Ano ang batas ng kalayaan?

Ano ang batas ng kalayaan? SagotNatagpuan natin ang batas ng kalayaan na unang binanggit sa Santiago 1:25, Datapuwa't ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang batas ng kalayaan, at nagtitiis, na hindi tagapakinig na lumilimot kundi isang tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain sa kaniyang paggawa. . Tinutukoy dito ni James ang ebanghelyo, na, bagama't tinatawag dito na isang batas, ay hindi, mahigpit na pagsasalita, isang batas na binubuo ng mga kinakailangan at ipinapatupad ng mga parusa. Sa halip, ito ay isang pagpapahayag ng katuwiran at kaligtasan ni Kristo, isang alok ng kapayapaan at kapatawaran sa pamamagitan Niya, at isang libreng pangako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan Niya. Ang pagkakatugma ng dalawang magkasalungat na termino—batas at kalayaan—ay nagbigay ng punto, lalo na sa mga Hudyo, na ito ay isang ganap na bagong paraan ng pag-iisip tungkol sa pareho. Ginamit ni Paul ang parehong pamamaraan nang tinutukoy niya ang batas ng pananampalataya sa Roma 3:27.Ang perpektong kalayaan na natagpuan kay Kristo ay tumutupad sa perpektong batas ng Lumang Tipan dahil si Kristo lamang ang magagawa. Ang mga lumalapit sa Kanya nang may pananampalataya ay mayroon na ngayong kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan at nagagawang sumunod sa Diyos. Si Kristo lamang ang makapagpapalaya sa atin at makapagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan (Juan 8:36).

Ang pariralang batas ng kalayaan ay matatagpuan muli sa Santiago 2:12. Sa bahaging ito ng kanyang sulat, tinatalakay ni James ang kasalanan ng pagpapakita ng pagtatangi sa loob ng simbahan. Ipinaaalaala niya sa kaniyang mga tagapakinig na ang pagpapakita ng paboritismo sa iba ay isang paglabag sa utos na ibigin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Si Jesus Mismo ay nagpaalala sa atin na ang lahat ng Kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises ay maaaring buod sa isang maigsi na prinsipyo—ibigin ang Diyos nang buong puso, kaluluwa at pag-iisip, at ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili (Mateo 22:37–40). .Malinaw na itinuturo ng Salita ng Diyos na ang lahat ay nagkasala at hinatulan sa harap ng Diyos (Roma 3:10, 23; 6:23). Walang sinuman maliban kay Jesu-Kristo ang lubusang sumunod sa batas ng Diyos. Siya na hindi nakakaalam ng kasalanan ay naging kasalanan para sa atin (Isaias 53:5–6; 2 Corinto 5:21)! Ang sakripisyo ni Kristo sa krus ay tinubos mula sa sumpa ng Kautusan ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya (Galacia 3:10–14). Ang mga mananampalataya ay inaring-ganap (ipinahayag na matuwid) sa pamamagitan ng Kanyang biyaya (Roma 3:24–28) at wala na sa ilalim ng paghatol (Roma 8:1). Lahat ng nagtiwala kay Kristo ay nakatanggap ng Banal na Espiritu (Roma 8:9). Ang Kanyang kapangyarihan sa atin ang nagbibigay sa atin ng kakayahang palugdan ang Diyos (Galacia 5:13–16).Ang sakdal na sakripisyo ni Kristo ay naghahatid ng pagpapalaya mula sa walang hanggang kamatayang hatol na inihahatid ng Kautusan sa lahat ng makasalanan, at nagbibigay ito sa mga mananampalataya ng kakayahang magbigay-lugod sa Diyos habang tinatanggal natin ang mga gawa ng laman (Colosas 3:1–9), isuot ang pag-ibig (Colosas 3:12–17), at lumakad (o sa pamamagitan) ng Espiritu araw-araw. Sa pamamagitan ng pagpupuspos at pagkontrol ng Espiritu (Mga Taga-Galacia 5:16–26; Mga Taga Efeso 5:17–21) na tayo ay makalakad nang may pagmamahal at mapasaya ang ating Ama sa Langit.Anong sakdal na kalayaan ang tinatamasa natin ngayon! Napakalaking pribilehiyo na makatanggap ng awa, matubos (palaya) mula sa pagkaalipin ng kasalanan, at mabigyan ng kapangyarihan para sa paglilingkod ng ating Lumikha! Ang ating pagmamahal sa iba ay nagpapatunay sa katotohanan ng ating pananampalataya (1 Juan 4:7–11). Magmahalan tayo gaya ng pagmamahal Niya sa atin (1 Juan 4:19).Top