Ano ang kasaysayan ng Simbahang Ortodokso?

Ano ang kasaysayan ng Orthodox Church?

Ang Simbahang Ortodokso ay isa sa pinakamatandang denominasyong Kristiyano sa mundo. Binabaybay nito ang mga ugat nito pabalik sa unang Simbahan, na itinatag ni Jesu-Kristo at ng kanyang mga apostol. Ang Orthodoxy ay ang orihinal na anyo ng Kristiyanismo, at napanatili nito ang pananampalataya sa pinakadalisay nitong anyo. Ang Simbahang Ortodokso ay palaging isang mahalagang bahagi ng pamayanang Kristiyano, at patuloy itong gumaganap ng isang mahalagang papel sa mundo ngayon.

Sagot

Ayon sa kanilang mga pag-aangkin, ang Simbahang Ortodokso ay ang isang simbahang itinatag noong AD 33 ni Jesu-Kristo at ng Kanyang mga apostol noong araw ng Pentecostes (Mga Gawa 2). Ang salita Orthodox ay nagmula sa Griyego orthos , tama; at doxa , pagtuturo o pagsamba. Sa buong mundo, ang Simbahang Ortodokso ay tinatayang nasa 200 milyong miyembro o higit pa; ang Simbahang Ortodokso ay kilala rin bilang Simbahang Silangang Ortodokso, Simbahang Griyego Ortodokso, Simbahang Katolikong Ortodokso, at Simbahang Kristiyanong Ortodokso.Naniniwala ang Orthodox Church na ang doktrina nito ay ang ibinigay ni Kristo sa mga apostol, ayon sa Jude 1:3. Ang pangunahing pahayag ng pananampalataya ng Orthodox Church ay ang Nicene-Constantinopolitan Creed ng 381.Itinuturo ng mga mananalaysay ng Simbahang Ortodokso na ang Simbahan ng Alexandria ay itinatag ni Marcos, ang Simbahan ng Antioch ni Pablo, ang Simbahan ng Jerusalem nina Pedro at Santiago, ang Simbahan ng Roma nina Pedro at Pablo, at ang Simbahan ng Constantinople ni Andres. Ang limang simbahang ito ay kumakatawan sa mga patriarchate ng Orthodox Church. Iminungkahi ni Emperador Justinian I (AD 527—565) ang isang sistema ng eklesiastikal na pamahalaan, na pinangalanan ang Roma, Constantinople, Alexandria, Antioch, at Jerusalem bilang pentarchy. Ang sistema ni Justinian ay kalaunan ay pinagtibay sa Konseho ng Trullo noong AD 692. Ngayon, ang Patriarchate of Constantinople (pinangalanang Istanbul noong 1930) ay ang Ecumenical Patriarchate at nagtataglay ng katayuan ng una sa mga katumbas.

Ang Pag-uusig sa Sinaunang SimbahanAng Aklat ng Mga Gawa ay nagsalaysay ng matinding pag-uusig na kinakaharap ng mga unang mananampalataya, ngunit ang Kristiyanismo ay patuloy na lumaganap sa Europa, Asia, at Africa. Sa unang tatlong siglo, napaglabanan ng ebanghelyo ni Jesucristo ang matinding pagsalungat, lalo na ng malupit na mga emperador ng Roma, at ang mga Kristiyano ay nabuhay sa anino ng kamatayan. Maraming mga inuusig na mananampalataya ang nagtipon sa mga catacomb, at ang mga pinunong Kristiyano tulad nina Ignatius, Polycarp, Justin, at Cyprian ay pinatay.

Constantine

Noong 312, si Emperor Constantine , na nagsasabing nakakita siya ng isang pangitain ng isang krus na may inskripsiyon Sa sign na ito na manakop, ang naging unang Romanong emperador na yumakap sa Kristiyanismo. Nang sumunod na taon, inilabas ni Emperor Constantine at Emperor Licinius ang Kautusan ng Milan , na nagwakas sa pag-uusig ng mga Kristiyano sa loob ng Imperyo ng Roma. Makalipas ang kalahating siglo, ipinagbawal ni Emperador Theodosius ang paganismo habang ginagawang ang Kristiyanismo ang tanging relihiyon na pinapahintulutan ng estado sa Imperyo ng Roma.

