Ano ang Liberal Catholic Church?

Ano ang Liberal Catholic Church? SagotAng Liberal Catholic Church, o LCC, ay nagsimula sa Britain noong unang bahagi ng 1900s. Ang Liberal Catholic Church ay hindi isang liberal na sangay ng Romano Katolisismo. Bagkus, ang background nito ay Independent Catholicism. Ang mga independiyenteng simbahang Katoliko ay kinikilala ang Romano Katolisismo sa ilang mga gawi at paniniwala, ngunit hindi sila inaprubahan ng Simbahang Romano Katoliko, ng Eastern Orthodox Church, o ng Anglican Church. Ito ay tunay na independyente sa mga ito. Gayunpaman, pinananatili nito ang karamihan sa panlabas na pagsasagawa ng Katolisismo, kabilang ang mga sakramento, liturhiya, at banal na ordinasyon.Ang mga Liberal na Katoliko ay mahalagang Theosophists, na nangangahulugang naghahanap sila ng karunungan at mystical enlightenment mula sa maraming mapagkukunan. Naniniwala ang Liberal Catholic Church na ang lahat ng relihiyon ay nagkakaisa sa ilalim ng parehong espirituwal na karunungan—lahat ng relihiyon ay mula sa Diyos at naglalaman ng parehong mga pangunahing katotohanan—ngunit ang bawat isa ay nagpapahayag ng karunungan na iyon sa iba't ibang paraan. Sa madaling salita, ang Liberal Catholic Church ay may hindi biblikal na pananaw kay Kristo, na nagpahayag ng Kanyang sarili bilang ang katotohanan at ang buhay at ang tanging daan patungo sa Ama. Hindi Niya sinabi na Siya ay isang katotohanan sa maraming katotohanan; sa halip, tinawag Niya ang Kanyang sarili na katotohanan (Juan 14:6). May kaligtasan lamang kay Kristo (Mga Gawa 4:12).

Sinasabi ng Liberal Catholic Church na maraming mga landas kung saan mahahanap ng isang tao ang karunungan ng Diyos. Ito ay isang pagbaluktot ng ebanghelyo. Sa pag-aangkin na walang tamang landas patungo sa Diyos, nililito ng Liberal Catholic Church ang mga tao at pinuputol sila sa kanilang tanging pag-asa ng tunay na kaligtasan, at ginagawa nila ito sa pangalan ni Kristo. Ito ay kasuklam-suklam. Gaya ng sinabi ni Pablo, Kung ang sinuman ay nangangaral sa inyo ng ebanghelyong iba sa tinanggap ninyo, hayaan silang mapasailalim sa sumpa ng Diyos! ( Galacia 1:9 ).Ang Liberal Catholic Church ay sumusunod sa doktrina ng Romano Katoliko ng kaligtasang nakabatay sa mga gawa; ang biyaya, ayon sa LCC, ay dumarating sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento. Tulad ng Romano Katolisismo, ang Liberal Catholic Church ay nagtuturo din ng maling doktrina ng transubstantiation—ang aktwal na katawan at dugo ng Panginoong Hesus ay naroroon sa Eukaristiya. Hindi tulad ng Romano Katolisismo, inaprubahan ng LCC ang ordinasyon ng mga babae sa pagkasaserdote (sa paglabag sa 1 Timoteo 2:11–12) at ang ordinasyon ng mga gay at lesbian (hindi pinapansin ang 1 Timoteo 1:10 at 1 Corinto 6:9). Anumang relihiyosong organisasyon na hayagang binabalewala ang Salita ng Diyos ay hindi talaga matatawag na Kristiyano at dapat na iwasan (1 Corinto 5:1–11).

Top