Ano ang Cosmic Christ / Universal Christ?

Ano ang Cosmic Christ / Universal Christ?

Ang Cosmic Christ / Universal Christ ay isang banal na nilalang na ang sagisag ng pag-ibig at liwanag. Ang nilalang na ito ang pinagmulan ng lahat ng nilikha at ang pinakamataas na pagpapahayag ng Banal. Ang lakas ni Kristo ay magagamit sa lahat ng naghahanap nito, at ito ay isang malakas na puwersa para sa kabutihan sa mundo. Ang mga nakahanay sa kamalayan ni Kristo ay makaka-access ng walang limitasyong karunungan, pag-ibig, at kapangyarihan. Nagiging mga channel din sila para sa pagpapagaling at pagbabago sa mundo.

Sagot

Ang Cosmic Christ o ang Universal Christ ay isang maling konsepto ng pagiging mystically ni Kristo sa lahat ng bagay. Ito ay diumano'y batay sa Colosas 1:15–17, na nagsasabing, Siya ang larawan ng di-nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilikha. Sapagka't sa pamamagitan niya ay nilalang ang lahat ng mga bagay: mga bagay sa langit at sa lupa, nakikita at hindi nakikita, maging mga luklukan o mga kapangyarihan o mga pinuno o mga awtoridad; lahat ng bagay ay nilikha Niya at para sa Kanya. Siya ay bago ang lahat ng mga bagay, at sa Kanya ang lahat ng mga bagay ay magkakasama. Ang Juan 1:1–3 ay binanggit din kaugnay ng konseptong ito: Nang pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos sa simula. Sa pamamagitan Niya ay ginawa ang lahat ng bagay; kung wala Siya ay walang ginawa na ginawa.Gamit ang mga talatang ito at iba pa, ang mga tagapagtaguyod ng konseptong Cosmic Christ ay kumukuha ng mystical view ng cosmos bilang pagpapakita ng kapangyarihan, kabutihan, at pagmamalasakit ni Kristo para sa Kanyang nilikha. Sa liwanag ng mga mystical at esoteric na katangian nito, ang isang maigsi at malinaw na kahulugan ng Cosmic Christ o Universal Christ ay mahirap bumalangkas. Sa pangkalahatan, tila ang ideya ay na si Kristo ay labis na nababahala sa pagtubos at pagpapanibago ng kosmos at ang pag-aalalang ito ay katumbas ng Kanyang pagmamalasakit sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kaligtasan ng sangkatauhan.Maari nating ipagpalagay na si Hesus ay lubos na kasangkot sa pagpapanatili at pagtubos ng lahat ng nilikha. Sinasabi sa Colosas 1:20 na ipagkakasundo ni Kristo sa Kanyang sarili ang lahat ng bagay, maging ang mga bagay sa lupa o mga bagay sa langit, sa pamamagitan ng pakikipagpayapaan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na ibinuhos sa krus. At sinasabi sa Roma 8:22 na ang nilikha mismo ay palalayain mula sa pagkaalipin nito sa kabulukan at dadalhin sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Kaya, maaari tayong sumang-ayon na si Kristo ang Tagapaglikha, Tagapagtaguyod, at Manunubos ng buong kosmos. Si Kristo ay lubhang nagmamalasakit sa buong sangnilikha.

Gayunpaman, tila hindi tinitingnan ng mga tagapagtaguyod ng ideyang Cosmic Christ ang paglikha bilang nasa pagkaalipin sa pagkasira at kasalanan bilang resulta ng pagkahulog (Genesis 3); sa halip, naniniwala sila na, sa pag-uugnay sa Cosmic Christ, makikita ng isa ang halaga at kagandahan sa lahat ng bagay. Ang sangkatauhan mismo ay maganda at kahanga-hanga dahil si Kristo ay nasa lahat ng bagay. Ang pagtanggap sa pangkalahatang konsepto ni Kristo ay humahantong sa labis na pagbibigay-diin sa pagtaguyod ni Kristo at pagiging nasa lahat ng bagay at sa pagkawala ng diin sa pagkasira ng lahat ng bagay at sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang mga tagapagtaguyod ng Cosmic Christ ay nakikita si Kristo bilang nahayag sa ibang mga relihiyon, sa iba't ibang termino at tao. Kaya, ang ebanghelyo ng Bibliya at ang pangangailangan para sa kapatawaran ay hindi pinapansin.Ang isa pang diin na nagmumula sa konsepto ng Cosmic Christ ay isang deification ng cosmos. Ang mga bato, puno, karagatan, at lahat ng iba pang bahagi ng kosmos ay itinuturing na banal. Sa ganitong paraan, ang Cosmic Christ ay malapit sa panteismo , ang ideya na ang Diyos ay lahat ng bagay.

Sa kabila ng paggamit bilang mga tekstong patunay para sa konsepto ng Cosmic Christ, ang Colosas 1 at John 1 ay hindi binibigyang-diin ang pagkakaisa at kagandahan ng lahat ng bagay sa paglikha; sa halip, itinuturo ng mga talatang iyon ang pangangailangan ng lahat ng bagay, simula sa sangkatauhan, para sa pagtubos at pagpapanibago dahil sa kasalanan at pagkasira. Ang ideya na ang pag-uugnay sa Cosmic Christ ay hahantong sa isang tao na makita ang kagandahan at kabutihang likas sa lahat ng tao ay salungat sa turo ng Bibliya (tingnan sa Mga Taga Roma 3:10–18). Sa parehong Juan 1 at Colosas 1, ang pagbibigay-diin kay Kristo bilang ang Tagapaglikha at Tagapagtaguyod ng lahat ng bagay ay upang ipahayag ang pananagutan ng sangkatauhan kay Kristo, hindi upang ibaba si Kristo sa antas ng kosmos. Si Jesu-Kristo ay higit sa lahat ng bagay sa kosmos, gaya ng nakasaad sa Colosas 1:16–17.

Sa buod, ang konsepto ng Cosmic o Universal Christ ay isang malalim na hindi pagkakaunawaan ng biblikal na pananaw tungkol kay Kristo. Binibigyang-diin nito ang pagkakaisa ng lahat ng bagay. Ang buong kosmos ay mabuti at maganda. Ang kasalanan at pagkasira ay hindi problema. Si Kristo ay naroroon lamang at umaalalay sa lahat ng bagay, ngunit hindi Siya ang hukom ng lahat ng bagay at nangunguna sa lahat ng nilikha. Ang pagpapatawad ay hindi kailangan. Ang taong si Jesu-Kristo ay hindi ang tanging Tagapagligtas, ngunit si Kristo ay naroroon at gumagawa sa lahat ng relihiyon, sa ilalim lamang ng iba't ibang pangalan.

Ang konsepto ng Cosmic Christ o Universal Christ ay hindi ayon sa Bibliya at sa anumang kahulugan ay tugma sa isang Kristiyanong pananaw sa mundo.Top