Ano ang kahulugan ng huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan (Kawikaan 30:8)?

Ano ang kahulugan ng huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan (Kawikaan 30:8)? SagotAng may-akda ng Kawikaan 30 ay isang hindi kilalang nag-ambag na nagngangalang Agur. Sa mapagpakumbabang panalangin, hiniling niya sa Panginoon, Huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan, ngunit bigyan mo lamang ako ng aking pang-araw-araw na pagkain (Kawikaan 30:8). Habang nananalangin siya laban sa labis na kasaganaan at pangangailangan, ang puso ng panalangin ni Agur ay ang maging kontento sa bahaging ibinibigay ng Diyos.Sapagkat kung ako ay yumaman, maaari kong itanggi sa iyo at sabihing, ‘Sino ang PANGINOON?’ At kung ako ay napakahirap, maaari akong magnakaw at sa gayon ay insultuhin ang banal na pangalan ng Diyos (Kawikaan 30:9, NLT). Sa mga salitang ito, kinikilala ni Agur ang kanyang kahinaan at pagtitiwala sa Diyos para sa lakas upang madaig ang tukso. Alam na alam niya ang kanyang pagkahilig sa tao na kalimutan ang Diyos kapag ang buhay ay masyadong komportable at biniyayaan ng kasaganaan, o tumalikod sa Diyos at sinisiraan Siya kapag ang buhay ay puno ng kahirapan.

Sa pagsasabing, Huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan, ang pantas ay humihingi sa Panginoon ng sapat na sapat upang matugunan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang panalangin ay katulad na katulad ng Panalangin ng Panginoon nang sabihin ni Jesus, Bigyan mo kami araw-araw ng aming pang-araw-araw na pagkain at huwag mo kaming ihatid sa tukso (Mateo 6:11, 13; Lucas 11:3, 4).Sa panalangin ni Agur, ang kayamanan ay kumakatawan sa isang mataas na estado. Nakikita niya ang paghahangad ng kayamanan bilang walang laman at hindi kasiya-siya at hinihiling sa Diyos na alisin siya sa bitag na ito. Natutunan niya na ang mayayaman ay madaling maakit ng pagmamataas at pagsasarili at hindi nakikita ang kanilang pangangailangan sa Diyos (Deuteronomio 8:11–14; Mateo 19:23; Marcos 10:23; Lucas 18:23–25). Nagbabala ang manunulat ng Hebreo, Panatilihin ang iyong buhay na malaya sa pag-ibig sa salapi at maging kontento sa kung ano ang mayroon ka, sapagkat sinabi ng Diyos, ‘Hinding-hindi kita iiwan; hinding-hindi kita pababayaan’ (Hebreo 13:5). Ang Diyos, at hindi ang pera, ang ating pinakamalaking pangangailangan.Itinuturing ni Agur ang parehong kasukdulan—kahirapan at kayamanan—na parehong mapang-akit. Ang patibong ng kahirapan ay ang ugali nitong akayin ang isang tao mula sa isang buhay na may moralidad at integridad. Natatakot si Agur na baka wala siya at magnakaw (Kawikaan 30:9, CSB).Ang ating pang-araw-araw na tinapay na ipinagdarasal ni Jesus sa Mateo 6 ay tumutukoy lamang sa kung ano ang kailangan natin upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Ang ating pang-araw-araw na tinapay ay ang indibidwal na bahagi na nakikita ng Diyos na angkop na ibigay sa atin sa bawat araw upang pakainin ang ating mga katawan at kaluluwa. Kung taglay natin ang pinakamahusay ng Diyos para sa ating buhay, para sa ating mga katawan at kaluluwa, kung gayon mayroon tayo kung ano ang tunay na pinakamahusay. Wala tayong kailangan pa at walang kulang.

Itinuro ni apostol Pablo na ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang (1 Timoteo 6:6). Sa pagiging simple at pagpapakumbaba, sinabi ni Pablo kay Timoteo, Kung tayo ay may pagkain at pananamit, tayo ay magiging kontento na. Ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa bitag at sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at pagkawasak. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang ilang tao, na sabik sa pera, ay nalihis sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan (1 Timoteo 6:8–10).

Si Paul ay hindi kailanman nanalangin, Huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan, ngunit naranasan niya ang parehong mga kondisyon: Alam ko kung paano gumawa ng kaunti, at alam ko kung paano gumawa ng gawin sa marami. Sa anuman at lahat ng pagkakataon natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento—mabusog man o gutom, sagana man o nangangailangan. Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin (Filipos 4:12–13, CSB).

Natuklasan ni Pablo kung paano maging kontento anuman ang sitwasyong kinakaharap niya, at hinimok niya ang iba pang mananampalataya na gawin din ang gayon: At ang Dios ding ito na nangangalaga sa akin ay magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan mula sa kaniyang maluwalhating kayamanan, na ibinigay sa atin kay Cristo Hesus (Filipos 4:19, NLT). Naging masaya man sa isang piging o nagtitiis ng taggutom, umasa si Pablo sa Diyos para sa lahat. Ang kanyang lubos na pagtitiwala at pagtitiwala sa Diyos ay nabuo ang sikreto sa kanyang kasiyahan. Gaya ni Agur, mapagpakumbabang kinilala ni Pablo na kailangan niya ang Diyos, na makapag-iwas sa kanya mula sa mga tukso ng pagiging sapat sa sarili, pagmamataas, imoralidad, at lahat ng iba pang banta.

Ngayon, ang panalangin ni Agur, na huwag akong bigyan ng kahirapan o kayamanan, ay maaaring ganito ang tunog: Panginoon, hindi ako naghahangad ng kayamanan, ni hindi ako naghahangad na mabuhay sa kahirapan. Ang tanging hangad ko lang ay makuha ang alam mong pinakamabuti para sa akin. Mangyaring bigyan lamang ako ng kung ano ang kasiya-siya, pinakamahusay, at kailangan—sapat lang para sa araw na ito—at ito ay sapat na bilang lahat ng kailangan ko.Top