Noong 324, inilipat ni Emperor Constantine ang kanyang imperyal na kabisera mula sa Roma patungo sa Byzantium, isang lungsod sa silangang Greece sa Strait of Bosporus. Sa paglipat na ito ng kapangyarihan, ang Roma ay nawalan ng isang sukat ng impluwensya at prestihiyo sa Byzantium. Pinalitan ng pangalan bilang parangal sa emperador, ang Constantinople ay naging sentro ng kapangyarihang pandaigdig at ang kabisera ng Sangkakristiyanuhan. Noong 325, ipinatawag ni Constantine ang mga obispo ng simbahan sa lungsod ng Nicaea ng Greece para sa kung ano ang magiging una sa pitong ekumenikal na konseho na higit na humuhubog sa kasaysayan ng simbahan.

Ang Pitong Ekumenikal na Konseho

Gamit ang konseho na ginanap sa Jerusalem (Mga Gawa 15) bilang isang modelo para sa paglutas ng mga isyu sa doktrina at pandisiplina, pitong pagtitipon ng mga pinuno ng simbahan ang nagpulong mula 325 hanggang 787. Ang mga highlight ng mga konsehong ito ay ang mga sumusunod:

Ang Konseho ng Nicea I (325) ay kinondena ang maling pananampalataya ng Arianismo at buod ang pagtuturo ng mga apostol sa anyong kredal.

Pinalawak ng Konseho ng Constantinople I (381) ang Nicene Creed at muling pinagtibay ang mga turo tungkol sa Banal na Espiritu at sa doktrina ng Trinidad. Tulad ng unang konseho noong 325, kinondena ng konsehong ito ang mga ereheng guro na nakikipagdigma laban sa mga turo ng trinitarian ng Bibliya. Ipinahayag din ng konseho ang Constantinople bilang Bagong Roma.

Ang Konseho ng Efeso (431) tinuligsa ang isa pang maling pagtuturo, ang Nestorianismo. Tinalakay din ng konseho ang titulo ng Birheng Maria ng Theotokos , iyon ay, ang Tagapagbigay ng Kapanganakan ng Diyos.

Ang Konseho ng Chalcedon (451) ay nag-anathematize ng monophysitism. Ang konseho ay nagtalaga rin ng pantay na karangalan sa Simbahan ng Constantinople at sa Simbahan ng Roma at nagbigay ng titulong patriyarka sa mga pinakakilalang obispo. Ang mga pagpapasyang ito ay nagpalawak ng lamat sa pagitan ng Roma sa Kanluran at Constantinople sa Silangan.

Ang Konseho ng Constantinople II (553) ay nagpulong upang muling patunayan na si Jesu-Kristo, ang Anak ng Diyos, ay iisa at ang parehong banal na Persona (hypostasis) na personal na pinagsama (hypostatically) sa Kanyang sarili ang dalawang kalikasan ng Diyos at Tao, nang hindi pinagsasama ang mga ito. at nang hindi pinahihintulutan ang kanilang paghihiwalay. Bukod pa rito, hinatulan ang turo ni Origen tungkol sa pre-existence ng kaluluwa.

Nagpulong ang Konseho ng Constantinople III (681) upang kondenahin ang monothelite maling pananampalataya, na nagpapasya na, bilang si Kristo ay may dalawang kalikasan, mayroon din Siyang dalawang kalooban, isang tao at isang banal.

Pinagtibay ng Konseho ng Nicea II (787) ang paggamit ng mga imahen sa pagsamba, anupat tinatanggihan ang pananaw na ang pagsamba sa mga imahen ay katumbas ng idolatriya.

Ang Pag-usbong ng Islam

Ang mabilis na paglawak ng Islam ay nagdulot ng maraming dagok sa Simbahang Ortodokso. Noong 647, labinlimang taon pagkatapos ng kamatayan ni Mohammad, naabutan ng mga mananakop ng Islam ang Syria, Palestine, at Egypt. Makalipas ang limampung taon, nagkampo ang mga hukbong Islamiko sa labas ng mga tarangkahan ng Constantinople, bagaman ang lungsod ay tatayo hanggang 1453. Hilagang Africa at Espanya ang susunod na bumagsak. Sa huli, ang Byzantine Empire ay mawawala ang mga Patriarchate ng Alexandria, Antioch, at Jerusalem sa mga mananakop na Islam.

