Ano ang isang Hentil?

Ano ang isang Hentil? SagotAng salita Mabait ay isang salin sa Ingles ng salitang Hebreo goyim (mga tao, bansa) at ang salitang Griyego ethne (mga bansa, grupo ng mga tao, mga tao). Isinalin ng Latin Vulgate ang mga salitang ito bilang hentil , at ang salitang ito ay dinala sa Ingles bilang Gentile. Ang termino ay tumutukoy sa isang tao na hindi isang Hudyo.Mula sa pananaw ng mga Hudyo, ang mga Hentil ay madalas na nakikita bilang mga pagano na hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Noong panahon ni Jesus, ipinagmamalaki ng maraming Judio ang kanilang kultura at relihiyosong pamana anupat itinuring nilang marumi ang mga Gentil, na tinawag silang mga aso at di-pagtutuli. Ang mga Gentil at ang kalahating Gentil na Samaritano ay itinuring na mga kaaway na dapat iwasan (tingnan sa Juan 4:9; 18:28; at Mga Gawa 10:28).

Sa Sermon sa Bundok , binanggit ni Jesus ang karaniwang pagsasamahan ng mga Gentil sa paganismo: Kung ang inyong mga kapatid lamang ang inyong batiin, ano ang higit na ginagawa ninyo kaysa sa iba? Hindi ba't gayon din ang ginagawa ng mga Gentil? ( Mateo 5:47 , ESV ). Sa ibang lugar sa parehong sermon, sinabi ni Jesus, At kapag ikaw ay nananalangin, huwag kang magbubunton ng walang laman na mga parirala gaya ng ginagawa ng mga Gentil, sapagkat iniisip nila na sila ay didinggin dahil sa kanilang maraming salita (Mateo 6:7, ESV). Sa parehong mga kaso, isinalin lamang ng NIV ang salitang pinag-uusapan bilang mga pagano.Dumating si Jesus upang mag-alay ng kaligtasan sa lahat ng tao, Hudyo at Gentil. Inihula ng propetang si Isaias ang pandaigdig na ministeryo ng Mesiyas, na nagsasabi na Siya ay maghahatid ng katarungan sa mga Gentil at magiging isang liwanag sa mga Gentil (Isaias 42:1, 6, NKJV). Sa Marcos 7:26, tinulungan ni Jesus ang isang babaeng Gentil na humiling ng kalayaan ng kanyang anak mula sa demonyo.Kapansin-pansin, parehong binanggit ang mga Judio at mga Gentil sa ulat ng kamatayan ni Jesus. Inaresto ng mga pinunong Judio si Jesus, ngunit isang Romano (i.e., isang Gentil) ang naghatol sa Kanya ng kamatayan at mga Romano ang nagsagawa ng pagpatay (tingnan ang hula ni Jesus sa Lucas 18:32). Nang maglaon, nanalangin ang mga apostol, Tunay na sina Herodes at Poncio Pilato ay nagpulong kasama ng mga Gentil at ng mga tao ng Israel sa lungsod na ito [Jerusalem] upang makipagsabwatan laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus (Mga Gawa 4:27).Habang lumaganap ang ebanghelyo sa unang bahagi ng panahon ng Bagong Tipan, maraming Gentil ang napagbagong loob. Nakatala sa Gawa 11:18 ang reaksiyon ng mga Kristiyanong Judio sa Jerusalem, na nagpuri sa Diyos, na nagsasabi, ‘Kung gayon, kahit sa mga Gentil ay ipinagkaloob ng Diyos ang pagsisisi na umaakay sa buhay.’ Nang marinig ng mga Gentil sa Antioquia ng Pisidia ang mabuting balita, sila ay nabigla. nagalak at pinarangalan ang salita ng Panginoon; at lahat ng itinalaga para sa buhay na walang hanggan ay nagsisampalataya (Mga Gawa 13:48).

Nang sumulat sa simbahan (karamihan sa mga Gentil) sa Roma, ipinahayag ni Pablo ang kanyang layunin: Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ang nagdadala ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya: una sa Judio, pagkatapos ay sa Gentil. (Roma 1:16). Napagtanto ni Pablo na ang pagdating ni Jesus ay nagbigay ng pagkakataon para sa kaligtasan ng sinumang maniniwala sa pangalan ni Kristo (Juan 3:16).

Ang mga Gentil ay matagal nang nakikita bilang mga kaaway ng mga Judio, ngunit si Kristo ay naglaan ng mabuting balita kapwa sa mga Judio at hindi mga Judio. Pinuri ni Pablo ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang liham sa (karamihan sa mga Gentil) na iglesya sa Efeso: Alalahanin ninyo na nang panahong iyon ay hiwalay kayo kay Cristo, ibinukod sa pagkamamamayan sa Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa mundo. Ngunit ngayon kay Cristo Jesus kayo na dati'y malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. Sapagkat siya rin ang ating kapayapaan, na ginawang isa ang dalawang pangkat [Hudyo at Hentil] at winasak ang hadlang, ang pader na naghihiwalay ng poot (Efeso 2:12–14).Top