Ano ang New International Version (NIV)?

Ano ang New International Version (NIV)? Sagot


Ang Bagong Internasyonal na Bersyon (NIV) ay ipinaglihi noong 1965 nang, pagkatapos ng ilang taon ng pag-aaral ng mga komite mula sa Christian Reformed Church at National Association of Evangelicals, isang trans-denominational at internasyonal na grupo ng mga iskolar ay nagpulong sa Palos Heights, Illinois, at nagkasundo sa pangangailangan para sa isang bagong pagsasalin sa kontemporaryong Ingles. Ang kanilang konklusyon ay inendorso ng malaking bilang ng mga pinuno ng simbahan na nagpulong sa Chicago noong 1966. Ang responsibilidad para sa bersyon ay ipinagkatiwala sa isang self-governing body ng labinlimang iskolar ng Bibliya, ang Committee on Bible Translation, at noong 1967, ang New York Bible Society nagsagawa ng pinansiyal na sponsorship ng proyekto. Noong 1973 inilathala ang Bagong Tipan. Ang unang pag-imprenta ng buong Bibliya ay noong 1978. Ang mga karagdagang pagbabago ay ginawa noong 1983. Ang mga bersyon batay sa NIV ay ang Bagong Internasyonal na Bersyon – UK (NIVUK) at ang Bagong Internasyonal na Bersyon ng Mambabasa (NIrV), isang mas madaling basahin at maunawaan na bersyon ng NIV. Noong 2005, isang makabuluhang rebisyon ng NIV, na kilala bilang ang Bagong Internasyonal na Bersyon Ngayon , ay inilathala ni Zondervan. Ang pangunahing pagbabago ng TNIV mula sa NIV ay isang mas kasarian na pagsasalin ng ilang termino. Dahil sa kontrobersyal na pagiging inklusibo ng kasarian nito, ang TNIV ay naging paksa ng napakaraming batikos mula sa evangelical world at hindi na nai-print noong 2009.Noong Marso 2011, ang publisher ng NIV, Zondervan, ay naglabas ng bagong edisyon, ang 2011 Bagong Internasyonal na Bersyon . Pinalitan ng edisyong ito ang 1984 NIV, na hindi na mai-publish. Tulad ng hinalinhan nito, ang TNIV, ang 2011 NIV ay isinalin gamit ang gender-neutral na mga panuntunan sa pagsasalin, na nagresulta sa pagpapalit ng mga salitang partikular sa kasarian (hal. lalaki, babae, siya, siya, anak na lalaki, anak na babae) ng mga salitang neutral sa kasarian (hal. tao , sila, anak). Sa maraming pagkakataon, ginagawa ang mga pagpapalit na ito kahit na malinaw na nilayon ng orihinal na wika ang isang partikular na kasarian. Ang Council on Biblical Manhood and Womanhood, na nagrepaso sa 2011 NIV, ay naglabas ng isang pahayag na nagsasabing hindi nila maaaring irekomenda ang 2011 NIV dahil sa 'mahigit 3,600 problemang nauugnay sa kasarian' na dati ay nasa kritika nito sa TNIV. Napakahalagang maunawaan na mula 2011, ang NIV ay hindi na ang NIV na nakilala at minamahal ng mundo mula noong 1984. Kapag bumili ng Bibliya, ang NIV ay mangangahulugan na ngayon ng 2011 NIV. Ang mga dating naka-print na kopya ng 1984 NIV ay mabebenta at hindi na magagamit. Kapag sinipi ng isang may-akda ang isang talata sa Bibliya sa isang libro at itinala ito bilang nagmula sa NIV, malamang na ito ay ang 2011 NIV.Bagong Internasyonal na Bersyon - Paraan ng pagsasalin


Ang pagsasalin ng bawat aklat ng Bibliya ay inatasan sa isang pangkat ng mga iskolar, at ang gawain ay lubusang nirepaso at nirebisa sa iba't ibang yugto ng tatlong magkakahiwalay na komite. Ang nangungunang komite ay nagsumite ng pagbuo ng bersyon sa mga stylistic consultant para sa kanilang mga mungkahi. Ang mga halimbawa ng pagsasalin ay sinubukan para sa kalinawan at kadalian ng pagbabasa ng iba't ibang grupo ng mga tao. Pinanghawakan ng komite ang ilang layunin para sa NIV: na ito ay isang tumpak, maganda, malinaw, at marangal na pagsasalin na angkop para sa pampubliko at pribadong pagbabasa, pagtuturo, pangangaral, pagsasaulo, at paggamit sa liturhiya. Ang NIV ay kilala lalo na bilang isang 'thought for thought' o dynamic na katumbas na pagsasalin sa halip na isang salita para sa pagsasalin ng salita.Bagong Internasyonal na Bersyon - Mga Kalamangan at Kahinaan


Marahil ang pinakamalaking lakas ng Bagong Internasyonal na Bersyon ay ang pagiging madaling mabasa nito. Ang NIV ay nai-render sa maayos na daloy at madaling basahin na Ingles. Ang isang kahinaan ng NIV ay ang paminsan-minsang naghuhukay sa interpretasyon sa halip na mahigpit na pagsasalin. Sa NIV, ang ilang mga talata ay isinalin na may higit na isang ito ang iniisip ng tagasalin na ibig sabihin ng teksto sa halip na ito ang sinasabi ng teksto. Sa maraming pagkakataon, malamang na may tamang interpretasyon ang NIV ngunit nakakaligtaan nito ang punto. Ang isang pagsasalin ng Bibliya ay dapat kunin ang sinasabi ng Bibliya sa orihinal na mga wika at sabihin ang parehong bagay sa bagong wika, na iniiwan ang interpretasyon sa mambabasa sa tulong ng Banal na Espiritu. Ang pinakadakilang 'con' ng 2011 NIV, siyempre, ay ang pagsasama ng gender-neutral na wika at ang pangangailangan ng pagbibigay-kahulugan sa halip na pagsasalin upang magpakita ng mas sensitibo sa kultura o wastong pulitikal na bersyon.

Bagong Internasyonal na Bersyon - Mga Sample na Talata
Juan 1:1, 14: Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Ang Salita ay nagkatawang-tao at naninirahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng Nag-iisa, na nagmula sa Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan.

Juan 3:16: Sapagka't gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Juan 8:58: 'Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan,' sagot ni Jesus, 'bago pa ipinanganak si Abraham, ako na!'

Mga Taga-Efeso 2:8-9: Sapagka't sa biyaya kayo'y naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya-at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios-hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang makapagmayabang.

Titus 2:13: Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa—ang maluwalhating pagpapakita ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas, si Jesu-Cristo.Top