Ano ang kahulugan ng coram Deo?

Ano ang kahulugan ng coram Deo? SagotSa harap ng Diyos ay isang Latin na parirala na matatagpuan sa Vulgate; nangangahulugan ito sa harap ng mukha ng Diyos o sa presensya ng Diyos. Sa Latin Vulgate, ang parirala sa harap ng Diyos ay makikita sa Awit 55:13 (Awit 56:13 sa modernong mga salin). Isinalin sa Ingles, sinasabi ng talata, Sapagkat iniligtas mo ako sa kamatayan at ang aking mga paa sa pagkatisod, upang ako ay makalakad. sa harap ng Diyos [ sa harap ng Diyos ] sa liwanag ng buhay (idinagdag ang diin).Sa harap ng Diyos ay kadalasang ginagamit sa mga Reformed circle, ngunit ang ibang mga denominasyong Kristiyano at mga Katoliko ay tinanggap din ang parirala. Kasama sa iba't ibang paaralan at simbahan ang parirala sa harap ng Diyos sa kanilang pangalan.

Sa harap ng Diyos ay ginagamit ng maraming Kristiyano bilang isang paalala na ang lahat ng buhay ay tungkol sa Diyos at na dapat nating mabuhay ang ating buong buhay upang luwalhatiin at parangalan ang Diyos. Ayon kay R. C. Sproul, ang kakanyahan ng sa harap ng Diyos ay ang mamuhay ng buong buhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng awtoridad ng Diyos, sa ikaluluwalhati ng Diyos (Ano ang Kahulugan ng 'coram Deo'? ligonier.org/blog/what-does-coram-deo-mean, na-access 6 /3/20). Sa teolohiyang Kristiyano, ang parirala ay nakakuha ng mas malalim na kahulugan bilang isang pilosopiya para sa pamumuhay ng Kristiyanong buhay.Upang mamuhay ang isang tao sa harap ng Diyos ( sa harap ng Diyos ) ay isang konsepto sa banal na kasulatan, dahil ang Panginoon ay nasa lahat ng dako at nauunawaan ang bawat kilos at pag-iisip natin (Awit 139:1–4, 7–10). Dahil tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian (Isaias 43:7), ang ating buhay ay dapat ipamuhay para sa Kanya at sa Kanyang kaluwalhatian. Gaya ng sabi sa Awit 115:1, Hindi sa amin, O PANGINOON, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ang kaluwalhatian, dahil sa iyong pag-ibig at katapatan. Buhay sa harap ng Diyos ay ang pagkilala na ang Diyos sa huli ay kung kanino tayo nabubuhay; hindi tayo nabubuhay para sa pagsang-ayon, pagkilala, o paghanga ng iba (tingnan sa Mga Taga Galacia 1:10). Dahil ang Diyos lamang ang Siyang tumubos sa atin mula sa ating kasalanan, Siya lamang ang nararapat sa lahat ng kaluwalhatian at papuri (Mga Gawa 4:12; Titus 3:5).Sa harap ng Diyos sinasalungat ang itinuturo sa mundo ngayon. Ang entertainment media ay patuloy na nagpapakita ng isang bersyon ng buhay kung saan ang Diyos ay ganap na wala. Ang nangingibabaw na pananaw sa lipunan ay dapat nating ituon ang ating sarili at gawin ang sa tingin natin ay tama para sa atin. Ang kasikatan, katanyagan, at kayamanan ay ang mga katanggap-tanggap na hangarin. Sa kaibahan, sa harap ng Diyos nagpapaalala sa atin na nabubuhay tayo para sa isang tagapakinig ng isa: ang Panginoong Diyos. Ang paglakad sa harap ng Diyos at ang pamumuhay upang luwalhatiin Siya ay makakaapekto sa lahat ng bahagi ng ating buhay, at dapat tayong maging handa na sabihin sa iba ang tungkol sa ating layunin ng pamumuhay para kay Jesus (1 Pedro 3:15).

Top