Ano ang batas ng pang-akit?

Ano ang Sikreto? Ano ang batas ng pang-akit? SagotAng Lihim na kilala rin bilang batas ng pang-akit, ay ang ideya na dahil sa ating koneksyon sa isang unibersal na puwersa ng enerhiya, ang ating mga iniisip at damdamin ay may kakayahang manipulahin ang puwersang ito ng enerhiya ayon sa ating gusto. Ayon sa The Secret, ang ating mga iniisip at nararamdaman ay umaakit ng kaukulang enerhiya sa ating sarili. Kung negatibo ang ating mga iniisip, nakakaakit tayo ng mga negatibong bagay. Kung positibo ang ating damdamin, nakakaakit tayo ng mga positibong bagay. Ang mahalagang mensahe ng The Secret ay lahat tayo ay may kapangyarihang tukuyin ang ating sariling kapalaran. Lahat tayo ay maaaring lumikha ng ating sariling katotohanan. Sa pamamagitan ng ganap at tuluy-tuloy na paglalapat ng batas ng pang-akit, maaari tayong maging kung sino ang gusto nating maging at magkaroon ng lahat ng gusto nating makuha.May katotohanan ba ang The Secret? Mayroon bang anumang bisa sa batas ng pang-akit? Tulad ng karamihan sa iba pang mga tanyag na ideya, Ang Lihim ay may isang maliit na bahagi ng katotohanan na pinalawak sa hindi biblikal at hindi makatwiran na mga sukdulan. Halimbawa, ang isang thesis ng batas ng pang-akit ay ang ating pisikal na kalusugan ay tinutukoy ng ating mga iniisip at nararamdaman. Napatunayang medikal na ang stress at pag-aalala ay nakakapinsala sa katawan, habang ang kagalakan at kapayapaan ay talagang nakakatulong sa proseso ng pagpapagaling. Sumasang-ayon ang Bibliya, Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang durog na espiritu ay nakatutuyo ng mga buto (Kawikaan 17:22). Ang masayang tingin ay nagdudulot ng kagalakan sa puso, at ang mabuting balita ay nagbibigay ng kalusugan sa mga buto (Kawikaan 15:30). Habang si David ay nakikipagpunyagi sa kasalanan ng kanyang hindi ipinahayag, masasamang gawa, ipinahayag niya, Nang ako'y tumahimik, ang aking mga buto ay nanghina sa aking pagdaing sa buong araw (Awit 32:3). Ang ating mga iniisip at damdamin ay may epekto sa ating pisikal na kagalingan. Gayunpaman, ito ay dahil sa kung paano idinisenyo ng Diyos ang ating mga katawan—hindi dahil sa ating koneksyon sa isang unibersal na puwersa ng enerhiya at ang ating negatibiti o positibong umaakit ng mga negatibo o positibong pisikal na sintomas.

