.Pagkatapos, bilang bahagi ng isang simbolikong pangitain, sinabi ng Apocalipsis 12:6,Ang babae ay tumakas patungo sa ilang patungo sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, kung saan maaaring alagaan siya sa loob ng 1,260 araw.Ang sakop na yugto ng panahon, 1,260 araw, mga numero hanggang 42 buwan, o 3 1/2 taon. Naniniwala kami na ang propesiya na ito ay hindi pa natutupad ngunit ito ay mangyayari sa panahon ng kapighatian sa katapusan ng panahon. Ang 42 buwan ay tumutukoy sa paghahari ng Antikristo, partikular, ang huling kalahati (3 1/2 taon) ng pitong taong kapighatian. Sa simula ng panahong iyon, sisirain ng Antikristo ang kanyang tipan sa Israel at itatag ang kasuklam-suklam na nagdudulot ng pagkatiwangwang (Marcos 13:14; cf. Daniel 9:27)—isang gawa na nag-uugnay sa Antikristo kay Antiochus Epiphanes, na katulad din ng dinungi. ang templo. Pagkatapos ay ibabaling ng Antikristo ang kanyang atensyon sa genocide ng mga Hudyo. Sa panahon ng pag-uusig, ang Israel (ang babae sa Apocalipsis 12) ay poprotektahan ng Diyos sa ilang. Sa panahon din ng kaguluhang iyon, magpapadala ang Diyos ng dalawang saksi upang magsagawa ng mga himala at ipahayag ang katotohanan ni Kristo sa harap ng mga kasinungalingan ng Antikristo (Apocalipsis 11:5–6).

Ang detalyadong mga hula na nasa Salita ng Diyos ay bahagi ng kung bakit natatangi ang Bibliya sa mga relihiyosong teksto. Maaaring ipaalam ng ating Diyos ang wakas mula sa pasimula, mula sa sinaunang panahon, kung ano ang darating pa (Isaias 46:10), at inihayag Niya ang mahahalagang pangyayari sa hinaharap, na binibilang ang mismong mga araw ng mga yugto ng panahon na iyon.Top