Ano ang ebanghelyo ng pagsasama?

Ano ang ebanghelyo ng pagsasama? SagotAng ebanghelyo ng pagsasama ay ang lumang maling pananampalataya ng unibersalismo na muling na-package at binigyan ng bagong pangalan. Ang unibersalismo ay ang paniniwala na ang lahat ng tao ay maliligtas at mapupunta sa langit. Ang ebanghelyo ng pagsasama, tulad ng itinuro ni Carlton Pearson at ng iba pa, ay sumasaklaw sa ilang maling paniniwala:(1) Sinasabi ng ebanghelyo ng pagsasama na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesu-Kristo ang nagbayad ng halaga para sa lahat ng sangkatauhan upang matamasa ang buhay na walang hanggan sa langit nang hindi nangangailangan ng pagsisisi.

(2) Itinuturo ng ebanghelyo ng pagsasama na ang kaligtasan ay walang kundisyon at hindi man lang nangangailangan ng pananampalataya kay Jesucristo bilang kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan.(3) Naniniwala ang ebanghelyo ng pagsasama na ang lahat ng sangkatauhan ay nakalaan sa buhay sa langit, napagtanto man nila o hindi.(4) Ang ebanghelyo ng pagsasama ay nagpapahayag na ang lahat ng sangkatauhan ay mapupunta sa langit anuman ang relihiyon.(5) Panghuli, pinaniniwalaan ng ebanghelyo ng pagsasama na tanging ang mga sadyang at sinasadyang tumanggi sa biyaya ng Diyos—pagkatapos matikman ang bunga ng Kanyang biyaya—ang mananatili sa kawalang-hanggan na hiwalay sa Diyos.

Ang ebanghelyo ng pagsasama ay sumasalungat sa malinaw na mga turo ni Hesus at ng Bibliya. Sa Ebanghelyo ni Juan, malinaw na sinabi ni Hesus na ang tanging daan patungo sa kaligtasan ay sa pamamagitan Niya (Juan 14:6). Ipinadala ng Diyos si Jesus sa mundo upang matiyak ang kaligtasan para sa makasalanang sangkatauhan, ngunit ang kaligtasang iyon ay magagamit lamang sa mga taong naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Jesu-Kristo bilang kabayaran ng Diyos para sa kanilang kasalanan (Juan 3:16). Ang mga apostol ay nagpahayag ng mensaheng ito (Efeso 2:8–9; 1 Pedro 1:8–9; 1 Juan 5:13). Ang pananampalataya kay Jesu-Kristo ay nangangahulugan ng hindi na pagtatangka upang matiyak ang kaligtasan batay sa mga gawa, ngunit sa halip ay nagtitiwala na ang ginawa ni Jesus ay sapat na upang matiyak ang kaligtasan.

Kaakibat ng pananampalataya ang pagsisisi. Magkahawak-kamay ang dalawa. Ang pagsisisi ay pagbabago ng isip tungkol sa iyong kasalanan at pangangailangan para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Gawa 2:38). Ang pagkilos ng pagsisisi ay isa kung saan kinikilala natin na, sa harap ng Diyos, tayo ay mga makasalanan na walang kakayahang kumita ng ating daan patungo sa kaligtasan. Kapag nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, tinatalikuran natin ang mga ito at hinahanap si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya.

Nag-aalok si Jesus ng kaligtasan sa lahat ng handang magsisi at manampalataya (Juan 3:16). Gayunpaman, si Hesus mismo ang nagsabi na hindi lahat ay maniniwala (Mateo 7:13-14; Juan 3:19). Walang gustong mag-isip na ang isang mapagmahal at mapagbiyayang Diyos ay magpapadala ng mga tao sa impiyerno, ngunit iyon mismo ang itinuturo ng Bibliya. Sinabi ni Jesus na, sa wakas, ang Anak ng Tao ay paghihiwalayin ang lahat ng mga bansa tulad ng paghiwalay ng pastol sa mga tupa sa mga kambing. Ang mga tupa (kumakatawan sa mga taong sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Kristo ay naligtas) ay papasok sa kaharian kasama ni Jesus. Ang mga kambing (kumakatawan sa mga tumanggi sa kaligtasan na iniaalok ni Jesus) ay mapupunta sa impiyerno, na inilalarawan bilang walang hanggang apoy (Mateo 25:31–46).

