Ano ang kahulugan ng Talinghaga ng Pariseo at ng Maniningil ng Buwis?

Ano ang kahulugan ng Talinghaga ng Pariseo at ng Maniningil ng Buwis? SagotAng Parabula ng Pariseo at ang Maniningil ng Buwis sa Templo (Lucas 18:9-14) ay mayaman sa espirituwal na katotohanan. Sa katunayan, naglalaman ito ng pinakabuod ng ebanghelyo ni Jesucristo. Gaya ng sinasabi sa atin ng bersikulo 9, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga nagtiwala sa kanilang sarili na sila ay matuwid at hinahamak ang iba (NKJV). Madalas na binanggit ni Jesus ang isyu ng katuwiran, nakikiusap sa Kanyang mga nakikinig na maunawaan ang kanilang lubos na kawalan ng kakayahan na maging sapat na matuwid upang matamo ang kaharian ng langit. Ang kaalamang ito ay mahalaga kung mauunawaan nila ang Kanyang misyon sa lupa, na iligtas ang mga makasalanan—yaong alam na hindi nila maililigtas ang kanilang sarili.Ang mga Pariseo, sa kabilang banda, ay nag-isip na ang kanilang sariling kabutihan ay napakaganda kaya't hindi ito maaaring mabigo na gawin silang katanggap-tanggap sa Diyos. Mahigpit nilang pinanghawakan ang mga seremonya at tradisyon ng batas, na ipinakikita sa publiko ang kanilang pagiging relihiyoso, na lahat ay makikita ng ibang mga tao, na marami sa kanila ay kanilang hinamak na nasa ilalim nila. Ang Pariseo sa kuwento ay ang huwaran ng isang nagpapawalang-sala sa sarili. Pansinin na ang kanyang panalangin ay walang elemento ng pagtatapat. Hindi siya humihingi ng kapatawaran para sa kanyang mga kasalanan, marahil dahil naniniwala siya na wala siyang dapat ikumpisal. Wala ring anumang salita ng papuri o pasasalamat sa Diyos. Ang kanyang panalangin ay tungkol sa kanya. Maging ang pasasalamat na ibinibigay niya ay idinisenyo upang itaas ang kanyang sarili at ilagay ang kanyang sarili kaysa sa iba na kanyang hinahamak. Ang pagpunta sa templo upang manalangin nang ganito ang kalagayan ng kanyang puso, maaari rin siyang nanatili sa bahay. Ang gayong panalangin ay hindi dininig ng Diyos.

Di-tulad ng Pariseo, na matapang na nakatayo sa templo at binibigkas ang kanyang mga panalangin ng pagpupugay sa sarili, ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo o sa malayo, marahil sa isang silid sa labas, ngunit tiyak na malayo sa Pariseo na nasaktan ng malapit sa itong lalaking ito. Ang mga maniningil ng buwis, dahil sa kanilang pakikisama sa kinasusuklaman na mga Romano, ay nakita bilang mga taksil sa Israel at kinasusuklaman at tinatrato bilang mga itinapon. Ang postura ng taong ito ay nagsasalita ng kanyang hindi pagiging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Hindi man lang maiangat ang kanyang mga mata sa langit, ang bigat ng kanyang pagkakasala at kahihiyan ay mabigat sa kanya, at ang pasan na kanyang dinadala ay naging hindi mabata. Napagtagumpayan ng kanyang mga pagsalangsang, hinahampas niya ang kanyang dibdib sa kalungkutan at pagsisisi at nagsusumamo sa Diyos para sa awa. Ang panalangin na kanyang binibigkas ay ang mismong hinihintay ng Diyos na marinig, at ang kanyang saloobin ay eksaktong nais ng Diyos mula sa lahat ng lumalapit sa Kanya.Eksaktong ipinakita ng maniningil ng buwis ang sinabi ni Jesus sa Sermon sa Bundok: Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit (Mateo 5:3). Ang pagiging dukha sa espiritu ay nangangahulugan ng pag-amin na wala tayong maiaalay sa Diyos para tubusin ang ating kasalanan. Lumalapit tayo sa Diyos bilang walang laman, dukha, hinamak, bangkarote, kaawa-awa, desperadong pulubi. Kinikilala ng maniningil ng buwis ang kanyang makasalanang kalagayan at hinahanap ang tanging bagay na maaaring tulay sa pagitan ng kanyang sarili at ng Diyos. Maawa ka sa akin, umiiyak siya, at alam natin mula sa dulo ng talinghaga na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin para sa awa at sinagot ito. Sinabi sa atin ni Jesus sa talata 14 na ang maniningil ng buwis ay umalis na inaring-ganap (ginawang matuwid) dahil nagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos, na nagpahayag na walang anumang gawain ang makapagliligtas sa kanya mula sa kanyang kasalanan at tanging ang awa ng Diyos ang makapagliligtas sa kanya.Kung tayo ay tunay na nadurog sa ating kasalanan, makatitiyak tayo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos kay Kristo. Nangako Siya sa Kanyang salita na tatanggapin tayo, ibigin, at bubuhayin tayong muli sa pamamagitan ng Kanyang Anak (Colosas 2:13). Walang anumang mabubuting gawa, pagdalo sa simbahan, ikapu, paglilingkod sa komunidad, pagmamahal sa ating kapwa o anumang bagay na ating ginagawa ay sapat na upang alisin ang bahid ng kasalanan at bigyan tayo ng kakayahan na tumayo sa harap ng isang banal na Diyos sa ating sarili. Kaya nga pinadala ng Diyos si Hesus para mamatay sa krus. Ang Kanyang kamatayan ang tanging gawain na makapaglilinis sa atin at maging katanggap-tanggap sa atin sa Diyos.Bilang karagdagan, hindi tayo dapat magkamali sa paghahambing ng ating sarili sa iba at magkaroon ng kumpiyansa mula sa nakikita natin sa paghahambing na iyon. Sa katunayan, partikular na binabalaan tayo ni Jesus laban sa saloobing ito sa simula ng talinghaga. Kapag sinubukan nating bigyang-katwiran ang ating sarili sa pamamagitan ng paghahambing ng ating sarili sa iba, natural na hahantong tayo sa paghamak sa kanila. Ang ating pamantayan sa paghahambing ay ang Diyos Mismo, at lahat tayo ay hindi nakaabot sa Kanyang kaluwalhatian (Roma 3:23).Top