Ano ang hindi nababago ng Diyos?

Ano ang hindi nababago ng Diyos? SagotAng kawalan ng pagbabago ng Diyos (ang Kanyang katangian ng hindi nagbabago) ay malinaw na itinuro sa buong Kasulatan. Halimbawa, sa Malakias 3:6 ay pinagtibay ng Diyos, 'Ako ang Panginoon ay hindi nagbabago.' (Tingnan din ang Mga Bilang 23:19; 1 Samuel 15:29; Isaias 46:9–11; at Ezekiel 24:14.)Itinuturo din ng James 1:17 ang hindi nababago ng Diyos: Bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay mula sa itaas at bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa kaniya'y walang pagbabago o anino man ng pagbabago. Ang anino ng pag-ikot ay tumutukoy sa ating pananaw sa araw: ito ay nalalabing gumagalaw at naglalabas ng anino nito. Ang araw ay sumisikat at lumulubog, lumilitaw at nawawala araw-araw; lumalabas ito sa isang tropiko at pumapasok sa isa pa sa ilang partikular na panahon ng taon. Ngunit sa Diyos, na, sa espirituwal na pagsasalita, ay liwanag mismo, walang anumang kadiliman; walang pagbabago sa Kanya, o anumang katulad nito. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa Kanyang kalikasan, mga kasakdalan, mga layunin, mga pangako, at mga kaloob. Siya, palibhasa'y banal, ay hindi maaaring bumaling sa masama; ni Siya, na siyang bukal ng liwanag, ay maaaring maging sanhi ng kadiliman. Dahil ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay nagmumula sa Kanya, ang kasamaan ay hindi maaaring magmula sa Kanya, ni hindi Niya matutukso ang sinuman dito (Santiago 1:13). Malinaw sa Bibliya na hindi binabago ng Diyos ang Kanyang isip, Kanyang kalooban, o Kanyang kalikasan.

Mayroong ilang mga lohikal na dahilan kung bakit ang Diyos ay dapat na hindi nababago, iyon ay, kung bakit imposible para sa Diyos na magbago. Una, kung may magbabago, dapat itong gawin sa ilang magkakasunod na pagkakasunud-sunod. Dapat mayroong isang punto sa oras bago ang pagbabago at isang punto sa oras pagkatapos ng pagbabago. Samakatuwid, para maganap ang pagbabago dapat itong mangyari sa loob ng limitasyon ng panahon; gayunpaman, ang Diyos ay walang hanggan at umiiral sa labas ng mga limitasyon ng panahon (Awit 33:11; 41:13; 90:2-4; Juan 17:5; 2 Timoteo 1:9).Pangalawa, ang kawalan ng pagbabago ng Diyos ay kailangan para sa Kanyang pagiging perpekto. Kung may magbabago, dapat itong magbago para sa mas mabuti o mas masahol pa, dahil ang pagbabagong walang pinagkaiba ay hindi pagbabago. Para maganap ang pagbabago, maaaring may idinagdag na kailangan, na isang pagbabago para sa ikabubuti; o isang bagay na kailangan ay nawala, na isang pagbabago para sa mas masahol pa. Ngunit, dahil perpekto ang Diyos, hindi Niya kailangan ang anuman. Samakatuwid, hindi Siya maaaring magbago para sa ikabubuti. Kung may mawawala ang Diyos, hindi na Siya magiging perpekto; samakatuwid, hindi Siya maaaring magbago para sa mas masahol pa.Ikatlo, ang kawalang pagbabago ng Diyos ay nauugnay sa Kanyang omniscience. Kapag ang isang tao ay nagbago ng kanyang isip, ito ay madalas dahil ang mga bagong impormasyon ay dumating sa liwanag na hindi pa alam dati o dahil ang mga pangyayari ay nagbago at nangangailangan ng ibang saloobin o aksyon. Dahil ang Diyos ay omniscient, hindi Siya matututo ng bago na hindi pa Niya alam. Kaya, kapag ang Bibliya ay nagsasalita tungkol sa pagbabago ng Diyos sa Kanyang isip, dapat itong maunawaan na ang pangyayari o sitwasyon ay nagbago, hindi ang Diyos. Kapag binanggit ng Exodo 32:14 at 1 Samuel 15:11-29 ang pagbabago ng isip ng Diyos, ito ay simpleng naglalarawan ng pagbabago ng dispensasyon at panlabas na pakikitungo sa tao.Malinaw na ipinakita ng Mga Bilang 23:19 ang hindi pagbabago ng Diyos: Ang Diyos ay hindi tao, na dapat Siyang magsinungaling, o anak ng tao, upang magbago ang Kanyang isip. Siya ba ay nagsasalita at pagkatapos ay hindi kumikilos? Nangako ba Siya at hindi tinutupad? Hindi, hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagpapatibay sa doktrina ng hindi nababago ng Diyos: Siya ay hindi nagbabago at hindi nagbabago.Top