Ano ang kahulugan ng kasalanan?

Ano ang kahulugan ng kasalanan? SagotAng kasalanan ay inilarawan sa Bibliya bilang paglabag sa batas ng Diyos (1 Juan 3:4) at paghihimagsik laban sa Diyos (Deuteronomio 9:7; Joshua 1:18). Nagsimula ang kasalanan kay Lucifer, marahil ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihan sa mga anghel. Hindi kontento sa kanyang posisyon, ninais niyang maging mas mataas kaysa sa Diyos, at iyon ang kanyang pagbagsak, ang simula ng kasalanan (Isaias 14:12-15). Pinalitan ang pangalang Satanas, dinala niya ang kasalanan sa sangkatauhan sa Halamanan ng Eden, kung saan tinukso niya sina Adan at Eva sa parehong pang-akit, ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Inilalarawan ng Genesis 3 ang paghihimagsik nina Adan at Eva laban sa Diyos at laban sa Kanyang utos. Mula noon, ang kasalanan ay naipasa sa lahat ng henerasyon ng sangkatauhan at tayo, ang mga inapo ni Adan, ay nagmana ng kasalanan mula sa kanya. Sinasabi sa atin ng Roma 5:12 na sa pamamagitan ni Adan ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa gayon ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng tao sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Roma 6:23).Sa pamamagitan ni Adan, ang likas na hilig sa kasalanan ay pumasok sa lahi ng tao, at ang mga tao ay likas na naging makasalanan. Nang magkasala si Adan, ang kanyang panloob na kalikasan ay binago ng kanyang kasalanan ng paghihimagsik, na nagdala sa kanya ng espirituwal na kamatayan at kasamaan na ipapasa sa lahat ng sumunod sa kanya. Tayo ay makasalanan hindi dahil tayo ay nagkasala; sa halip, tayo ay nagkakasala dahil tayo ay makasalanan. Ang nakapasa na kasamaang ito ay kilala bilang minanang kasalanan. Kung paanong nagmana tayo ng pisikal na katangian mula sa ating mga magulang, minana rin natin ang ating makasalanang kalikasan mula kay Adan. Si Haring David ay nagdalamhati sa kalagayang ito ng makasalanang kalikasan ng tao sa Awit 51:5: Tunay na ako ay makasalanan sa kapanganakan, makasalanan mula nang ako ay ipinaglihi ng aking ina.

Ang isa pang uri ng kasalanan ay kilala bilang imputed sin. Ginamit sa parehong pinansyal at legal na mga setting, ang salitang Griyego na isinalin na imputed ay nangangahulugang kunin ang isang bagay na pag-aari ng isang tao at i-credit ito sa account ng iba. Bago ibinigay ang Kautusan ni Moises, ang kasalanan ay hindi ibinilang sa tao, bagama't ang mga tao ay makasalanan pa rin dahil sa minanang kasalanan. Matapos maibigay ang Kautusan, ang mga kasalanang nagawa sa paglabag sa Kautusan ay ibinilang (ibinilang) sa kanila (Roma 5:13). Bago pa man ibigay sa mga tao ang mga paglabag sa batas, ang pinakahuling kaparusahan para sa kasalanan (kamatayan) ay patuloy na naghahari (Roma 5:14). Ang lahat ng tao, mula kay Adan hanggang kay Moises, ay napapailalim sa kamatayan, hindi dahil sa kanilang makasalanang mga gawa laban sa Kautusang Mosaiko (na wala sa kanila), kundi dahil sa kanilang sariling minanang makasalanang kalikasan. Pagkatapos ni Moises, ang mga tao ay sumasailalim sa kamatayan dahil sa minanang kasalanan mula kay Adan at dahil sa kasalanan ng paglabag sa mga batas ng Diyos.Ginamit ng Diyos ang prinsipyo ng imputation para makinabang ang sangkatauhan nang ibilang Niya ang kasalanan ng mga mananampalataya sa account ni Jesucristo, na nagbayad ng kabayaran para sa kasalanang iyon—kamatayan—sa krus. Ibinigay ang ating kasalanan kay Jesus, itinuring Siya ng Diyos na parang Siya ay isang makasalanan, kahit na hindi, at pinatay Siya para sa mga kasalanan ng buong mundo (1 Juan 2:2). Mahalagang maunawaan na ang kasalanan ay ibinilang sa Kanya, ngunit hindi Niya ito minana kay Adan. Dinala Niya ang kaparusahan para sa kasalanan, ngunit hindi Siya kailanman naging makasalanan. Ang kanyang dalisay at perpektong kalikasan ay hindi ginalaw ng kasalanan. Siya ay tinatrato na parang Siya ay nagkasala sa lahat ng kasalanang nagawa ng sangkatauhan, kahit na wala Siyang ginawa. Bilang kapalit, ibinilang ng Diyos ang katuwiran ni Kristo sa mga mananampalataya at ibinilang ang ating mga account sa Kanyang katuwiran, kung paanong itinuring Niya ang ating mga kasalanan sa account ni Kristo (2 Corinto 5:21).Ang ikatlong uri ng kasalanan ay personal na kasalanan, na ginagawa araw-araw ng bawat tao. Dahil nagmana tayo ng likas na kasalanan mula kay Adan, gumagawa tayo ng mga indibidwal, personal na kasalanan, lahat mula sa tila inosenteng kasinungalingan hanggang sa pagpatay. Yaong mga hindi naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo ay dapat magbayad ng kaparusahan para sa mga personal na kasalanang ito, pati na rin ang minana at ibinilang na kasalanan. Gayunpaman, ang mga mananampalataya ay napalaya na mula sa walang hanggang parusa ng kasalanan—impiyerno at kamatayang espirituwal—ngunit ngayon ay mayroon na tayong kapangyarihang labanan ang pagkakasala. Ngayon ay maaari na tayong pumili kung gagawa o hindi ng mga personal na kasalanan dahil mayroon tayong kapangyarihan na labanan ang kasalanan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nananahan sa atin, na nagpapabanal at nagpapatunay sa ating mga kasalanan kapag nagawa natin ang mga ito (Roma 8:9-11). Sa sandaling ipagtapat natin ang ating mga personal na kasalanan sa Diyos at humingi ng kapatawaran para sa kanila, tayo ay naibabalik sa perpektong pakikisama at pakikipag-isa sa Kanya. Kung ating ipinahahayag ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan (1 Juan 1:9).Tayong lahat ay tatlong beses na hinatulan dahil sa minanang kasalanan, ibinilang na kasalanan, at personal na kasalanan. Ang tanging makatarungang parusa para sa kasalanang ito ay kamatayan (Roma 6:23), hindi lamang pisikal na kamatayan kundi kamatayang walang hanggan (Apocalipsis 20:11-15). Sa kabutihang palad, ang minanang kasalanan, ibinilang na kasalanan, at personal na kasalanan ay napako na lahat sa krus ni Jesus, at ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo bilang Tagapagligtas ay mayroon tayong pagtubos sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. ( Efeso 1:7 ).Top