Ano ang natural na paghahayag?

Ano ang natural na paghahayag? SagotPahayag sa teolohiya ay tumutukoy sa impormasyong nagmumula sa Diyos upang ihayag ang katotohanan tungkol sa Kanyang sarili o tungkol sa ating sarili at sa mundo sa ating paligid. Pagkatapos ay nahahati ang paghahayag sa dalawang uri: natural na paghahayag (o pangkalahatang paghahayag ) at espesyal na paghahayag.Ang espesyal na paghahayag ay yaong direktang nagmumula sa Diyos at nakatala sa kinasihang Kasulatan. Ang nilalaman ng paghahayag na ito ay katotohanan na hindi natin malalaman maliban kung direktang sinabi sa atin ng Diyos. Halimbawa, ang Trinidad at ang pagbibigay-katwiran sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay imposibleng malaman sa ating sarili. Ang ating kaalaman sa gayong mga bagay ay dumarating lamang sa pamamagitan ng espesyal na paghahayag. Kung ang isang tao o isang grupo ng mga tao ay walang access sa Bibliya sa kanilang sariling wika, sila ay magiging mangmang sa katotohanan na malalaman lamang sa pamamagitan ng espesyal na paghahayag.

Ang natural na paghahayag ay katotohanan tungkol sa Diyos na makikita sa pamamagitan ng pagtingin sa mundo sa paligid natin at sa pamamagitan ng pagtingin sa ating sarili. Bagama't hindi lahat ay may access sa espesyal na paghahayag, nilinaw ng Bibliya na ang mga tao sa lahat ng dako ay may access sa natural na paghahayag at ang mga tao ay may pananagutan sa kanilang pagtugon dito. Ipinapalagay ng natural na paghahayag na ang imahe ng Diyos at ang mga kakayahan ng lohika ng pag-iisip ay sapat pa ring buo para sa makasalanang sangkatauhan upang makatanggap at maunawaan ang ilang kaalaman tungkol sa Diyos.Ang Awit 19:1–4 ay tumutukoy sa kasaganaan at accessibility ng natural na paghahayag:


Ipinapahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos;
inihahayag ng langit ang gawa ng kaniyang mga kamay.


Araw-araw ay nagbubuhos sila ng pananalita;
gabi-gabi ay naghahayag sila ng kaalaman.
Wala silang pananalita, wala silang ginagamit na salita;
walang naririnig na tunog mula sa kanila.
Ngunit ang kanilang tinig ay lumalabas sa buong lupa,
kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng mundo.

Ang simula ng aklat ng Roma ay nagpapaliwanag ng natural na paghahayag at ang mga implikasyon nito:

Ang poot ng Diyos ay inihahayag mula sa langit laban sa lahat ng kawalang-diyos at kasamaan ng mga tao, na pinipigilan ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan, yamang kung ano ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila, sapagkat nilinaw ito ng Diyos sa kanila. Sapagkat mula nang likhain ang sanlibutan, ang di-nakikitang mga katangian ng Diyos—ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at banal na kalikasan—ay malinaw na nakikita, na nauunawaan mula sa kung ano ang ginawa, upang ang mga tao ay walang dahilan.

Sapagkat kahit na kilala nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos o nagpasalamat man sa kanya, ngunit ang kanilang pag-iisip ay naging walang kabuluhan at ang kanilang mga hangal na puso ay nagdilim. Bagama't sila'y nag-aangkin na sila'y marurunong, sila'y naging mga hangal at ipinagpalit ang kaluwalhatian ng walang kamatayang Diyos ng mga larawang ginawang parang mortal na tao at mga ibon at mga hayop at mga reptilya.

Kaya't ibinigay sila ng Diyos sa makasalanang pagnanasa ng kanilang mga puso sa seksuwal na karumihan para sa kasiraan ng kanilang mga katawan sa isa't isa. Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos, at sumamba at naglingkod sa mga nilikha kaysa sa Lumikha—na siyang pinupuri magpakailanman. Amen (Roma 1:18–25).

Ayon sa talata sa itaas, ang natural na paghahayag ay unibersal, at hindi ito pinapansin ng sangkatauhan sa kanyang sariling panganib. Ang ilang bagay tungkol sa Diyos ay maaaring malaman sa pamamagitan ng pagmamasid sa nilikha (Roma 1:19). Sa partikular, mahihinuha ng isang tao mula sa paglikha na ang Lumikha ay may dakilang kapangyarihan at na Siya ay banal—iyon ay, karapat-dapat sambahin (talata 20). Dapat pasalamatan at luwalhatiin ng mga tao ang Lumikha ng napakagandang nilikha (talata 21). Gayunpaman, sinasabi rin ng talata na ang mga tao ay hindi tumutugon sa natural na paghahayag sa pagsamba o pasasalamat sa Diyos, at sila ay walang dahilan (talata 20). Dapat mas alam nila. Ang unibersal na tugon ng makasalanang sangkatauhan ay hindi ang magpatirapa sa pagsamba sa Lumikha kundi upang sugpuin ang katotohanan (talata 18) at pagkatapos ay sambahin at paglingkuran ang mga nilikha (talata 25), maging ang paggawa ng mga idolatrosong larawan ng mga ito (talata 23).

