Ano ang kahulugan ng mga mata ng Panginoon sa Bibliya?

Ano ang kahulugan ng mga mata ng Panginoon sa Bibliya? SagotAng mga mata ng Panginoon ay isang anthropomorphic na expression , ibig sabihin ay iniuugnay nito ang mga katangian ng tao sa Diyos. Ang Diyos, na espiritu (Juan 4:24), ay walang pisikal na katawan na may mga mata at tainga, o mga braso at binti. Ang omniscience ng Diyos ay kadalasan ang nilalayong implikasyon ng ang mga mata ng Panginoon , gaya ng makikita sa Kawikaan 15:3: Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti.Walang anuman at walang sinuman sa langit at sa lupa ang makakatakas sa pagmamasid ng mapagbantay, lahat-lahat na mga mata ng Panginoon. Laging sinusuri, sinusuri, pinangangasiwaan, pinangangasiwaan, at pinangangalagaan ng Diyos ang Kanyang nilikha. Nakikita ng Diyos ang lahat ng tao at kilala niya ang lahat ng tao, kapwa ang masama at ang matuwid.

Dahil ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako, gayundin ang Kanyang presensya. Kaya, ang idyoma ay nagpapahayag din ng pagiging omnipresence ng Diyos: Sapagka't ang mga mata ng PANGINOON ay nasa buong daigdig upang palakasin yaong ang mga puso ay ganap na nakatuon sa kanya (2 Cronica 16:9).Ang mga mata ng Panginoon ay naghahatid ng lahat-ng-alam, nakakakita sa lahat ng walang hangganan ng Diyos, at gayunpaman sa parehong oras ang Kanyang personal, palaging nagmamalasakit na kalikasan. Sinasabi sa atin ng Bibliya na laging binibigyang-pansin ng Diyos ang ating mga pangangailangan: Ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa kanilang daing (Awit 34:15). Ang mga mananampalataya ay maaaring umasa sa indibidwal, matalik na pag-aalaga at pagmamalasakit ng isang mapagmahal na Diyos: Ngunit ang mga mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa kanya, sa kanila na ang pag-asa ay nasa kanyang walang-hanggang pag-ibig (Awit 33:18).Ang mga mata ng Panginoon madalas na nagpapahiwatig ng Kanyang pagkilala at ang pagkakaloob ng Kanyang pabor: Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng PANGINOON (Genesis 6:8; tingnan din sa 1 Pedro 3:12). Gayundin, ang parirala ay madalas na nagpapahayag ng Kanyang proteksyon: Ito ay isang lupain na pinangangalagaan ng Panginoon mong Diyos; ang mga mata ng PANGINOON na iyong Diyos ay patuloy na nakatitig dito mula sa simula ng taon hanggang sa katapusan nito (Deuteronomio 11:12). Pinagmamasdan ng Ama sa langit ang Kanyang mga anak: Hindi Niya hahayaang madulas ang iyong paa—ang nagbabantay sa iyo ay hindi iidlip; sa katunayan, siya na nagbabantay sa Israel ay hindi iidlip o matutulog (Awit 121:3–4).Sinasabi sa atin ng Bibliya na nakikita ng Diyos ang lahat: Walang bagay sa lahat ng nilalang na natatago sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay nalantad at nalalantad sa harap ng mga mata niya na dapat nating bigyan ng pananagutan (Hebreo 4:13; tingnan din sa Awit 11:4). Ang larangan ng pangitain ng Panginoon ay omnidirectional at walang limitasyon. Wala tayong magagawa na maitago o mailihim sa Kanya. Ang mga saradong pinto at mga naka-lock na silid ay hindi magpapalabo sa Kanyang paningin. Nakikita Niya ang lahat, kabilang ang ating mga kasalanan, na hindi nakalulugod sa Kanya, at ang kasamaan ng mundo, na dumudurog sa Kanyang puso (Jeremias 17:9–10).

Sa Kanyang soberanong kaalaman at pang-unawa sa lahat ng bagay, ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli o nabigla. Walang mangyayari sa Kanya o sa Kanyang mga anak nang hindi inaasahan. Maaaring malagay tayo sa mahihirap na sitwasyon, ngunit makatitiyak tayo na ang Diyos ang may kontrol. Gaya ng pagtitiyak ng salmista, ang Diyos ay nariyan sa atin: Kung ako ay aakyat sa langit, ikaw ay naroroon; kung gagawin ko ang aking higaan sa kailaliman, nandiyan ka. Kung ako'y bumangon sa mga pakpak ng bukang-liwayway, kung ako'y tumira sa malayong bahagi ng dagat, doon man ako papatnubayan ng iyong kamay, ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin nang mahigpit. Kung sasabihin ko, ‘Tiyak na itatago ako ng kadiliman at ang liwanag ay magiging gabi sa paligid ko,’ maging ang kadiliman ay hindi magdidilim sa iyo; ang gabi ay magliliwanag na parang araw, sapagkat ang kadiliman ay parang liwanag sa iyo (Awit 139:11–12).

Ang nagmamalasakit at mahabaging mga mata ng Panginoon ay laging nasa atin, na tumatagos kahit sa pinakamadilim nating gabi. Mula sa sandaling tayo ay ipinaglihi at bawat araw pagkatapos noon, nakikita Niya tayo (Awit 139:16). Itinuon ng Panginoon ang Kanyang mga mata sa Kanyang mga anak upang protektahan at ingatan sila at akayin sila pauwi. Nawa'y manalangin tayo araw-araw para sa Panginoon na bigyan tayo ng lahat ng mabuti upang magawa natin ang Kanyang kalooban, na gumagawa sa atin ng nakalulugod sa Kanyang paningin sa pamamagitan ni Jesu-Cristo (Hebreo 13:20–21).Top