Ano ang kahulugan ng salot sa Bibliya?

Ano ang kahulugan ng salot sa Bibliya? SagotAng salot ay isang nakamamatay na sakuna, kadalasan ay isang sakit, na nakakaapekto sa isang buong komunidad. Ang salot ay nakakahawa, nakapipinsala, at nakapipinsala. Halimbawa, ang Black Plague sa Europe na pumatay sa mahigit tatlumpung porsyento ng populasyon noong huling bahagi ng Middle Ages ay isang salot. Sa Bibliya, ang salot ay karaniwang tanda ng paghatol ng Diyos sa isang bansa o grupo ng mga tao (Deuteronomio 32:24; 1 Cronica 21:12; Ezekiel 7:14–15). Ang Diyos na nag-iingat at nagpapala ay siya ring Diyos na nagpapadala ng sakuna at salot kapag natupad nito ang Kanyang matuwid na mga layunin sa lupa (Isaias 45:7; Ezekiel 5:16–17; Amos 4:10). Ang salot ay ipinangako bilang bahagi ng huling paghatol ng Diyos sa mundo sa Pahayag 18:8.Ang salitang isinaling salot ay kadalasang isinasalin bilang salot o sakuna sa mga bagong bersyon ng Ingles na Bibliya. Gayunpaman, dahil ang salita ay madalas na ipinares sa pareho ng mga iyon, maaari itong magpahiwatig ng isang mas malaking pinsala kaysa sa pisikal na sakit lamang. Ang salot ay kinabibilangan ng anuman at lahat ng anyo ng publiko at malawakang pagkawasak at kadalasang kasama ng taggutom (Ezekiel 7:15) o digmaan (Jeremias 21:9). Nagbabala si Jesus tungkol sa salot nang ilarawan Niya ang huling panahon (Lucas 21:11).

Pagkatapos ng makasalanang sensus ni David, dinala ng Panginoon ang paghatol sa Israel sa anyo ng salot: Nagpadala ang Panginoon ng salot sa Israel mula umaga hanggang sa takdang panahon. At may namatay sa mga tao mula Dan hanggang Beersheba na 70,000 lalaki (2 Samuel 24:15, ESV). Nagpadala rin ang Diyos ng salot pagkatapos ng paghihimagsik ni Korah (Bilang 16:49) at bilang paghatol sa imoralidad ng Israel sa Baal Peor (Bilang 25:9), ngunit ang epidemya na nakatala sa 2 Samuel 24 ay ang pinakanakamamatay na tumama sa mga Israelita. Nang magkagayo'y naawa ang Dios at itinigil ang paghatol: Nang iunat ng anghel ang kaniyang kamay upang wasakin ang Jerusalem, nagsisi ang Panginoon tungkol sa kapahamakan at sinabi sa anghel na pumipighati sa bayan, 'Tama na! Bawiin mo ang iyong kamay’ (talata 16).Ang ating soberanong Diyos ay Panginoon ng anumang salot (Habakkuk 3:5). Dahil alam natin na ang Diyos ang may kontrol, hindi natin kailangang matakot, anuman ang mangyari (tingnan ang Awit 91:5–6). Ang mga mananampalataya ay hindi immune mula sa mga epekto ng pamumuhay sa isang makasalanang mundo, ngunit tayo ay natitiyak na ngayon ay wala nang paghatol para sa mga na kay Cristo Jesus (Roma 8:1). Maaaring subukin ng Diyos ang ating pananampalataya sa panahon ng salot, ngunit alam ng mga Kristiyano na ang gayong pagsubok ay hindi paghatol ng Diyos sa kanila (tingnan ang 1 Mga Taga-Corinto 11:32; Santiago 1:3; 1 Pedro 1:7).Kabilang sa iba't ibang anyo ng paghatol na dinadala ng Diyos sa mga hindi matuwid at mapanghimagsik ay ang salot. Hindi lahat ng epidemya ay tuwirang paghatol ng Diyos, ngunit ipinahihiwatig ng Bibliya na ang ilang mga pagkakataon ng salot sa kasaysayan ay naging parusa sa kasalanan. Nagpadala ang Diyos ng salot upang parusahan ang mga Israelita dahil sa kanilang patuloy na pagsamba sa mga diyus-diyosan at pagsuway (Deuteronomio 32:24; Jeremias 42:22), at sa panahon ng kapighatian ay magpapadala Siya ng salot upang parusahan ang mga hindi nagsisisi: Ang unang anghel ay humayo at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupain. , at ang pangit, namumulaklak na mga sugat ay sumabog sa mga taong may marka ng halimaw at sumamba sa larawan nito (Pahayag 16:2; cf. Pahayag 18:8; Mateo 24:7). Hindi natin kailangang maranasan ang salot na paghatol ng Diyos kung tatanggapin natin ang Kanyang proteksyon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Kristo (Juan 1:12; 2 Corinto 5:21).

Top