Ang Roma 1 ay nagpatuloy sa paglista ng maraming kasalanan na ang mga taong tumatanggi at pumipigil sa natural na paghahayag ay madaling gawin, kahit na alam nilang mali ang mga bagay na ito (talata 31). Ito ang mga taong walang batas ng Diyos sa nakasulat na anyo, ngunit mayroon silang batas na nakasulat sa kanilang mga puso (Roma 2:15). Ang budhi ay bahagi ng natural na paghahayag. Mayroong ilang mga bagay na alam ng mga tao na tama at iba pang mga bagay na alam nilang mali. Ang budhi ay hindi hindi nagkakamali, at ito ay maaaring masira, ngunit kapag ang mga tao ay gumawa ng isang bagay na alam nilang mali nang hindi sinasabing ito ay mali, sila ay nagkakasala sa pamamagitan ng paglabag sa kung ano ang ipinahayag sa kanila ng Diyos.

Sa wakas, ang natural na paghahayag ay nauugnay sa prinsipyo ng pagkakapare-pareho. Sinasabi ng Romans 2:1, Ikaw, kung gayon, ay walang pagdadahilan, ikaw na humahatol sa iba, sapagka't sa anomang punto na iyong hatulan ang iba, ay hinahatulan mo ang iyong sarili, sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ng gayon ding mga bagay. Kung ang isang tao ay nakakita ng ibang tao na gumagawa ng isang bagay at iniisip na ito ay mali, at pagkatapos ay gagawin nila ang parehong bagay at bigyang-katwiran ito, tinatanggihan nila ang isang anyo ng natural na paghahayag.

Madalas itanong ang tanong, Ano ang mangyayari sa mga hindi pa nakarinig tungkol kay Jesus? Hahatulan ba sila sa hindi paniniwala sa isang tao na hindi pa nila narinig? Ang sagot ay Hindi sila hahatulan dahil sa kanilang kamangmangan, ngunit sila ay hahatulan sa impormasyon na ibinigay sa kanila. At lahat ay nakatanggap ng maraming impormasyon. Ang nilikha ay nagpapakita na ang Diyos ay makapangyarihan at karapat-dapat sambahin. Ang mga tao ay hahatulan kung sila ay sumamba sa Lumikha o hindi. Inihayag ng budhi na may mga bagay na mali. Ang mga tao ay huhusgahan kung sila ay gumawa o hindi ng mga bagay na sa tingin nila ay mali. Ang prinsipyo ng pagkakapare-pareho ay nagpapakita na ang mga tao ay madalas na kinikilala ang mga maling aksyon sa iba ngunit binibigyang-katwiran ang parehong mga aksyon sa kanilang sariling buhay. Ang mga tao ay huhusgahan batay sa pamantayang ginamit nila sa paghatol sa ibang tao.

Kapag sinabi at tapos na ang lahat, malinaw ang Banal na Kasulatan tungkol sa hatol: Walang matuwid, kahit isa; walang nakakaunawa; walang naghahanap sa Diyos. Lahat ay tumalikod; sila ay magkasamang naging walang kabuluhan; walang gumagawa ng mabuti, kahit isa. Ang kanilang mga lalamunan ay bukas na libingan; ang kanilang mga dila ay nagsasagawa ng panlilinlang. Ang lason ng mga ulupong ay nasa kanilang mga labi. Puno ng pagmumura at pait ang kanilang mga bibig. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo; kapahamakan at paghihirap ang tanda ng kanilang mga daan, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. Walang takot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata (Roma 3:10–18). Walang sinuman ang tumutupad sa batas ng Diyos tulad ng inihayag sa kanila, ito man ay sa pamamagitan ng espesyal na paghahayag o natural na paghahayag. Kapag ang lahat ay hinatulan ayon sa kung ano ang ipinahayag sa kanila, ang lahat ay mahahanap na nagkasala, at ang hatol ay magiging ganap na patas. Ang lahat ng nagkakasala nang walang kautusan [yaong mga may natural na kapahayagan lamang] ay mapapahamak din nang hiwalay sa kautusan, at ang lahat ng nagkakasala sa ilalim ng kautusan [yaong may access sa espesyal na paghahayag] ay hahatulan ng kautusan (Roma 2:12). ).

Ang natural na paghahayag ay batas, at hinahatulan lamang ng batas. Walang maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas dahil walang sinuman ang makakasunod sa batas. Ang tanging pag-asa ng kaligtasan ay ang pananampalataya kay Jesucristo. Bagama't walang perpektong tumutupad sa batas ng Diyos tulad ng ipinahayag sa natural na paghahayag, maraming mga kuwento ng misyonero ng mga tao na tumingin sa kanilang paligid at nakilala na kailangang may Diyos sa likod ng lahat ng ito at sumigaw sa Kanya. Ang Diyos, sa Kanyang biyaya, ay nagpadala ng isang misyonero sa kanila upang sabihin sa kanila ang tungkol kay Hesus, sapagkat walang sinuman ang maliligtas maliban sa pananampalataya sa Kanya.Top