Ano ang philosophical theology?

Ano ang philosophical theology? SagotAng pilosopikal na teolohiya ay isang sangay ng teolohiya kung saan ang mga pamamaraang pilosopikal ay ginagamit upang makarating sa isang mas malinaw na pag-unawa sa mga banal na katotohanan. Mayroong debate kung ang teolohiya at pilosopiya ay dapat na parehong kasangkot sa pagsisikap ng tao na makarating sa katotohanan, o kung ang banal na paghahayag ay maaari, o dapat, tumayo sa sarili nitong. Sa paglipas ng mga siglo, nagkaroon ng maraming iba't ibang mga teorya kung gaano kalawak ang mga sistemang pilosopikal na dapat ilapat sa mga teolohikong konsepto. May mga nagsasabi na ang dalawa ay dapat na ganap na magkahiwalay, na wala silang kinalaman sa isa't isa. Ang iba ay nagsasabi na ang pilosopiya at katwiran ay kailangan kung nais ng tao na maunawaan nang wasto ang banal na paghahayag. Ang iba naman ay gumagamit ng katamtamang paraan, na nagsasabi na ang pilosopiya ay isang kapaki-pakinabang na kasangkapan ngunit hindi dapat umasa nang lubusan.Ang teolohiyang pilosopikal ay umiral noong ika-18 at ika-19 na siglo nang ang mga positivist, modernista, at mga nag-iisip ng Enlightenment ay umatake sa Kristiyanismo. Nais ng mga teologo ng paraan upang ipaliwanag at ipagtanggol ang kanilang mga paniniwala at nalaman nilang magagamit nila ang mga pamamaraang pilosopikal upang ipagtanggol ang banal na paghahayag. Ang paggamit ng pilosopiya upang suriin at ipaliwanag ang teolohiya ay hindi walang precedent. Ginamit nina Thomas Aquinas, Augustine, at iba pang mga naunang teologo ang mga ideya nina Aristotle at Socrates sa kanilang mga isinulat sa pagsisikap na pag-isipang mabuti at maunawaan ang mga konseptong ipinakita sa Bibliya. Maraming modernong apologist ang gumagamit pa rin ng mga pilosopikal na argumento; halimbawa, ang teleological at ontological na mga argumento para sa pag-iral ng Diyos ay matatag na nakaugat sa pilosopikal na teolohiya.

Sinasabi ng Bibliya na ang paghahanap ng isang bagay, o ang paghahanap ng katotohanan na itinago ng Diyos, ay maluwalhati (Kawikaan 25:2). Binigyan tayo ng kakayahang mangatwiran, at walang masama sa pag-aaral ng pilosopiya. Kasabay nito, dapat tayong maging maingat. Maraming espirituwal na panganib sa pag-aaral ng pilosopiya. Binabalaan tayo ng Diyos na talikuran ang di-makadiyos na usapan at ang magkasalungat na mga ideya ng kung ano ang maling tinatawag na kaalaman (1 Timoteo 6:20). Ang mga teoryang gawa ng tao at espekulasyon ng tao ay hindi makapagdaragdag ng anumang halaga sa Salita ng Diyos, na sapat na upang ihanda tayo sa bawat mabuting gawa (2 Timoteo 3:16–17). Sinubukan ni Job at ng kanyang tatlong kaibigan na maunawaan ang mga paraan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangatuwiran ng tao at nabigo sila. Sa bandang huli, sinabi sa kanila ng Diyos na kanilang ikinukubli ang paghahayag sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman (Job 38:2).Ang teolohiyang pilosopikal ay isang kasangkapan na maaaring gamitin sa tamang paraan o maling paraan. Ito ay isang tanong ng motibo at priyoridad: kung susubukan nating maunawaan ang mga paraan at kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-asa sa mga gawa ng tao, tayo ay mabibigo. Sinisikap ng tao na patunayan ang kanyang kakayahang umabot sa Diyos mula pa noong tore ng Babel. Ngunit kung, udyok ng pag-ibig at pagnanais na makilala ang Diyos, gagamitin natin ang ating isipan upang mas maunawaan ang Kanyang Salita, gagantimpalaan ang ating pag-aaral. Ang pilosopiya ay hindi katotohanan mismo ngunit sunud-sunuran sa katotohanan. Ang pilosopiya ay maaaring maging kasangkapan para mas maunawaan ang katotohanan. Ang inspirado, hindi nagkakamali na Salita ng Diyos ay ang pinakamataas na kahalagahan; anumang pilosopiya ng tao ay dapat kumuha ng pangalawang lugar. Ang Bibliya ang hukom ng ating mga pilosopiya, hindi ang kabaligtaran (tingnan ang Hebreo 4:12).

Top