Ano ang Desposyni / Rex Deus?

Ano ang Desposyni / Rex Deus?

Ang Desposyni, na kilala rin bilang Rex Deus, ay isang grupo ng mga piling pamilya na nag-aangkin ng pinagmulan ng sambahayan ni David at ang orihinal na mga apostol ni Jesu-Kristo. Sila ay naging maimpluwensya sa Simbahang Katoliko sa loob ng maraming siglo, at kasama sa kanilang mga miyembro ang ilan sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Naniniwala ang mga Desposyni na sila ang mga tunay na tagapagmana ng trono ni David, at mayroon silang banal na karapatang mamuno sa mundo. Nakikita nila ang kanilang sarili bilang isang piniling mga tao, na nakalaan upang akayin ang sangkatauhan tungo sa kaligtasan. Ang mga pamilyang Rex Deus ay napakayaman at mahusay na konektado, at ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan at impluwensya para isulong ang kanilang sariling agenda. Naniniwala ang ilang tao na ang Desposyni ang nasa likod ng maraming problema sa mundo, kabilang ang mga digmaan, krisis sa pananalapi, at mga natural na sakuna. Naniniwala sila na ginagamit ng mga Desposyni ang kanilang kapangyarihan upang manipulahin ang mga kaganapan upang maisakatuparan ang kanilang pananaw sa isang New World Order. Totoo man ito o hindi, hindi maikakaila na ang mga pamilyang ito ay may malaking kapangyarihan at impluwensya.

Sagot

Ang Desposyni ay isang pangalang ibinigay sa mga kadugo ni Hesus sa pamamagitan ng Kanyang ina, si Maria. Sila ay pinaniniwalaan ng ilan na may malaking bahagi sa pamumuno ng Simbahan sa mga taon ng pagbuo nito hanggang sa ika-4 na siglo, kung saan ang mga sanggunian sa Desposyni ay tila nawala. Iniuugnay ito ng marami sa marahas na pag-uusig laban sa mga Kristiyanong Hudyo, partikular si Desposyni. May ilan na naniniwala na si Jesu-Kristo ay nagpakasal kay Maria Magdalena at nagkaroon ng mga anak sa kanya, na tinatawag ding Desposyni. Ito ay pinaniniwalaan na ang dinastiyang ito ay umiiral pa sa ngayon at may malaking papel sa pandaigdigang pamahalaan at pamumuno ng relihiyon.Iniuugnay din ni Rex Deus ang angkan nito sa diumano'y kasal nina Jesus at Maria, ngunit bumalik din kay Haring David at, higit pa rito, sa High Priest na si Aaron, ang kapatid ni Moises. Ayon sa mga theorists, pinananatiling dalisay ng Rex Deus ang kanilang bloodline sa nakalipas na ilang libong taon at sila ay mga tagapag-alaga ng 'tunay' na mga lihim ng Hudaismo at Kristiyanismo.Ang Desposyni, bilang mga inapo ng dugo ni Maria, ina ni Jesus, ay makasaysayang katotohanan. Ang mga ito ay binanggit sa makasaysayang mga tala hanggang sa ikaapat na siglo, A.D. Gayunpaman, ang mga pag-aangkin na si Jesus ay pinakasalan si Maria Magdalena at nagkaroon ng mga anak sa kanya ay malinaw na hindi totoo, at dapat na agad na bawasan. Wala saanman sa Banal na Kasulatan na nakasaad na si Jesus ay kumuha ng asawa, lalo pa na ito ay si Maria Magdalena. Hindi man lang ito maipahiwatig gamit ang teksto ng Bibliya. Bawat pagbanggit kay Maria Magdalena sa Banal na Kasulatan ay nagpapawalang-bisa sa bawat pag-aakalang may sekswal na matalik na relasyon sa pagitan niya at ni Hesus. Ang baluktot na pananaw na ito ay hindi man lang masuportahan ng mga hindi kanonikal na ebanghelyo na tumutukoy kay Maria Magdalena, tulad ng Ebanghelyo ni Tomas, ang Ebanghelyo ni Pedro, o maging ang Ebanghelyo ni Maria.

Ang pagpapakasal ni Hesus kay Maria Magdalena ay isa lamang gawa ng tao na komedya, isang tool na nilikha upang palawakin ang gawain ng mga fringe researcher at conspiracy theorists. Ang mga ideya sa likod ng Desposyni at Rex Deus ay nagmula sa pagkahilig ng sangkatauhan sa paglutas ng misteryo at para sa paglalantad ng hindi alam. Ang kanilang pakiramdam ay dapat mayroong isang paliwanag para sa lahat ng nangyayari sa kasaysayan ng mundo, at kung ano ang hindi alam ay hindi sapat. Kaya, ang mga teorya ay nilikha sa pamamagitan ng pag-twist ng mga makasaysayang katotohanan. Ang mga Farces ay ipinakilala bilang katotohanan, at ang ilan ay nakakaunawa sa 'katotohanan' na ito at dinadala ito sa susunod na antas sa mga pagtatangka na ilantad ang misteryo at pagkukunwari. Ang mga lihim ay naglalaman ng kaalaman, at kapangyarihan ng kaalaman, at magpakailanman ay magiging isang pang-akit. Tayong mga mananampalataya, gayunpaman, ay nauunawaan na mayroon lamang isang Katotohanan kung saan ang lahat ng mga hiwaga ay hinahatulan—ang mismong Salita ng Diyos (2 Timoteo 3:16-17).

Top