Ano ang kahulugan ng Pagkakatawang-tao ni Kristo?

Ano ang kahulugan ng Pagkakatawang-tao ni Kristo? Sagotpagkakatawang-tao ay isang terminong ginamit ng mga teologo upang ipahiwatig na si Jesus, ang Anak ng Diyos, ay nagkatawang-tao. Ito ay katulad ng hypostatic union . Ang pagkakaiba ay ang hypostatic union ay nagpapaliwanag kung paano pinagsama ang dalawang kalikasan ni Jesus, at ang Incarnation ay mas partikular na nagpapatunay sa Kanyang pagiging tao.Ang salita pagkakatawang-tao ay nangangahulugan ng pagkilos ng pagiging laman. Ito ay mula sa Latin na bersyon ng Juan 1:14, na sa Ingles ay kababasahan, Ang Salita ay nagkatawang-tao at ginawa ang Kanyang tahanan sa gitna natin. Dahil sa halos eksklusibong paggamit ng Latin Vulgate sa simbahan hanggang sa Middle Ages, naging pamantayan ang terminong Latin.

Ang suporta ng Bibliya para sa sangkatauhan ni Jesus ay malawak. Iniulat ng mga Ebanghelyo ang mga pangangailangan ng tao ni Jesus kabilang ang pagtulog (Lucas 8:23), pagkain (Mateo 4:2; 21:18), at pisikal na proteksyon (Mateo 2:13-15; Juan 10:39). Ang iba pang mga indikasyon ng Kanyang pagiging tao ay na Siya ay pinawisan (Lucas 22:43-44) at dumugo (Juan 19:34). Nagpahayag din si Jesus ng mga damdamin kabilang ang kagalakan (Juan 15:11), kalungkutan (Mateo 26:37), at galit (Marcos 3:5). Sa Kanyang buhay, tinukoy ni Jesus ang Kanyang sarili bilang isang tao (Juan 8:40), at pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay ay nakilala pa rin ang Kanyang pagkatao (Mga Gawa 2:22).Ngunit ang layunin ng Pagkakatawang-tao ay hindi upang makatikim ng pagkain o makadama ng kalungkutan. Ang Anak ng Diyos ay dumating sa laman upang maging Tagapagligtas ng sangkatauhan. Una, kailangang ipanganak sa ilalim ng kautusan (Galacia 4:4). Lahat tayo ay nabigo sa pagtupad sa Kautusan ng Diyos. Si Kristo ay naparito sa laman, sa ilalim ng Kautusan, upang tuparin ang Kautusan para sa atin (Mateo 5:17; Galacia 4:5).Pangalawa, kinailangan ng Tagapagligtas na ibuhos ang Kanyang dugo para sa kapatawaran ng mga kasalanan (Hebreo 9:22). Ang isang paghahain ng dugo, siyempre, ay nangangailangan ng isang katawan ng laman at dugo. At ito ang plano ng Diyos para sa Pagkakatawang-tao: Nang si Kristo ay dumating sa mundo, sinabi niya: ‘Hain at handog [sa ilalim ng Lumang Tipan] ay hindi mo ninais, ngunit isang katawan ang iyong inihanda para sa akin’ (Hebreo 10:5). Kung wala ang Katawang-tao, si Kristo ay hindi maaaring mamatay, at ang krus ay walang kabuluhan.Ang Diyos ay gumawa ng isang hindi kapani-paniwalang gawain sa pagpapadala ng Kanyang bugtong na Anak sa mundo at pagbibigay sa atin ng isang kaligtasan na hindi natin karapat-dapat. Purihin ang Panginoon sa sandaling iyon kung saan ang Salita ay naging laman. Tayo ay tinubos na ng mahalagang dugo ni Kristo, isang korderong walang dungis o kapintasan (1 Pedro 1:19).

Si Jesus ay kapwa tao at banal. Mangyaring basahin ang tungkol sa pagka-Diyos ni Hesus dito.Top