Ano ang tamang interpretasyon ng Juan 20:23?

Ano ang tamang interpretasyon ng Juan 20:23? SagotSa Juan 20:23, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo, Kung pinatawad ninyo ang sinuman sa kanyang mga kasalanan, sila ay pinatatawad; kung hindi mo sila patatawarin, hindi sila patatawarin.' Ang pinakaubod ng mensahe ng ebanghelyo ay ang katotohanan na ang paraan ng pagpapatawad ng mga kasalanan ng isang tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo bilang kanyang Panginoon at Tagapagligtas. Sa Mga Gawa 10:43-44, noong ibinabahagi ni Pedro ang ebanghelyo, sinabi niya, Ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tumatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang Unang Juan 5:1-5 ay nagsasabi sa atin na ang sumasampalataya kay Jesus lamang ang mananalo sa mundo. Sinasabi sa Lucas 5:20, Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi Niya ‘Kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan.’ Sinasabi sa Colosas 2:13-14 na pinatawad ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang lahat ng mga talatang ito ay nagpapatunay na si Hesus ang nagpapatawad ng kasalanan, at pinatawad Niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kung tayo ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Kanya, ang ibang tao ay hindi makapagpapasiya sa kalaunan na hindi tayo pinatawad sa isa o iba pang kasalanan. Kaya, ano nga ba ang ibig sabihin ni Jesus sa Juan 20:23?Ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan, at si Kristo, bilang Diyos, ay may kapangyarihang gawin din ito, ngunit hindi Niya kailanman ipinaalam ang anumang ganoong kapangyarihan sa Kanyang mga disipulo, ni hindi sila nagkaroon ng ganoong kapangyarihan sa kanilang sarili. Ang susi sa pag-unawa sa kahulugan ng Juan 20:23 ay nasa naunang dalawang talata: Muling sinabi ni Jesus, ‘Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo.’ At dahil doon ay hiningahan niya sila at sinabi, ‘Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.’ Isinugo niya sila, gaya ng pagpapadala Niya sa atin, upang ihatid ang mabuting balita ng daan tungo sa kaligtasan. at langit sa buong mundo. Si Jesus ay pisikal na aalis sa lupa ngunit ipinangako ng Diyos na sasa kanila sa persona ng Banal na Espiritu na nananahan sa kanila. Habang ipinapahayag nila ang ebanghelyo, matapat nilang masasabi sa mga taong naniniwala sa mensaheng iyon na ang kanilang mga kasalanan ay napatawad na, at matapat nilang masasabi sa mga taong hindi naniniwala sa mensahe na ang kanilang mga kasalanan ay hindi pinatawad at na sila ay hinahatulan sa paningin ng Diyos. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang tumatanggi sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, sapagkat ang poot ng Diyos ay nananatili sa kanya (Juan 3:36).

Ang mga mananampalataya ngayon ay may parehong misyon na ibinigay sa atin! Obligado tayong ibahagi ang mensahe ng ebanghelyo, ang daan patungo sa langit, sa iba sa mundo, at ginagawa natin ang misyon na iyon kasama ang Espiritu Santo na nabubuhay sa atin, na ginagabayan tayo habang ibinabahagi natin ang Kanyang katotohanan. Obligado tayong sabihin sa mga tao na ang tanging paraan para mapatawad ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi ni Hesus sa Juan 8:24, Kung hindi kayo naniniwala na Ako (Diyos), tunay na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ito ang pinakasentro ng mensahe ng ebanghelyo at ang pinakapuso ng kung ano ang dapat nating ipaliwanag sa mundo. Iyon ang huling utos ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod bago Siya pisikal na umalis sa mundo—isulong ang mensahe ng pag-asa at iligtas ang lahat ng maniniwala sa Kanya.Ipinangaral ni Jesus ang isang mahalagang mensahe tungkol sa pagpapatawad sa ating mga kapatid, gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Naninindigan tayo sa biyaya, at inaasahan Niya na panatilihing dalisay ang ating mga puso sa iba, hindi nagtatanim ng sama ng loob o nagkikimkim ng espiritu ng hindi pagpapatawad, lalo na pagkatapos Niyang bigyan tayo ng gayong di-sana-nararapat na pagmamahal at pagpapatawad sa napakataas na personal na halaga sa Kanyang sarili! Sinabi ni Jesus na ang mga pinatawad ng marami, ay nagmamahal ng lubos (Lucas 7:47). Inaasahan niya na patawarin natin ang iba ng 70 beses ng 7 beses (Mateo 18:22). Sinasabi rin sa atin na kung tayo ay nananalangin ngunit may hinahawakan laban sa sinuman, dapat nating patawarin ang taong iyon upang ang ating relasyon sa Diyos ay tama at matuwid! Sabi sa Colosas 3:13, Patawarin ninyo ang anumang hinaing ninyo laban sa isa't isa. Magpatawad gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. Alam natin na tayo ay Kanya kung mahal natin ang ating mga kapatid at hindi natin sila kinapopootan o may hindi pagpapatawad sa ating mga puso (1 Juan 2:3-6; 3:14-19; 4:16-21). Ang pagpapatawad ay isang susi sa pagpapakita na mayroon nga tayong buhay na walang hanggan sa loob natin, ayon sa mga talatang ito. Kung sinasabi nating iniibig natin ang Diyos ngunit napopoot sa ating kapatid, tayo ay mga sinungaling at walang katotohanan sa atin. Kaya, ang ating pagpapatawad sa iba ay isang pangunahing tagapagpahiwatig ng tunay na pakikisama sa Diyos. Tinitingnan ng Diyos ang puso at kilos, hindi puro salita. Sinabi ni Jesus habang nasa lupa, Ang mga taong ito ay lumalapit sa akin gamit ang kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Kaya, mahalagang mayroon tayong buhay, tunay na pananampalataya: Alam nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, dahil iniibig natin ang ating mga kapatid (1 Juan 3:14).

Top