Ano ang Talinghaga ng Trigo at Pangsirang damo?

Ano ang Talinghaga ng Trigo at Pangsirang damo? SagotAng Talinghaga ng Trigo at mga Daming, o Tares, ay puno ng espirituwal na kahalagahan at katotohanan. Ngunit, sa kabila ng malinaw na paliwanag ng talinghaga na ibinigay ni Jesus (Mateo 13:36-43), ang talinghagang ito ay madalas na mali ang kahulugan. Maraming mga komentaryo at sermon ang nagtangkang gamitin ang kuwentong ito bilang isang paglalarawan ng kalagayan ng simbahan, na binabanggit na mayroong parehong mga tunay na mananampalataya (ang trigo) at mga huwad na propesor (ang mga damo) sa parehong simbahan sa malaki at indibidwal na mga lokal na simbahan. Bagama't maaaring totoo ito, malinaw na ipinaliwanag ni Jesus na ang bukid ay hindi ang simbahan; ito ang mundo (v. 38).Kahit na hindi Niya partikular na sinabi sa atin na ang mundo ang tagpuan ng kuwento, magiging malinaw pa rin ito. Sinabihan ng may-ari ng lupa ang mga alipin na huwag bunutin ang mga damo sa bukid, kundi iwanan ang mga ito hanggang sa katapusan ng kapanahunan. Kung ang larangan ay ang simbahan, ang utos na ito ay direktang sumasalungat sa turo ni Jesus sa Mateo 18, na nagsasabi sa atin kung paano haharapin ang mga hindi nagsisisi na makasalanan sa simbahan: sila ay dapat na alisin sa pakikisama at ituring bilang mga hindi mananampalataya. Hindi tayo inutusan ni Hesus na hayaan ang mga hindi nagsisisi na makasalanan na manatili sa ating gitna hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya, si Jesus ay nagtuturo dito tungkol sa kaharian ng langit (v. 24) sa mundo.

Sa lipunang pang-agrikultura noong panahon ni Kristo, maraming magsasaka ang umaasa sa kalidad ng kanilang mga pananim. Sasabotahe sana ng isang kaaway na naghahasik ng mga damo ang isang negosyo. Ang mga pangsirang damo sa talinghaga ay malamang na mga darnel dahil ang damong iyon, hanggang sa mature, ay lumilitaw bilang trigo. Kung wala ang mga makabagong pamatay ng damo, ano ang gagawin ng isang matalinong magsasaka sa gayong problema? Sa halip na punitin ang trigo kasama ng mga pangsirang damo, ang may-ari ng lupa sa talinghagang ito ay matalinong naghintay hanggang sa pag-aani. Pagkatapos anihin ang buong bukirin, ang mga damo ay maaaring paghiwalayin at sunugin. Ang trigo ay maliligtas sa kamalig.Sa pagpapaliwanag ng talinghaga, ipinahayag ni Kristo na Siya mismo ang manghahasik. Ipinakalat Niya ang Kanyang tinubos na binhi, mga tunay na mananampalataya, sa bukid ng mundo. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ang mga Kristiyanong ito ay nagdadala ng bunga ng Espiritu (Galacia 5:22-24). Ang kanilang presensya sa lupa ang dahilan kung bakit ang kaharian ng langit ay katulad ng bukid ng mundo. Nang sabihin ni Jesus, Ang kaharian ng langit ay malapit na (Mateo 4:17; Marcos 3:2), ang ibig Niyang sabihin ay ang espirituwal na kaharian na umiiral sa lupa sa tabi ng kaharian ng masama (1 Juan 5:19). Kapag ang kaharian ng langit ay dumating sa bunga nito, ang langit ay magiging isang katotohanan at walang mga damo sa gitna ng mga trigo. Ngunit sa ngayon, ang mabubuti at masasamang buto ay mature sa mundo.Ang kalaban sa talinghaga ay si Satanas. Bilang pagsalungat kay Jesucristo, sinisikap ng diyablo na sirain ang gawain ni Cristo sa pamamagitan ng paglalagay ng mga huwad na mananampalataya at guro sa mundo na umaakay sa marami. Kailangan lamang tingnan ang pinakabagong iskandalo sa televangelist upang malaman na ang mundo ay puno ng mga nag-aangking Kristiyano na ang masasamang aksyon ay nagdudulot ng kadustaan ​​sa pangalan ni Kristo. Ngunit hindi natin dapat ituloy ang gayong mga tao sa pagsisikap na sirain sila. Sa isang bagay, hindi natin alam kung ang mga immature at inosenteng mananampalataya ay maaaring masaktan ng ating mga pagsisikap. Dagdag pa, ang isa ay dapat lamang tumingin sa Spanish Inquisition , ang mga Krusada , at ang paghahari ni Bloody Mary sa Inglatera upang makita ang mga resulta ng mga tao na umako sa kanilang sarili ng responsibilidad na paghiwalayin ang mga tunay na mananampalataya mula sa huwad, isang gawain na nakalaan para sa Diyos lamang. Sa halip na hilingin sa mga huwad na mananampalataya na ito na maalis sa mundo, at posibleng saktan ang mga di-matandang mananampalataya sa proseso, pinahintulutan sila ni Kristo na manatili hanggang sa Kanyang pagbabalik. Sa panahong iyon, ihihiwalay ng mga anghel ang totoo sa mga huwad na mananampalataya.Bilang karagdagan, hindi natin dapat tanggapin sa ating mga sarili na bunutin ang mga hindi naniniwala dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng totoo at huwad na mga mananampalataya ay hindi palaging halata. Ang mga damo, lalo na sa mga unang yugto ng paglaki, ay kahawig ng trigo. Gayundin, ang isang huwad na mananampalataya ay maaaring maging katulad ng isang tunay na mananampalataya. Sa Mateo 7:22, nagbabala si Jesus na marami ang naghahayag ng pananampalataya ngunit hindi Siya nakikilala. Kaya, dapat suriin ng bawat tao ang kanyang sariling relasyon kay Kristo (2 Corinto 13:5). Ang Unang Juan ay isang mahusay na pagsubok ng kaligtasan.

Si Jesucristo ay magtatatag balang araw ng tunay na katuwiran. Pagkatapos Niyang madala ang tunay na simbahan palabas ng mundong ito, ibubuhos ng Diyos ang Kanyang matuwid na galit sa mundo. Sa panahon ng kapighatiang iyon, dadalhin Niya ang iba sa nagliligtas na pananampalataya kay Jesucristo. Sa katapusan ng kapighatian, lahat ng hindi mananampalataya ay hahatulan para sa kanilang kasalanan at kawalan ng pananampalataya; pagkatapos, sila ay aalisin sa presensya ng Diyos. Ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay maghahari kasama Niya. Anong maluwalhating pag-asa para sa trigo!Top