Ano ang kahalagahan ng Samaria sa Bibliya?

Ano ang kahalagahan ng Samaria sa Bibliya? SagotAng Samaria ay parehong rehiyon at lungsod na nakaranas ng maraming pagbabago sa buong kasaysayan ng Bibliya. Sa Hebrew, ang pangalan Samaria nangangahulugang watch-mountain o watch-tower, na nauugnay sa mga tampok nitong maburol ( Easton's Bible Dictionary , Samaria). Ang lugar ay tinutukoy bilang ang burol ng Samaria sa 1 Hari 16:24. Ang lunsod ng Samaria ay matatagpuan sa gitnang Israel, mga 30 milya sa hilaga ng Jerusalem at mga 6 na milya hilagang-kanluran ng Sichem.Ang maburol na heograpiya ng Samaria ay tumutugma sa mga pagtaas at pagbaba ng kasaysayan nito. Habang hinahati ng mga Israelita ang Lupang Pangako, ang rehiyon ng Samaria ay ibinigay sa mga tribo nina Efraim at Manases. Si Haring Omri, ang ikaanim na hari ng hilagang kaharian ng Israel, ay bumili ng burol sa Lambak ng Sichem sa rehiyon ng Samaria at itinayo ang lungsod ng Samaria, na naging kanyang kabiserang lungsod (I Mga Hari 16:23–24). Sa kalaunan, ang pangalan ng kabisera ay inilapat sa buong hilagang kaharian. Ang anak ni Omri, si Haring Ahab, ay nagtayo ng templo para kay Baal sa lunsod ng Samaria (1 Mga Hari 16:32).

Sa loob ng rehiyon ng Samaria, sa lunsod ng Sicar, ay ang balon ni Jacob. Ito ang kinaroroonan ng pakikipag-usap ni Jesus sa babaing Samaritana, na nagtanong, Mas dakila ka ba sa aming amang si Jacob, na nagbigay sa amin ng balon at uminom mula rito, gayundin ang kanyang mga anak at ang kanyang mga alagang hayop? (Juan 4:12). Nang maglaon sa pag-uusap, naglabas siya ng isang siglong kontrobersya: Ang aming mga ninuno ay sumamba sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na ang lugar kung saan dapat tayong sumamba ay nasa Jerusalem (talata 20). Ang bundok na ito ay tumutukoy sa Bundok Gerizim sa gitnang kabundukan ng Samaria, ang lugar kung saan itinayo ng mga Samaritano ang kanilang sariling templo, na itinuturing nilang tunay na templo ng Diyos.Ang rehiyon ng Sicar (tinatawag ding Sichem) sa Samaria ay ang lugar din kung saan nagtayo si Abram ng isang altar, pagkatapos na ipangako ng Diyos sa kanya ang lupain ng mga Canaanita (Genesis 12:6–8). Kalaunan, ang apo ni Abraham na si Jacob ay bumili ng lupa malapit sa Sichem at nagtayo ng altar doon (Genesis 33:18–20).Ang mga Hudyo noong panahon ni Jesus ay hindi nagustuhan ang mga Samaritano dahil sa kanilang relihiyosong syncretism at kanilang pinaghalong lahi. Ang templo sa Samaria na matatagpuan sa Bundok Gerizim ay nawasak noong 129 BC ng mga Hudyo, na nagdaragdag sa poot sa pagitan ng dalawang grupo. Ang mga makabagong Samaritano ay patuloy na sumasamba sa sinaunang lugar (William Smith, Diksyunaryo ng Bibliya ni Smith , Binagong Edisyon, A. J. Holman, 1979, p. 113).Ang Samaria ay kasama bilang isa sa mga heograpikal na lokasyon sa Dakilang Utos ni Jesus: ang mabuting balita ay dapat ipahayag doon (Mga Gawa 1:8). Sa sandaling ang simbahan ay nakakalat pagkatapos ng pagkamartir ni Esteban, maraming mga Kristiyano ang tumakas sa mga nakapaligid na lugar, kabilang ang Samaria (Mga Gawa 8:1). Itinala ni Lucas na si Felipe ay bumaba sa isang lungsod sa Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, lahat sila ay nagbigay pansin sa kanyang sinabi. Sa mga hiyawan, lumabas ang masasamang espiritu sa marami, at maraming paralitiko at mga lumpo ang gumaling. Kaya nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon (Mga Gawa 8:5–6).

Bilang kabisera ng hilagang kaharian ng Israel, ang lunsod ng Samaria, na ngayon ay Sebastia, ay may mahalagang bahagi sa Bibliya. Bilang isang rehiyon, ang Samaria ay mahalaga sa Lumang Tipan bilang kasingkahulugan ng hilagang kaharian at sa Bagong Tipan bilang isang idolatrosong lugar na sinubukang iwasan ng mga Hudyo. Sa kabila ng pabagu-bagong kasaysayan ng Samaria at ang pangkalahatang ayaw ng mga Hudyo sa mga tao sa rehiyon, si Jesus Mismo ang nag-ebanghelyo sa lugar at nag-utos na ang ebanghelyo ay ipangaral doon pagkatapos ng Kanyang pag-akyat sa langit. Ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos ay umaabot sa lahat.Top