Ang turong ito ay nakakasakit sa marami, at, sa halip na iayon ang kanilang pag-iisip sa malinaw na pagtuturo ng Salita ng Diyos, binago ng ilan ang sinasabi ng Bibliya at ikinakalat ang maling aral na ito. Ang ebanghelyo ng pagsasama ay isang halimbawa nito.

Narito ang ilang karagdagang argumento laban sa ebanghelyo ng pagsasama:

(1) Kung ang pananampalataya at pagsisisi ay hindi kinakailangan upang matanggap ang kaloob ng kaligtasan, kung gayon bakit ang Bagong Tipan ay puno ng mga tawag na magsisi at ilagay ang iyong pananampalataya kay Jesucristo?

(2) Kung ang kaligtasan ay hindi nangangailangan ng pananampalataya sa natapos na gawain ni Kristo sa krus, kung gayon bakit si Jesus ay nagpasakop sa isang nakakahiya at napakasakit na kamatayan? Ang Diyos ay maaaring magbigay lamang sa lahat ng banal na kapatawaran.

(3) Kung ang lahat ay pupunta sa langit, alam man nila o hindi, paano naman ang malayang pagpapasya? Ang ateista ba na gumugol ng kanyang buhay sa pagtanggi sa Diyos, sa Bibliya, kay Hesus, at sa Kristiyanismo ay kakaladkarin sa langit, sisipa at sumisigaw laban sa kanyang kalooban? Ang ebanghelyo ng pagsasama ay tila nagpapahiwatig na ang langit ay mapupuno ng mga tao na hindi naman gustong naroon.

(4) Paano mapupunta sa langit ang lahat ng tao anuman ang relihiyon kung mayroong maraming relihiyon na mayroong magkasalungat na mga pag-aangkin? Halimbawa, paano naman ang mga taong naniniwala sa ganap na magkakaibang mga bagay tungkol sa kabilang buhay, gaya ng reincarnation o annihilationism (ibig sabihin, ang ideya na sa kamatayan ay hindi na tayo umiiral pagkatapos ng kamatayan)?

(5) Sa wakas, kung ang mga hayagang tumatanggi sa biyaya ng Diyos ay hindi mapupunta sa langit, kung gayon hindi ito isang ebanghelyo ng pagsasama, hindi ba? Kung ang lahat ng tao ay hindi mapupunta sa langit, huwag itong tawaging ebanghelyo ng pagsasama, dahil hindi pa rin kasama nito ang ilan.

Tinawag ni apostol Pablo ang mensahe ng ebanghelyo na halimuyak ng kamatayan (2 Corinto 2:16). Ang ibig niyang sabihin dito ay, para sa marami, ang mensahe ng ebanghelyo ay nakakasakit. Sinasabi nito sa mga tao ang katotohanan tungkol sa kanilang kasalanan at walang pag-asa na kalagayan nang wala si Kristo. Sinasabi nito sa mga tao na wala silang magagawa upang tulay ang agwat sa pagitan nila at ng Diyos. Sa loob ng maraming siglo, may mga (marami ang may mabuting hangarin) na nagtangkang palambutin ang mensahe ng ebanghelyo upang maakit ang mas maraming tao sa simbahan. Kung tutuusin, iyon ay tila isang matalinong bagay na dapat gawin, ngunit sa huli ang lahat ng ginagawa nito ay nagbibigay sa mga tao ng maling pakiramdam ng seguridad. Sinabi ni Pablo na ang sinumang mangaral ng ibang ebanghelyo kaysa sa ipinangaral niya ay dapat sumpain (Galacia 1:8). Iyan ay malakas na pananalita, ngunit kapag napagtanto mo kung gaano kahalaga ang mensahe ng ebanghelyo, natatanto mo rin kung gaano kahalaga na isagawa ito nang tama. Ang maling ebanghelyo ay hindi nagliligtas sa sinuman. Ang ginagawa lang nito ay ang paghatol ng mas maraming tao sa impiyerno at nagdudulot ng mas malaking paghatol para sa mga naghahatid ng mga kasinungalingan tulad ng ebanghelyo ng pagsasama.Top