Ang Great Schism

Noong 1054, naganap ang isang hindi mapagkakasunduang paghihiwalay, na kilala bilang ang Great Schism, sa pagitan ng Constantinople at Roma. Ang Simbahang Romano Katoliko ay humiwalay sa sarili mula sa Simbahang Ortodokso pangunahin sa mga isyu ng awtoridad ng papa at isang karagdagan sa Nicene Creed na kilala bilang filioque clause. Ang relasyon sa pagitan ng Constantinople at Roma ay lumalala sa loob ng maraming taon, na bahagyang dahil sa pagkakaiba ng wika at kultura, at ang mga tensyon na ito ay pinalala pa ng mga kaaway na pwersang Islamiko na nagpahirap sa paglalakbay sa pagitan ng Greece at Italy. Ang pagtanggal sa Constantinople ng mga Romano na Krusada noong 1204 ay nagtulak sa dalawang paksyon na higit na magkahiwalay. Ang mga pagtatangka sa muling pagsasama-sama, lalo na ang Konseho ng Lyons noong 1274 at ang Konseho ng Florence noong 1438, ay hindi nagtagumpay.

Ang Pagbagsak ng Constantinople at Pang-aapi ng Islam

Noong 1453, nahulog ang Constantinople sa mga puwersa ng Turkish sultan na si Mohammad II. Sa loob ng halos limang siglo, ang mga Kristiyanong nagsasalita ng Griyego ay nakipaglaban sa ilalim ng pamatok ng Islam. Sa ilalim ng Constantinople ng Islamikong pamumuno, ang luklukan ng awtoridad ng Simbahang Ortodokso ay lumipat pahilaga sa Russia.

Sa ngayon, ang Eastern Orthodox Church ay umiiral bilang isang pamilya ng labintatlong namamahala sa sarili na mga katawan, na tinutukoy ng bansa kung saan sila matatagpuan (hal., ang Greek Orthodox Church, ang Russian Orthodox Church, atbp.). Hiwalay sa Eastern Orthodoxy ang Oriental Orthodox Church , isang pamilya ng anim na self-governing na katawan ng simbahan. Ang Oriental Orthodox Church ay sinimulan bilang isang sangay ng Eastern Orthodoxy noong AD 451 at tinatanggap lamang ang unang tatlo sa mga ekumenikal na konseho.

Ang Simbahang Ortodokso sa Amerika

Kinikilala bilang isa sa apat na pangunahing pananampalataya sa Amerika, ang Simbahang Ortodokso ay mayroong limang milyong miyembro na pinagsama-sama sa mahigit isang dosenang eklesiastikal na hurisdiksyon. Sa humigit-kumulang 500 parokya, ang Greek Orthodox Archdiocese ay nagpapatakbo din ng mga paaralan, isang orphanage, isang kolehiyo, at isang graduate na theological school. Naniniwala ang Orthodox Church na ang buhay ay nagsisimula sa paglilihi at sa gayon ay sumasalungat sa pagpapalaglag kapag hinihiling; bukod pa rito, pinananatili ng Simbahang Ortodokso ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae at hindi kinikilala ang mga kasal ng parehong kasarian. Hindi tulad ng Simbahang Romano Katoliko, ang mga pari ng Simbahang Ortodokso ay maaaring magpakasal at magpalaki ng mga pamilya.

Habang ang Estados Unidos ay nagiging lalong sekular, ang Simbahang Ortodokso sa Amerika ay dumanas ng pagbaba ng mga miyembro. Dahil sa mga pagkakaiba-iba sa mga paraan ng pag-uulat, ang lawak ng mga pagkalugi ay hindi alam. Gayunpaman, ang ilang mga parokya ay nag-uulat ng pagtaas ng mga miyembro, at ang Simbahang Ortodokso ay inaasahang mananatiling isang maimpluwensyang puwersa sa American Christianity.Top