Ano ang Jewish Targum?

Ano ang Jewish Targum? SagotAng Targum (pangmaramihang, Targumim ) ay isang Aramaic paraphrase/paliwanag/interpretasyon ng Hebreong teksto ng Jewish Scriptures na ibinigay ng mga rabbi sa kurso ng pagtuturo. Ang mga paraphrase o mga paliwanag na ito ay hindi nilalayong magdala ng pantay na awtoridad sa Salita ng Diyos, at karaniwan nang ipinagbabawal na itala ang mga ito sa pagsulat, para lamang matiyak na walang sinuman ang magtutumbas sa kanila sa nakasulat na Salita ng Diyos. Gayunpaman, ang panuntunang ito ay hindi palaging sinusunod, at marami ang naisulat. Sa ilang mga lupon, ang ilan sa mga targumim ay itinuturing na makapangyarihan. Ang iba't ibang mga rabbi na ang mga targumim ay naitala ay may mga tagasunod na tinanggap ang kanilang mga paliwanag bilang may awtoridad, at, sa ilang mga kaso, inilagay nila ang mga ito sa par sa Salita ng Diyos. Ito ay laban sa backdrop na ito na si Kristo ay nagsagawa ng Kanyang ministeryo at madalas na nakikipag-away sa iba't ibang mga sekta na bumitaw sa mga utos ng Diyos at nanghahawakan sa mga tradisyon ng tao (Marcos 7:8).Nagbigay si Jesus ng isang tiyak na halimbawa ng mga Hudyo sa Kanyang panahon na pinahahalagahan ang Targum kaysa Sa Salita ng Diyos: Mayroon kang isang mainam na paraan ng pagsasasantabi sa mga utos ng Diyos upang sundin ang iyong sariling mga tradisyon! Sapagkat sinabi ni Moises, ‘Igalang mo ang iyong ama at ina,’ at, ‘Ang sinumang sumpain sa kanyang ama o ina ay papatayin.’ Ngunit sinasabi ninyo na kung ang sinuman ay magpahayag na kung ano ang maaaring ginamit sa pagtulong sa kanyang ama o ina ay Corban (iyon ay, devoted to God)—tapos hindi mo na sila hahayaang gumawa ng anuman para sa kanilang ama o ina. Sa gayon ay pinawalang-bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong tradisyon na inyong ibinaba. At marami kang ginagawang ganyan (Marcos 7:9–13).

Ang Targum ay kapaki-pakinabang ngayon upang matulungan ang modernong interpreter na maunawaan kung paano naunawaan ng ilang grupo o kahit isang malaking bahagi ng populasyon ang isang tiyak na sipi. Sa ilang mga kaso kung saan ang kahulugan ng isang sipi ay hindi malinaw, maaari nating mas maunawaan kung ano ang gustong sabihin ng sipi kung mauunawaan natin ang lohika ng Targum na pinag-uusapan.Mayroong pag-iingat dito para sa mga modernong Kristiyano. Mayroong ilang mga modernong paraphrase ng Bibliya tulad ng Ang Buhay na Bibliya o Ang mensahe , na binabasa at pinag-aaralan ng ilang Kristiyano na para bang ang mga aklat na iyon ay Salita ng Diyos. Ang mga gawang ito ay HINDI mga pagsasalin ng Bibliya, ngunit mga paraphrase. Maaaring makatulong ang mga ito sa pag-unawa sa Kasulatan, katulad ng Targum, ngunit hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng Kasulatan. Sa pinakamahusay, ang mga naturang paraphrase ay dapat na mga pandagdag na materyales.Gayundin, maaaring tanggapin ng ilang Kristiyano ang mga interpretasyon ng isang guro o pastor ng Bibliya na para bang ang mga interpretasyong iyon ay ang kinasihang Salita ng Diyos. Bagama't ang simbahan ngayon ay biniyayaan ng ilang matatalinong at tapat na guro, ang bawat pagtuturo ay dapat suriin batay sa Salita ng Diyos. Ang awtoridad ng isang guro ay umaabot lamang hangga't ang kanyang pagtuturo ay isang tumpak na presentasyon ng Salita. Hindi natin dapat sundin ang sinumang guro hangga't ang kanyang mga salita ay naaayon sa Banal na Kasulatan.D. A. Carson, sa kanyang debosyonal na aklat Para sa Pag-ibig ng Diyos , ay nag-aalok ng mga kaisipan sa iba't ibang mga sipi ng Banal na Kasulatan gaya ng karaniwan sa mga aklat ng debosyonal. Gayunpaman, malinaw na sinabi ni Carson na ang kanyang layunin ay magbigay ng nakapagpapatibay na mga komento at pagmumuni-muni sa ilang bahagi ng itinalagang teksto, at sa gayon ay hikayatin ang mga mambabasa na pagnilayan nang higit pa ang mga talata sa Bibliya na kanilang binabasa. . . . Kung kailangan mong laktawan ang isang bagay, laktawan ang aklat na ito at basahin ang Bibliya sa halip. Ito ang tamang pananaw.Top