Ano ang extreme unction / last rites?

Ano ang extreme unction / last rites? SagotAng sakramento ng Romano Katoliko ng pagpapahid ng maysakit o labis na pahid ay isinasagawa sa isang taong may malubhang karamdaman para sa espirituwal at pisikal na lakas, o kapag ang isang tao ay malapit na sa kamatayan bilang paghahanda para sa langit. Pinahiran ng langis ng pari ang maysakit at ipinagdarasal siya. Kapag pinagsama sa pagtatapat at Eukaristiya, ito ay tinatawag na Huling Rito. Sa isang pagkakataon ito ay nakalaan para sa mga lubhang may sakit at iniisip na malapit nang mamatay. Sinisikap ng Simbahang Romano Katoliko na linawin na ito ay hindi lamang para sa mga malapit nang mamatay. Ang Simbahang Romano Katoliko ay nagsasaad na ang sakramento na ito ay maaaring paulit-ulit na gamitin sa mahabang panahon ng isang patuloy na sakit at dapat itong gamitin bago ang malubhang operasyon kapag ang isang mapanganib na sakit ang dahilan ng operasyon. Maaari rin itong hilingin para sa mga walang malay o nawalan ng paggamit ng katwiran kung hihilingin nila ito kung sila ang may kontrol sa kanilang mga kakayahan.Ang Simbahang Romano Katoliko ay nagsasaad na ang batayan ng Bibliya para sa sakramento ay ang sumusunod na talata: 'Mayroon bang nagdurusa sa inyo? Hayaan siyang manalangin. May masayahin ba? Hayaan siyang umawit ng mga salmo. May sakit ba sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia, at ipanalangin nila siya, na pahiran siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa maysakit, at ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya ay nakagawa ng mga kasalanan, siya ay patatawarin. Ipagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan, at ipanalangin ang isa't isa, upang kayo'y gumaling. Ang mabisa, taimtim na panalangin ng isang taong matuwid ay lubos na nakikinabang' (Santiago 5:13-16). Binanggit din ng Simbahang Romano Katoliko ang Marcos 6:13 ('At nagpalayas sila ng maraming demonyo, at pinahiran ng langis ang maraming maysakit, at pinagaling sila') bilang unang parunggit sa sakramento ng pagpapahid ng mga maysakit. At habang nakikita ng Simbahang Romano Katoliko na responsibilidad ng bawat Kristiyano na pangalagaan ang mga maysakit, isinasaad nito na inutusan ni Kristo ang Kanyang mga pari na pahiran ang mga maysakit habang nananalangin para sa kanila sa isang sakramentong kilos na mas nararapat na isang gawa ng Kanyang sariling personal. pangangalaga (cf. James 5:14).

Itinuturo ng Simbahang Romano Katoliko na ang mga sakramento ay mga panlabas na palatandaan ng panloob na biyaya, na itinatag ni Kristo para sa ating pagpapakabanal (kinuha mula sa Catholic Encyclopedia). Itinuro ng Simbahang Romano Katoliko na, habang ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa tao nang walang panlabas na mga simbolo (sakramento), pinili din Niyang magbigay ng biyaya sa tao sa pamamagitan ng nakikitang mga simbolo at na, dahil mayroon Siya, ang tao ay hangal na hindi gamitin ang Diyos na ito- ibinigay na paraan ng pagkakaroon ng pagpapakabanal. Upang maging karapat-dapat bilang isang sakramento, ang Simbahang Romano Katoliko ay nagsasaad na ang isang aksyon ay dapat matugunan ang sumusunod na tatlong pamantayan: 'a) ang panlabas, iyon ay isang kapansin-pansing tanda ng nagpapabanal na biyaya; b) ang pagkakaloob ng nagpapabanal na biyaya; c) ang institusyon ng Diyos o, mas tumpak, ng Diyos-Taong si Jesu-Kristo.' Kaya, ang mga sakramento ay hindi lamang isang simbolo ngunit pinaniniwalaan na talagang nagbibigay ng pagpapabanal na biyaya sa tumatanggap.Ngunit kapag sinusuri ng isang tao ang mga talata sa Bibliya na ginagamit ng Simbahang Romano Katoliko upang patunayan ang kanilang mga sakramento, makikita na ang paniniwala na naghahatid sila ng 'nagpapabanal na biyaya' ay hindi naaayon sa konteksto ng iba pang bahagi ng Bibliya. Ang pundasyon ng Simbahang Romano Katoliko para sa paniniwala nito sa mga sakramento ay ang pagtuturo nito na ang pagkasaserdote nito ay may kakayahang magsagawa ng mga sakramento upang ibigay ang nagpapabanal na biyaya, ngunit ang tanging pagkasaserdote na binanggit sa panahon ng Bagong Tipan ay ang pagkasaserdote ng lahat ng mananampalataya (1 Pedro 2: 9). Kaya, kahit ang pangunahing doktrinang ito (ng pagkasaserdote ng Simbahang Katoliko Romano), na kinakailangan para sa kanilang sistema ng sakramento, ay walang batayan sa Kasulatan.Karamihan sa mga evangelical na simbahan ay nakikita ang pagpapahid ng langis bilang paghuhugas o paglalagay ng langis ng oliba, na ginamit noong sinaunang panahon bilang isang pampagaling na pampagaling. Kaya, ang talatang ito ay maghihikayat sa pagsasama ng panalangin sa kasalukuyang medikal na paggamot na angkop sa sakit. Kadalasan, ang mga evangelical na simbahan ay pupunta sa kanilang mga matatanda (na kumakatawan sa kongregasyon) at manalangin kasama ang may sakit habang ang taong iyon ay naghahanap din ng paggamit ng modernong gamot. At, kung minsan, bilang sagot sa panalangin, ang Diyos ay mapagbiyaya at nagbibigay ng kagalingan. Gayundin, ang James 5:16 ay tila nagpapahiwatig na ang sakit ay maaaring minsan ay resulta ng pagkastigo na ipinadala ng Diyos dahil sa kasalanan. Habang ang kasalanang iyon ay ipinagtatapat at tinalikuran, ang pangangailangan para sa Kanyang pagkastigo ay inalis at ang kagalingan ay ipinagkaloob. Ang Unang Mga Taga-Corinto 11:30 ay kadalasang binabanggit bilang isang halimbawa ng sakit na ginagamit bilang isang pagkastigo ng Diyos para sa kasalanan sa buhay ng isang Kristiyano.Ang kaligtasan ay hindi tinutukoy sa pamamagitan ng pagtatapat ng lahat ng kasalanan sa sandali bago ang kamatayan. Ang kaligtasan ay hindi natutukoy sa pamamagitan ng matinding pahid, na pinahiran at pinagdarasal ng isang pari. Ang kaligtasan ay tinutukoy ng personal na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo (Juan 3:16). Sa kabutihang palad, pinahihintulutan ng Diyos na gawin ang desisyon ng pananampalataya hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, ito ay dapat na isang personal at tunay na pagtanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo lamang (Efeso 2:8-9). Ang pagsunod sa isang ritwal bago ang kamatayan ay walang kabuluhan sa pagtukoy ng kaligtasan at walang hanggang tadhana.Top