Ano ang taimtim na panalangin (Santiago 5:16)?

Ano ang taimtim na panalangin (Santiago 5:16)? SagotAng termino taimtim na panalangin ay mula sa James 5:16 sa King James Version: Ang mabisang taimtim na panalangin ng isang taong matuwid ay lubhang nakatulong. Ang salitang Ingles taimtim nangangahulugan lamang ng madamdamin, mapuwersa, madamdamin, taos-puso, makapangyarihan, o buong puso. Ang talata, gaya ng isinalin sa King James Version, ay waring nagpapahiwatig na ang isang madamdamin, buong pusong panalangin ay makakamit ng marami, na nagpapahiwatig na ang isang kalahating-pusong panalangin ay hindi magiging kasing epektibo.Karamihan sa mga modernong bersyon ay nagsasalin ng James 5:16 sa ibang paraan, kaya't ang taimtim o puwersa ay nalalapat sa kinalabasan ng panalangin, hindi ang taimtim ng panalangin: Ang panalangin ng isang taong matuwid ay may malaking kapangyarihan habang ito ay gumagana (ESV); Ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa (NIV); Ang mabisang panalangin ng isang matuwid na tao ay maaaring makamit (NASB). Sinasabi lamang ng mga pagsasaling ito na ang panalangin ay makapangyarihan, nang walang pagkakaiba sa pagitan ng taimtim na panalangin at iba pang uri.

Ang pinalawak na paraphrase na ito ay maaaring maglarawan ng pagkakaiba: Ang malakas, taimtim, taos-pusong panalangin ng isang matuwid na tao ay makakamit ng marami kumpara sa panalangin ng isang matuwid na tao ay magbubunga ng malakas, makapangyarihang mga resulta.Ang pagkakaiba sa pagsasalin ay tila nakasentro sa wastong pagkakalagay ng terminong isinalin na taimtim o makapangyarihan o epektibo. Isinalin ng KJV at NKJV ang talata upang ang termino ay angkop sa uri ng panalangin—ang taimtim, malakas, o makapangyarihang panalangin ay maaaring makamit nang malaki. Inilapat ng ibang mga bersyon ang modifier hindi sa panalangin kundi sa kinalabasan ng panalangin—magkakaroon ito ng malakas o malakas na resulta. Kaya hinihikayat ng KJV at NKJV ang isa na manalangin nang taimtim upang ang panalangin ay masagot, at ang ibang mga bersyon ay hinihikayat lamang ang isa na manalangin dahil ang mga resulta ay maaaring maging makapangyarihan.Ang konteksto ay nakakatulong na magbigay ng liwanag sa nilalayon na kahulugan. Ang agarang konteksto ay nagsasalita tungkol sa pagdarasal para sa kagalingan at sinasabi na ang panalangin ng pananampalataya (panalanging inialay sa pananampalataya) ay sasagutin. Ang unang bahagi ng James 5:16 ay nagsasabi na dapat nating ipagtapat ang ating mga kasalanan sa isa't isa at manalangin para sa isa't isa na gumaling. Ang ikalawang bahagi ng talata ay tila nagbubuod ng kaisipan. Pagkatapos ang mga talata 17–18 ay nagbibigay ng halimbawa ng uri ng panalangin na hinihikayat. Si Elijah ay isang tao, maging katulad natin. Taimtim siyang nanalangin na huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng tatlo at kalahating taon. Muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay nagbunga ng kaniyang mga pananim.Tinukoy ni Santiago ang 1 Hari 17:1, kung saan sinabi ni Elias kay Ahab na hindi uulan sa susunod na ilang taon. Ang tagtuyot na ito ay parusa sa pagsamba ng Israel kay Baal. Pagkatapos ng tatlo at kalahating taon ng tagtuyot, natalo ni Elijah ang mga propeta ni Baal sa isang labanan sa Mt. Carmel (I Mga Hari 18:16–40), at pagkatapos ay sinabi ni Elijah kay Haring Ahab na uulan (talata 41).

Kaya't umalis si Ahab upang kumain at uminom, ngunit umakyat si Elias sa taluktok ng Carmel, yumuko sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod.

‘Humayo ka at tumingin ka sa dagat,’ sinabi niya sa kanyang alipin. At umakyat siya at tumingin.

‘Walang anuman doon,’ sabi niya.

Pitong ulit na sinabi ni Elias, 'Bumalik ka.'

Sa ikapitong pagkakataon ay nag-ulat ang alipin, ‘Isang ulap na kasingliit ng kamay ng isang tao ang tumataas mula sa dagat.’

Kaya't sinabi ni Elias, 'Humayo ka at sabihin mo kay Ahab, Ihanda mo ang iyong karwahe at bumaba ka bago ka patakbuhin ng ulan.'

Samantala, umitim ang langit sa mga ulap, lumakas ang hangin, bumuhos ang malakas na ulan at sumakay si Ahab patungong Jezreel (1 Mga Hari 18:42–45).

Sa Mt. Carmel, nagpahayag si Elijah na uulan at pagkatapos ay nanalangin na uulan ito. Pitong beses siyang nanalangin para sa ulan. Pagkatapos ng bawat panalangin, ipinadala niya ang kanyang alipin upang tingnan kung ang langit ay parang ulan. Kapag hindi, nananalangin siyang muli. Sa wakas, pagkatapos ng ikapitong pagkakataon, isang maliit na ulap ang nakita, na binigyang-kahulugan ni Elias bilang sagot sa kanyang panalangin—at ito nga. Nanalangin siyang nakayuko sa lupa habang nasa pagitan ng kanyang mga tuhod ang mukha. Ito ay maaaring bigyang-kahulugan bilang isang pagpapahayag ng taimtim na pagsusumamo.

Kung isasaalang-alang ang lahat ng katibayan, maaaring hindi ang taimtim na isyu ang pinakamahalagang isyu sa panalangin. Tiyak, taimtim na nanalangin si Elias. Gayunpaman, ang punto ni James ay tila higit na nakatuon sa bisa ng panalangin at ang aspeto ng katuwiran sa nagdarasal. Ang payo sa panalangin ay pinauna sa utos na magpahayag ng mga kasalanan. Tinukoy din ni James na ang panalangin ay nagmumula sa isang taong matuwid. Si Elias ay isang matuwid na tao, at ang mga resulta ng kanyang panalangin ay hindi kapani-paniwala.

Ang punto ng Santiago 5:13–18 ay mahalaga ang panalangin at sinasagot ng Diyos ang panalangin, kaya dapat natin itong gawing priyoridad. Hindi natin kailangang maging sobrang Kristiyano. Maaaring matukso tayong isipin si Elijah bilang isang uri ng super santo, ngunit sinabi ni James na siya ay isang ordinaryong tao at sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Gayunpaman, ang kasalanan sa buhay ng nagdarasal ay maaaring hadlangan ang bisa ng panalangin. Tiyak, ang taimtim na panalangin ay mahalaga, at ang panalangin ng pananampalataya ay mahalaga, ngunit ang talatang ito ay tila hindi nagpapahiwatig na ang lakas ng pananalangin ng isang tao ay tumutukoy sa bisa. Bagkus, ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan (malakas) at mabisa.

Dapat nating ipagtapat ang ating mga kasalanan at manalangin, umaasang sasagutin ng Diyos. Mangyari pa, ang panalangin ay hindi dapat kalahating-puso o walang pakialam, at ang ibang mga talata ay naghihikayat sa atin na manalangin nang may pagpupursige (Mateo 7:7–8, Lucas 11:5–9; 18:1–8).Top