Ano ang kahulugan ng hosanna?

Ano ang kahulugan ng hosanna?

Ang salitang 'hosanna' ay nagmula sa salitang Hebreo na הושענה‎, ibig sabihin ay 'iligtas, tulungan, o iligtas', na ginagamit sa Hudaismo bilang sigaw ng papuri sa Diyos. Sa Bagong Tipan, ginamit ito bilang pagpapahayag ng pagsamba at kagalakan.

Sagot

Hosanna ay isang salitang ginagamit sa ilang mga awit ng papuri, partikular sa Linggo ng Palaspas. Ito ay nagmula sa Hebreo at bahagi ng sigaw ng mga tao nang pumasok si Jesus sa Jerusalem: Hosanna sa Anak ni David! Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Hosanna sa pinakamataas na langit! ( Mateo 21:9 ).Hosanna ay madalas na iniisip bilang isang deklarasyon ng papuri, katulad ng hallelujah , ngunit ito ay talagang isang pagsusumamo para sa kaligtasan. Ang salitang ugat ng Hebreo ay matatagpuan sa Awit 118:25, na nagsasabing, Iligtas mo kami, idinadalangin namin, O PANGINOON! (ESV). Ang mga salitang Hebreo mabuhay (deliver, save) at anna (magmakaawa, magmakaawa) pagsamahin upang mabuo ang salitang, sa Ingles, ay hosanna. Sa literal, hosanna ibig sabihin nagmamakaawa ako na iligtas mo! o mangyaring ihatid kami!Kaya, habang si Jesus ay nakasakay sa asno papasok sa Jerusalem, ang mga pulutong ay ganap na tama na sumigaw ng Hosanna! Kinikilala nila si Jesus bilang kanilang Mesiyas, gaya ng ipinakita sa kanilang address na Anak ni David . Ang kanilang sigaw para sa kaligtasan at isang pagkilala na si Jesus ay may kakayahang magligtas.

Nang maglaon sa araw na iyon, si Jesus ay nasa templo, at ang mga batang naroroon ay muling sumisigaw, Hosanna sa Anak ni David! ( Mateo 21:15 ). Ang mga punong saserdote at ang mga tagapagturo ng Kautusan ay hindi nasisiyahan: ‘Naririnig mo ba ang sinasabi ng mga batang ito?’ tanong nila sa kaniya. ‘Oo,’ sagot ni Jesus, ‘hindi mo pa ba nabasa, Mula sa mga labi ng mga bata at mga sanggol ay tinawag mo, Panginoon, ang iyong papuri’? ( Mateo 21:16 ). Sa pagsasabing, Hosanna! ang mga tao ay sumisigaw para sa kaligtasan, at iyon mismo ang dahilan kung bakit dumating si Jesus. Sa loob ng isang linggo, ibibitay na si Jesus sa krus.

Top