Ano ang Mishnah? Ano ang midrash?

Ano ang Mishnah? Ano ang midrash? SagotAng Mishnah ay ang oral na batas sa Hudaismo, na taliwas sa nakasulat na Torah , o ang Mosaic Law. Ang Mishnah ay tinipon at ipinangako sa pagsulat noong mga AD 200 at naging bahagi ng Talmud. Ang isang partikular na pagtuturo sa loob ng Mishnah ay tinatawag na midrash.Naniniwala ang Orthodox Judaism na tinanggap ni Moises ang Torah (ang mga aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy) mula sa Diyos at isinulat niya ang lahat ng sinabi ng Diyos sa kanya. Gayunpaman, naniniwala rin sila na binigyan ng Diyos si Moises ng mga paliwanag at mga halimbawa kung paano ipaliwanag ang Kautusan na ginawa ni Moises hindi isulat. Ang mga hindi nakasulat na paliwanag na ito ay kilala sa Hudaismo bilang Oral Torah. Ang Oral Torah ay ipinasa umano mula kay Moises hanggang kay Joshua at pagkatapos ay sa mga rabbi hanggang sa pagdating ng Kristiyanismo nang sa wakas ay isinulat ito bilang legal na awtoridad na tinawag halahka (ang lakad). Ang dalawang pangunahing seksyon ng Oral Torah ay ang Mishnah at ang Gemara.

Ang Mishnah (משנה, pag-uulit) ay mahalagang nagtatala ng mga debate ng mga pantas pagkatapos ng templo mula AD 70-200 (tinatawag na Tannaim ) at itinuturing na unang pangunahing gawain ng Rabbinical Judaism. Binubuo ito ng anim na order ( sedarim ), nakaayos ayon sa paksa:Zeraim (mga buto) – mga talakayan tungkol sa panalangin, diyeta, at mga batas sa agrikultura


Lakas ng loob (festival) – mga talakayan tungkol sa mga pista opisyal
Nashim (kababaihan) – mga talakayan tungkol sa kababaihan at buhay pamilya


Nezikin (damages) – mga talakayan tungkol sa mga pinsala at kabayaran sa batas sibil
Kodashim (mga banal na bagay) – mga talakayan tungkol sa mga sakripisyo, pag-aalay, paglalaan, at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa templo
Tohorot (purities) – mga talakayan tungkol sa kadalisayan ng mga sisidlan, pagkain, tirahan, at mga tao

Matapos mailathala ang Mishnah, lubusan itong pinag-aralan ng mga henerasyon ng mga rabbi sa Babylonia at Israel. Mula AD 200-500, ang mga karagdagang komentaryo sa Mishnah ay pinagsama-sama at pinagsama bilang Gemara. Sa totoo lang, mayroong dalawang magkaibang bersyon ng Gemara, ang isa ay tinipon ng mga iskolar sa Israel (c. AD 400) at ang isa naman ay ng mga iskolar ng Babylonia (c. AD 500). Magkasama, ang Mishnah at ang Gemara ay bumubuo ng Talmud. Dahil mayroong dalawang magkaibang Gemaras, mayroong dalawang magkaibang Talmud: ang Babylonian Talmud at ang Jerusalem (o Palestinian) Talmud. Ang Talmud ay maaaring ituring bilang mga rabinikal na komentaryo sa Hebreong Kasulatan, tulad ng mga komentaryo na nakasulat sa Bibliya mula sa isang Kristiyanong pananaw.

Sa Hudaismo ang Talmud ay kasinghalaga ng Hebrew Bible. Ito ay ginagamit upang ipaliwanag ang mga batas na maaaring hindi malinaw sa Kasulatan. Halimbawa, ang Deuteronomio 21:18–21 ay ang batas na namamahala sa pagpaparusa sa isang mapanghimagsik na anak. Ngunit anong mga pag-uugali ang nagpapanghimagsik sa isang anak? Binabanggit lamang ng Kasulatan ang katakawan at paglalasing. Mayroon bang ibang mga pag-uugali na mauuri bilang rebelde? Paano kung isang magulang lang ang mag-isip ng anak na rebelde? Ilang taon ang isang anak na lalaki para managot sa kanyang paghihimagsik? Mayroong maraming mga katanungan na hindi direktang natugunan sa Batas, kaya't ang mga rabbi ay bumaling sa Oral Law. Ang midrash sa Deuteronomio 21:18–21 ay nagsasaad na ang parehong mga magulang ay dapat isaalang-alang ang anak na lalaki na suwail para siya ay iharap sa mga matatanda para sa paghatol. Ang Talmud ay nagsasaad din na upang ituring na suwail ang anak na lalaki ay dapat na may sapat na gulang upang magpatubo ng isang balbas.

