Ano ang doktrina ng Oneness?

Ano ang doktrina ng Oneness? SagotAng doktrina ng Oneness ay isang pagtanggi sa Trinidad at matatagpuan sa ilang sangay ng Pentecostalism. Itinuturo ng doktrina ng pagkakaisa na ang nag-iisang Diyos ay naghahayag ng Kanyang sarili sa iba't ibang anyo: minsan bilang Ama, minsan bilang si Jesus, at minsan bilang Banal na Espiritu. Ang Oneness Pentecostalism, o pagtuturo ni Hesus lamang, ay isang modernong pag-recycle ng lumang Sabellianism at modalismo ng mga nakalipas na panahon.Ang klasikong pahayag ng doktrinang Trinitarian ay mayroong Isang Diyos na umiiral nang walang hanggan sa tatlong Persona: Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Banal na Espiritu ay Diyos. Gayunpaman, ang Ama ay hindi ang Anak o ang Banal na Espiritu. Ang Anak ay hindi katulad ng Ama o ng Espiritu Santo. Ang Banal na Espiritu ay hindi ang Ama o ang Anak. Ang salita Trinidad ay hindi kailanman ginamit sa Bibliya, ngunit ang doktrina ng Trinitarian ay isang buod ng pagtuturo tungkol sa Diyos na matatagpuan sa Bagong Tipan.

Ang mga tagapagtaguyod ng Oneness ay kahawig ng mga Unitarian na pareho nilang tinatanggihan ang Trinidad. Ang mga unitarian ay naniniwala sa isang Diyos na umiiral bilang isang persona, ang Diyos Ama. Ang Anak ay hindi Diyos kundi isang tao. Marahil Siya ay isang tao na higit na ganap na naaayon sa Diyos kaysa sa iba, ngunit isang tao gayunpaman. Ang Banal na Espiritu ay hindi itinuturing bilang isang tao kundi bilang ang kapangyarihan ng Diyos.Bagama't ang mga salita Pagkakaisa at Unitarian ay tila pareho ang ibig sabihin, mayroong isang makabuluhang pagkakaiba sa teolohiko. Ang mga taong nanghahawakan sa doktrina ng Oneness ay naniniwala na ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay pawang Diyos. Ngunit sa halip na isang Diyos na umiiral nang walang hanggan sa tatlong Persona, naniniwala sila sa Isang Diyos (iisang Banal na Espiritu) na nagpapakita ng Kanyang sarili sa tatlong Persona o, marahil sa mas tumpak, tatlong personalidad. Minsan ang Nag-iisang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa sangkatauhan bilang Ama. Minsan Siya ay nakikipag-ugnayan sa sangkatauhan bilang Anak, at kung minsan bilang Banal na Espiritu. Ito ay isang sinaunang heretikal na turo na tinatawag na modalism, na nagturo na ang Diyos ay nagpapakita ng Kanyang sarili sa iba't ibang paraan mga mode kasama ang Ama, Anak, at Espiritu Santo.Para sa marami na nanghahawakan sa doktrina ng Oneness, si Jesus ang pangunahing pagpapakita ng Diyos. Si Hesus ang Ama at ang Espiritu Santo.Malinaw na binabanggit ng Kasulatan ang tungkol sa isang Diyos ngunit pati na rin sa mga natatanging Persona. Ang mga taong ito ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Si Hesus ay nanalangin sa Ama (Juan 17 ay isa lamang halimbawa). Kung ang Ama at ang Anak ay hindi magkaibang mga persona, ang panalanging ito ay isang monologo lamang. Kanino isinuko ni Jesus ang Kanyang sarili sa krus (Lucas 23:46)? At ano ang ibig sabihin ni Juan nang isulat niya, Ang sinumang nagpapatuloy sa pagtuturo ay kinaroroonan ng Ama at ng Anak (2 Juan 1:9)?

Bagama't ang doktrina ng Oneness ay tila isang pagpapabuti kaysa sa doktrina ng Unitarian, kulang pa rin ito sa itinuturo ng Bagong Tipan tungkol sa tatlong pagkakaisa ng Diyos.Top