Ang pangalawang pagkakamali sa batas ng pang-akit ay ang diin nito sa pera at kayamanan. Maraming sinasabi ang Bibliya tungkol sa kayamanan at pamamahala ng pera at mga mapagkukunan. Ang Kawikaan 13:11 ay bumulalas, Ang mapanlinlang na pera ay lumiliit, ngunit ang nag-iipon ng pera ng paunti-unti ay nagpapalago nito. Sa katulad na paraan, ipinapahayag ng Kawikaan 17:16, Ano ang silbi ng pera sa kamay ng isang hangal, yamang wala siyang pagnanais na makakuha ng karunungan? Ang ating tagumpay sa pananalapi ay tinutukoy ng ating mga desisyon, ating pagsusumikap, at ating matalinong pangangasiwa sa kung ano ang mayroon tayo. Gaano man kapositibo ang ating mga iniisip at gaano katuon ang ating isip sa kayamanan, kung tayo ay nakabuo ng mga bundok ng utang, ang mga bayarin ay patuloy na darating (Kawikaan 22:7). Ang tanging epekto ng sikreto ng positibong pag-iisip sa ating sitwasyon sa pananalapi ay ang pag-udyok sa atin na magtrabaho nang mas mahirap at gumastos nang mas matalino. Ang Lihim—at ang pagtutok nito sa pagkamit ng kayamanan—ay direktang sumasalungat sa mga turo ng Bibliya. Si Solomon, ang pinakamatalino at pinakamayamang tao sa Bibliya, ay nagsabi, Ang sinumang umiibig sa pera ay hindi kailanman magkakaroon ng sapat na pera; ang sinumang umiibig sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kanyang kinikita. Ito rin ay walang kabuluhan (Eclesiastes 5:10). Si Hesus, na nagtataglay ng lahat, ay nagbabala sa atin, Mag-ingat! Maging maingat sa lahat ng uri ng kasakiman; Ang buhay ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian (Lucas 12:15). Ang 1 Timoteo 6:10 ay hindi na masasabi nang malinaw, Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang ilang mga tao, na sabik sa pera, ay nalihis sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kapighatian.Sa sinabi nito, ang pangunahing pagkakamali ng The Secret / law of attraction ay ang pananaw nito, o kawalan nito, sa Diyos. Sa batas ng pagkahumaling, ang Diyos, kung mayroon man Siya, ay walang iba kundi isang unibersal na puwersa ng enerhiya na ating minamanipula ng ating mga iniisip at nadarama. Ipinapalagay ng batas ng pang-akit ang pantheistic (Diyos ang lahat) na pananaw sa Diyos. Itinatanggi ng Lihim ang mga ideya ng isang personal na Diyos (na may mga pag-iisip, damdamin, at emosyon) at isang soberanong Diyos (makapangyarihan sa lahat at alam sa lahat, perpektong may kontrol sa lahat). Ang pangunahing mensahe ng The Secret ay na tayo ang may kontrol sa ating sariling kapalaran. Alam ng Diyos na ang katotohanan ay ibang-iba, Lahat ng mga araw na itinakda para sa akin ay isinulat sa iyong aklat bago ang isa sa kanila ay naganap (Awit 139:16). Si Nebuchadnezzar, ang pinakadakilang hari ng sinaunang Babilonia at isang pangunahing kandidato para sa isang taong makakaalam ng Ang Lihim, ay nagpahayag, Pagkatapos ay pinuri ko ang Kataas-taasan; Pinarangalan at niluwalhati ko Siya na nabubuhay magpakailanman. Ang kanyang kapangyarihan ay isang walang hanggang kapangyarihan; Ang kanyang kaharian ay tumatagal mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang lahat ng mga tao sa lupa ay itinuturing na wala. Ginagawa Niya ang Kanyang nais sa mga kapangyarihan ng langit at ng mga tao sa lupa. Walang sinuman ang makapagpipigil sa Kanyang kamay o makapagsasabi sa Kanya: ‘Ano ang iyong ginawa?’ ( Daniel 4:34-35 ).Ayon sa mga tagapagtaguyod ng batas ng pang-akit, lahat tayo ay pagkakatawang-tao ng Diyos. Tayong lahat ay ating sariling mga diyos, kayang lumikha ng ating sariling realidad, kayang kontrolin ang ating sariling kapalaran. Ang kasinungalingang ito ay hindi isang lihim, at ito ay hindi bago. Ang pangunahing tukso ni Satanas ay palaging upang makakuha ng kaalaman at sa gayon ay maging katulad ng Diyos, Sapagkat alam ng Diyos na kapag kumain ka niyaon ay madidilat ang iyong mga mata, at ikaw ay magiging katulad ng Diyos—(Genesis 3:5). Ang sariling pagkahulog ni Satanas mula sa kaluwalhatian ay ang parehong pagkakamali, Iyong sinabi sa iyong puso, 'Ako ay aakyat sa langit; Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos; Ako'y uupo sa bundok ng kapulungan, sa sukdulang kaitaasan ng banal na bundok. Aakyat ako sa itaas ng mga taluktok ng mga ulap; Gagawin kong gaya ng Kataas-taasan’ (Isaias 14:13-14). Ang mensahe ng The Secret ay ang parehong mensahe na ginamit ni Satanas upang tuksuhin sina Adan at Eva na magkasala: Hindi mo kailangan ang Diyos—maaari kang maging Diyos! At kung paanong si Satanas ay mabibigo sa kanyang paghahanap na maging Diyos (Isaias 14:15; Apocalipsis 20:10), gayundin ang lahat ng naghahangad na maging kanilang sariling diyos ay mabibigo: 'Kayo'y 'mga diyos' ngunit kayo'y mamamatay na gaya lamang. lalaki (Awit 82:6-7).Ang tunay na sikreto ay ang Diyos ang may kontrol. May soberano at perpektong plano ang Diyos para sa atin. Ang susi ay ang pakikibagay sa Diyos, sa gayon ay nauunawaan ang Kanyang puso at nalalaman ang Kanyang kalooban. Sa halip na humanap ng kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, at kasiyahan (kung saan walang iba kundi ang kawalan ng laman), dapat nating hanapin ang isang relasyon sa Diyos, na nagpapahintulot sa Kanya na ilagay ang Kanyang perpektong mga hangarin sa ating puso at isipan, na iayon ang ating mga damdamin sa Kanyang - at pagkatapos ay ipagkaloob sa atin ang pagnanais ng Kanyang, at ng ating, puso. Magalak ka sa Panginoon at ibibigay Niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; magtiwala sa Kanya at gagawin Niya ito: Pasisilangin Niya ang iyong katuwiran na parang bukang-liwayway, ang katarungan ng iyong usapin ay parang araw sa katanghalian (Awit 37:4-6).

Kung ikaw ay may pagnanais na matuklasan ang tunay na sikreto sa isang masaya at kasiya-siyang buhay, mangyaring basahin ang aming artikulo sa Ano ang paraan ng kaligtasan?Top