Ano ang pinakadakilang utos?

Ano ang pinakadakilang utos? SagotTinanong ito kay Jesus ng isang Pariseo na itinuturing na isang dalubhasa sa batas (Mateo 22:34–36). Sumagot si Jesus sa pagsasabing, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, nang buong kaluluwa mo, at nang buong pag-iisip mo. Ito ang pinakadakila at pinakamahalagang utos. Ang pangalawa ay katulad nito: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang lahat ng Kautusan at ang mga Propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito (Mateo 22:37–40).


Binigyan tayo ni Jesus ng dalawang utos na nagbubuod sa lahat ng mga batas at utos sa Banal na Kasulatan. Ang Sampung Utos sa Exodo 20 ay tumatalakay sa ating kaugnayan sa Diyos at pagkatapos sa ating relasyon sa ibang tao. Ang isa ay natural na umaagos mula sa isa pa. Kung walang tamang relasyon sa Diyos, hindi rin magiging tama ang ating relasyon sa iba. Ang sanhi ng mga problema ng mundo ay ang tao ay kailangang makipagkasundo sa Diyos. Hinding-hindi natin mamahalin ang ating kapwa gaya ng ating sarili kung hindi muna natin mamahalin ang Diyos nang buong puso, isip, at kaluluwa. Ang lahat ng pinakamahusay na pagsisikap ng tao tungo sa kapayapaan sa daigdig ay mabibigo hangga't ang mga tao ay nabubuhay sa paghihimagsik laban sa Diyos.Nang tanungin ng isa pang Pariseo kung paano magmamana ng buhay na walang hanggan, sumagot si Jesus na ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa dalawang utos na ito (Lucas 10:25–37). Dalawang utos lamang ang dapat sundin, ngunit gaano kadalas natin, tulad nitong Pariseo, na subukang bigyang-katwiran ang ating mga sarili dahil ang pagsasabi na sinusunod natin ang mga utos na ito ay mas madali kaysa sa talagang pamumuhay ayon sa mga ito.

Kung maingat na pinag-isipan, ang sagot ni Jesus ay talagang isang perpektong tugon hindi lamang sa Pariseo sa Kanyang panahon, kundi pati na rin sa lahat ng modernong-panahong mga Pariseo na sumusubok na sukatin ang katuwiran ng isang tao sa pamamagitan ng kung gaano siya kahusay sa panlabas na anyo sa isang serye ng mga batas o utos. Parehong ang mga Pariseo noong panahon ni Kristo at ang maraming bersyon ngayon ay lumikha ng isang buong sistema ng mga tuntunin at regulasyon para ipamuhay ng mga tao at gayunpaman ay nagkasala ng paglabag sa pinakamahahalagang utos sa lahat dahil nililinis nila ang labas ng tasa at pinggan, ngunit hindi ang loob. ( Mateo 23:25–26 ).Kapag may panalangin tayong isasaalang-alang ang mga salita ni Jesus at ang katotohanan na ang lahat ng mga batas at utos sa Kasulatan ay talagang maibubuod ng dalawang utos na ito, nauunawaan natin kung gaano imposible para sa atin na sundin ang mga utos ng Diyos at kung gaano kadalas natin ito nabigo at magagawa natin. samakatuwid ay hindi kailanman maging matuwid sa harap ng Diyos sa ating sariling kagustuhan. Iyan lamang ang nag-iiwan sa atin ng isang pag-asa, at iyon ay ang pagbibigay-katwiran ng Diyos sa mga makasalanan (Roma 4:5). Ang batas ng Diyos at ang ating hindi pagsunod dito ay nagdudulot ng poot (Roma 4:15), ngunit ipinakita ng Diyos ang Kanyang sariling pag-ibig sa atin na noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin (Roma 5:8).

Bagama't hindi natin kailanman susundin ang mga utos ng Diyos o magiging matuwid sa harapan Niya sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsisikap, ginawa ni Kristo. Ang Kanyang sakripisyong kamatayan sa krus ang dahilan upang maibilang sa Kanya ang ating mga kasalanan at ibinibilang sa atin ang Kanyang katuwiran (Roma 4–5). Kaya nga kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesus at mananalig ka sa iyong puso na binuhay Siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagka't sa puso ang sumasampalataya sa ikatutuwid, at sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag ay ginagawa sa ikaliligtas (Roma 10:9–10). Pagkatapos ng lahat, ang ebanghelyo ni Kristo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan para sa bawat sumasampalataya, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya (Roma 1:16–17).

Dahil sinagot ni Jesus ang mismong tanong na ito at ang Kanyang sagot ay nakatala sa Banal na Kasulatan, hindi natin kailangang magtaka o maghanap para sa ating sarili ang sagot. Ang tanging tanong na natitira upang masagot natin ay namumuhay ba tayo ayon sa mga kautusang ito? Tunay ba nating minamahal ang Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip, at talagang minamahal natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili? Kung tayo ay tapat sa ating sarili, alam nating hindi natin ginagawa, ngunit ang mabuting balita ay ang kautusan at mga utos ay ibinigay bilang tagapagturo upang dalhin tayo kay Kristo, upang tayo ay ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya (Galacia 3:24). Tanging kapag napagtanto natin ang ating pagiging makasalanan at kawalan ng pag-asa, tayo ay babaling kay Kristo lamang bilang ang tanging pag-asa ng kaligtasan.

Bilang mga Kristiyano, sinisikap nating mahalin ang Diyos nang buong puso, kaluluwa, at pag-iisip, at habang ang ating puso at isipan ay nagbabago sa pamamagitan ng nananahan na presensya ng Banal na Espiritu nagagawa nating simulan na mahalin ang iba gaya ng ating sarili. Ngunit nabigo pa rin tayong gawin ito, na muling nagtutulak sa atin pabalik sa krus ni Kristo at ang pag-asa ng kaligtasan na nagmumula sa ibinilang na katuwiran ni Kristo at hindi sa anumang merito ng ating sarili.Top