Ano ang Christian Demonology?

Ano ang Christian Demonology? SagotAng demonolohiya ay ang pag-aaral ng mga demonyo. Ang Christian demonology ay ang pag-aaral ng itinuturo ng Bibliya tungkol sa mga demonyo. Malapit na nauugnay sa angelology, ang Christian demonology ay nagtuturo sa atin tungkol sa mga demonyo, kung ano sila at kung paano nila tayo inaatake. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay mga nahulog na anghel, mga totoong personal na nilalang na nakikipagdigma laban sa Diyos, sa mga banal na anghel, at sa sangkatauhan. Tinutulungan tayo ng Christian demonology na magkaroon ng kamalayan kay Satanas, sa kanyang mga alipores, at sa kanilang masasamang pakana. Narito ang ilang mahahalagang isyu sa Christian demonology:Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga demonyo? Ipinahihiwatig ng Bibliya na ang mga demonyo ay mga nahulog na anghel - mga anghel na kasama ni Satanas ay naghimagsik laban sa Diyos. Nais ngayon ni Satanas at ng kanyang mga demonyo na linlangin at lipulin ang lahat ng sumusunod at sumasamba sa Diyos.

Paano, bakit, at kailan bumagsak si Satanas mula sa langit? Bumagsak si Satanas mula sa langit dahil sa kasalanan ng pagmamataas, na humantong sa kanyang paghihimagsik laban sa Diyos. Ang aktwal na oras ng kanyang pagkahulog ay hindi nakatala sa Kasulatan. Maaaring ito ay nangyari sa labas ng oras gaya ng alam natin, iyon ay, bago ang paglikha ng oras at espasyo.Bakit hinayaan ng Diyos na magkasala ang ilan sa mga anghel? Ang mga anghel na bumagsak at naging mga demonyo ay may kalayaang pumili - hindi pinilit o hinimok ng Diyos ang sinuman sa mga anghel na magkasala. Sila ay nagkasala sa kanilang sariling malayang kalooban at samakatuwid ay karapat-dapat sa walang hanggang poot ng Diyos.Maari bang sinapian ng demonyo ang mga Kristiyano? Mahigpit ang aming paniniwala na ang isang Kristiyano ay hindi maaaring sinapian ng demonyo. Naniniwala kami na may pagkakaiba ang pagiging sinapian ng demonyo, at ang pagiging inaapi o naimpluwensiyahan ng demonyo.Mayroon bang aktibidad ng mga demonyong espiritu sa mundo ngayon? Isinasaalang-alang ang katotohanan na si Satanas ay 'lumalakad na parang leong umuungal, na naghahanap ng masisila' (1 Pedro 5:8) at sa pagkaalam na hindi siya naroroon sa lahat ng dako, makatuwirang ipagpalagay na ipapadala niya ang kanyang mga demonyo upang gawin ang kanyang gawain sa itong mundo.

Sino o ano ang mga Nefilim? Ang mga Nefilim ('mga nahulog, mga higante') ay ang mga supling ng sekswal na relasyon sa pagitan ng mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng mga tao sa Genesis 6:1-4. Maraming debate tungkol sa pagkakakilanlan ng 'mga anak ng Diyos.'

Maraming tao ang naniniwala na si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay personipikasyon lamang ng kasamaan. Tinutulungan tayo ng Christian demonology na maunawaan ang kalikasan ng ating espirituwal na kaaway. Itinuturo nito sa atin kung paano labanan at daigin ang diyablo at ang kanyang mga tukso. Purihin ang Diyos sa tagumpay laban sa kadiliman sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo! Bagama't ang Kristiyano ay hindi dapat mahuhumaling sa demonolohiya, ang malinaw na pag-unawa sa demonolohiya ay makakatulong sa pagpapatahimik sa ating mga takot, panatilihin tayong mapagbantay, at magpapaalala sa atin na manatiling malapit sa ating Panginoong Jesu-Kristo. Nasa ating puso ang Banal na Espiritu, at 'mas dakila Siya na nasa atin kaysa sa nasa sanlibutan' (1 Juan 4:4).

Ang isang mahalagang Kasulatan na nauugnay sa Kristiyanong demonolohiya ay ang 2 Corinto 11:14-15, 'At hindi kataka-taka, sapagkat si Satanas mismo ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Kung gayon, hindi kataka-taka kung ang kaniyang mga lingkod ay magpakunwaring mga lingkod ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay ang nararapat sa kanilang mga aksyon.'Top