Ang pangalawang uri ng mga sulatin sa Talmud ay tinatawag na Aggadah (na binabaybay din na Haggadah). Ang Aggadah ay hindi itinuturing na batas ( halakha ) ngunit ang panitikan na binubuo ng karunungan at aral, kwento, at talinghaga. Ang Aggadah ay minsan ginagamit sa halakha upang magturo ng isang prinsipyo o gumawa ng isang legal na punto.

Halimbawa, ikinuwento ng isang Aggadah ang tungkol sa sanggol na si Moises na hinawakan ni Paraon sa isang piging. Habang nakaupo ang sanggol na si Moses sa kandungan ni Faraon, inabot niya ito, tinanggal ang korona ni Paraon, at inilagay ito sa sarili niyang ulo. Sinabi sa kanya ng mga tagapayo ni Paraon na ito ay isang palatandaan na isang araw ay aagawin ni Moises ang awtoridad ng hari at dapat niyang patayin ang sanggol. Ngunit ang anak na babae ni Paraon, iginiit na ang sanggol ay walang kasalanan, ay nag-aalok ng isang pagsubok. Sinabi niya sa kanyang ama na ilagay ang sanggol sa lupa kasama ang korona at ilang mainit na uling. Kung kukunin ng sanggol na si Moises ang korona, siya ay nagkasala; ngunit kung kukuha siya ng maiinit na uling, siya ay inosente. Sinabi pa ng Aggadah na itinulak ng isang anghel ang kamay ni Moises sa mga baga. Pagkatapos ay sinunog ni Moises ang kanyang bibig gamit ang uling, at iyon ang dahilan kung bakit si Moises ay mabagal sa pagsasalita at dila bilang isang may sapat na gulang (Exodo 4:10).

Maraming Aggadah sa Talmud na makahulang tungkol sa Mesiyas. Ang isa ay ang kuwento ng White Ram. Sinasabing nilikha ng Diyos ang isang purong White Ram sa Halamanan ng Eden at sinabi sa kanya na maghintay doon hanggang sa tawagin siya ng Diyos. Naghintay ang White Ram hanggang pumayag si Abraham na isakripisyo ang kanyang anak ng pangako, si Isaac. Nang ihinto ng Diyos ang paghahain ni Isaac, dinala ng Diyos ang White Ram para ipalit kay Isaac. Ang White Ram, na nilikha bago pa ang mga pundasyon ng mundo, ay pinatay, at ang anekdotang ito ay naglalahad ng larawan ng ating Mesiyas bilang ang Kordero ng Diyos na pinaslang mula sa pagkakatatag ng mundo (1 Pedro 1:20; Efeso 1:4; Apocalipsis 13). :8). Ang White Ram ay kusang-loob na nagbuwis ng kanyang buhay para kay Isaac. Gayundin, ang dalawang sungay ng tupa ay ginawang mga shofar (trumpeta). Ayon sa tradisyong Aggadic, tumunog ang isang shofar nang ipahayag ng Diyos ang Kanyang sarili kay Moises (Exodo 19:19), at tutunog ang isa pang sungay sa pagdating ng Mesiyas (tingnan ang 1 Tesalonica 4:16).

Ang iba't ibang sekta ng Judaismo ay may iba't ibang pananaw sa Talmud. Pinaniniwalaan ng sektang Ortodokso na ang Oral Law o Talmud ay kasing-inspirasyon ng Bibliya, ngunit ang mga sekta ng Conservative at Reform na Hudyo ay hindi. Naniniwala ang mga sekta ng Reporma at Konserbatibo na maaari nilang bigyang-kahulugan ang Talmud bilang isinulat ng mga rabbi ngunit hindi kinakailangang sundin ito. Ang mga Karaite na Hudyo ay hindi sumusunod sa Talmud o rabinikong mga turo kundi sa Bibliyang Hebreo lamang.

Bagaman tiyak na mapag-aaralan ng mga Kristiyano ang Talmud para sa background na impormasyon, hindi natin ito dapat isipin bilang kinasihang Kasulatan.Top