Ano ang kahalagahan ng pagkakaisa ng Kristiyano?

Ano ang kahalagahan ng pagkakaisa ng Kristiyano? SagotIlang sandali bago Siya pumunta sa krus, nanalangin si Hesus para sa pagkakaisa ng Kanyang mga tagasunod: Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalan na ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa kung paanong tayo ay iisa (Juan 17:11). .Nang maglaon sa parehong panalangin, hiniling ni Jesus na silang lahat ay maging isa, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Nawa'y nasa atin din sila. . . . Ibinigay ko sa kanila ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa kung paanong tayo ay iisa—ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin—upang sila ay madala sa ganap na pagkakaisa (Juan 17:21–23). Malinaw, ang pagkakaisa ng Kristiyano ay mahalaga sa ating Panginoon.

Hindi lamang nanalangin si Jesus para sa pagkakaisa, ngunit ibinigay Niya ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagkakaisa ng Kristiyano: Hiniling Niya na ang lahat ng mananampalataya ay mapasa Ama at sa Anak, upang ang mundo ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin (Juan 17:21). At pagkatapos ay nanalangin si Jesus para sa ganap na pagkakaisa upang malaman ng mundo na ikaw ang nagpadala sa akin at inibig mo sila gaya ng pag-ibig mo sa akin (talata 23). Kapag ang mga Kristiyano ay nagkakaisa kay Kristo, nakikita ng mundo ang dalawang bagay na malinaw: Si Jesus ay isinugo ng Ama, at mahal ni Jesus ang Kanyang simbahan.Sa Roma 15:5–6, nakikita natin ang isa pang mas pangkalahatang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkakaisa ng mga Kristiyano: Nawa'y ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng pagtitiis at pagpapatibay-loob na mamuhay kayo sa gayong pagkakasundo sa isa't isa, ayon kay Kristo Jesus, upang kayo ay kasama ng isang tinig ang lumuluwalhati sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Kristo (ESV). Ang pinakahuling linya ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay dapat na nagsasalita nang may isang tinig sa pagluwalhati sa Diyos.Ang pagkakaisa ng Kristiyano ay may kasamang Kristiyanong kapanahunan, at ito ay palaging isang bagay na sinisikap nating makamit. Itinuro sa atin ni Pablo na gawin ang lahat ng pagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng bigkis ng kapayapaan (Efeso 4:3). Ang pagtulong sa atin tungo sa pagkakaisang iyon ay ang mga kaloob ng Espiritu. Binigyan ng Diyos ang bawat Kristiyano ng iba't ibang kaloob, at ang kanilang paggamit sa pagpapatibay ng simbahan ay humahantong sa higit at higit na pagkakaisa. Ang isang layunin ng mga kaloob ay maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at sa pagkakilala sa Anak ng Diyos at maging may sapat na gulang, na makamit ang buong sukat ng kaganapan ni Kristo (Efeso 1:13).Upang itaguyod ang pagkakaisa ng mga Kristiyano, ipinakita ng Diyos ang simbahan sa 1 Mga Taga-Corinto 12:12–27 bilang isang buhay na katawan. Ang katawan ay may maraming mga miyembro, bawat isa ay may espesyal na gawain na dapat gawin, ngunit ang lahat ng mga bahagi ay nagkakaisa sa Ulo ng Katawan, na si Kristo (tingnan ang Efeso 4:15).

Ang mga Kristiyano ay likas na bumubuo ng mga lokal na komunidad kung saan walang sinuman ang kailangang magalak o magdusa nang mag-isa (Roma 12:15; 1 Corinto 12:26). Ang mga Kristiyano mula sa maraming iba't ibang mga background na nagtatrabaho sa pagkakaisa ay nagpapakita ng kapangyarihan ng ebanghelyo at ang pagiging pangkalahatan ng mensaheng nagliligtas nito (Galacia 3:26–28). Ang mga Kristiyano ay nagdadala ng karangalan sa pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng paghahangad ng pagkakaisa sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagsasama-sama sa atin bilang isa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.

Ang pagkakaisa ng Kristiyano ay isang birtud, ngunit may ilang bagay na maaari at dapat limitahan ang pagkakaisa. Hindi namin hinahangad ang pagkakaisa para lang sa pagkakaisa; si Kristo at ang Kanyang katotohanan ang nagbubuklod sa atin. Sa banal na kasulatan, dapat tayong humiwalay sa mga nag-aangking kapatid kay Cristo na namumuhay sa patuloy at hindi nagsisising kasalanan (Mateo 18:15–17; 1 Corinto 5:1–2) at sa mga nagtuturo ng maling doktrina (Apocalipsis 2:14–15). ). Mag-ingat sa mga nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi at naglalagay ng mga hadlang sa iyong paraan na salungat sa aral na iyong natutunan. Lumayo ka sa kanila (Roma 16:17).

Tulad ng sinasabi sa Efeso 4:13, hindi natin maaabot ang ganap na pagkakaisa ng Kristiyano hangga't hindi natin natatamo ang buong sukat ng kapunuan ni Kristo. Kaya malamang na hindi natin lubos na matatanto ang pagkakaisa ng Kristiyano sa mundong ito. Ngunit nagsusumikap kami para dito. Ang pagkakaisa na dulot ng pananampalataya kay Kristo ay nagpapalawak ng pag-ibig ng Diyos sa lupa at nagpapakita ng katotohanan kung sino si Jesus. Ang pagkakaisa sa simbahan ay naglalarawan din ng pagsamba sa langit, kung saan ang isang malaking pulutong mula sa bawat bansa, tribo, tao at wika ay nakatayo sa harap ng Diyos at sumisigaw ng malakas na tinig, Ang kaligtasan ay sa ating Diyos, na nakaupo sa trono, at sa Kordero (Apocalipsis 7:9–10).Top