Ano ang Chabad Lubavitch?

Ano ang Chabad Lubavitch? SagotAng salita Chabad ay isang Hebrew acronym para sa tatlong intelektwal na kakayahan ng chochmah (karunungan), binah (pag-unawa), at da'at (kaalaman). Ang salita Lubavitch ay ang pangalan ng bayan sa Belarus kung saan nakabatay ang kilusan nang higit sa isang siglo. Lubavitch sa Russian ay nangangahulugang ang lungsod ng pag-ibig sa kapatid. Ang Chabad Lubavitch ay isang orthodox na organisasyong Hudyo na naglalayong maglingkod ng pagmamahal sa kapatid lalo na sa mga Hudyo sa buong mundo sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo, programa, at institusyon. Ang Chabad Lubavitch ay nababahala sa bawat aspeto ng buhay ng mga Hudyo, pisikal man o espirituwal, at ang mga turo at pilosopiya nito ay nakabatay sa mga prinsipyong matatagpuan sa mistisismo ng mga Hudyo.Kasama sa social outreach ng Chabad Lubavitch ang mga sumusunod:


• suporta sa mga Hudyo sa militar


• panghihikayat sa mga Hudyo na nakakulong at nahaharap sa hamon ng pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlang Judio habang nakakulong—kabilang sa mga serbisyo ang pagtataguyod para sa karapatang magkaroon ng kosher na pagkain at pag-obserba ng mga pista opisyal ng mga Hudyo
• ang Chabad Drug Rehabilitation Center sa Los Angeles, bukas para sa anumang relihiyon, bagama't ang paggamot ay batay sa turong Hudyo


• tulong at mga serbisyong pang-emerhensiya pagkatapos ng mga natural na sakuna


• espirituwal na patnubay, kaaliwan, at tulong pagkatapos ng pag-atake ng mga terorista (na karaniwang nangyayari sa Israel)
• mga soup kitchen na tumatakbo sa Israel at sa mga lugar ng dating Unyong Sobyet na may malaking populasyon ng mga Hudyo


• mga ampunan para sa mga batang Hudyo sa dating Unyong Sobyet
• mga programa upang tulungan ang mga pamilyang Hudyo na may mga espesyal na pangangailangan ng mga bata

Kasama sa pang-edukasyon na outreach ng Chabad Lubavitch ang mga sumusunod:
• ang pagpapatakbo ng libu-libong mga kinikilalang preschool at day school sa buong mundo
• mga programa pagkatapos ng paaralan, mga summer camp, at mga espesyal na programa sa holiday
• museo ng mga bata sa Brooklyn, New York, na nagbibigay-diin sa pamana at mga gawi ng mga Hudyo
• isang malawak na pagkakaiba-iba ng mga programang pang-adulto sa edukasyon sa pamamagitan ng Rohr Jewish Learning Institute
• ang pinakamalaking publisher sa mundo ng Jewish educational at religious literature, ang Kehot Publication Society
• isang website ng Chabad ng kaalaman ng mga Hudyo
• pagtuturo sa pamamagitan ng telepono (mga naka-record na mensahe sa English, Hebrew, o Yiddish) sa iba't ibang aspeto ng pag-iisip at kasanayan ng mga Hudyo
• mga produktong multimedia tulad ng mga CD, DVD, laro, at mga gabay at kanta sa holiday ng mga Hudyo

Ang organisasyong Chabad Lubavitch ay naghahangad din na pasiglahin ang komunidad sa mga ganitong paraan:
• sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataong boluntaryo para sa mga kabataang Hudyo
• sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga campus center na maaaring maging malayo sa tahanan para sa mga mag-aaral sa kolehiyong Hudyo
• sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga klase sa Torah at buhay Hudyo para sa mga matatandang mamamayan ng Hudyo at pagbibigay ng mga klase at aktibidad sa lipunan para sa mga residenteng Hudyo sa mga nursing home
• sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga malalayong komunidad sa pamamagitan ng mga emisaryo na ang layunin ay dalhin ang Hudaismo sa bawat isang Hudyo, anuman ang kanilang heyograpikong lokasyon

Ang Chabad Lubavitch ay may mga sentro, opisina, paaralan, at iba pang institusyon na matatagpuan sa 75 bansa sa buong mundo. Walang alinlangan, si Chabad Lubavitch ay gumagawa ng napakahusay na gawain para sa mga Hudyo at nakikinabang din sa maraming hindi Hudyo. Kapansin-pansin na si Chabad Lubavitch ay hindi evangelistic sa diwa na walang ganap na pagtatangka na i-convert ang mga hindi Hudyo sa Hudaismo, o walang anumang pagtatangka na kumbinsihin ang mga Hudyo na hindi partikular na mapagmasid na dapat silang maging mas mapagmasid. Gusto lang ng mga miyembro ng Chabad Lubavitch na paglingkuran ang mga Hudyo sa lawak na gusto nilang lumahok sa buhay ng mga Hudyo. Ang kanilang motibasyon ay tila hindi debosyon sa Diyos gaya ng debosyon sa kapwa Hudyo.

Tutol si Chabad Lubavitch sa mga Hudyo na maging Kristiyano. Nang tanungin kung ang isang Hudyo ay maaaring maniwala kay Hesus, ang isa sa mga rabbi sa kanilang opisyal na website ay sumagot, Hangga't ang lohika at malinaw na pag-iisip ay sinuspinde, anumang bagay ay may katuturan! at ang libro Hudyo para sa Hudaismo ay inirekomenda sa site bilang isang komprehensibong counter-missionary handbook.

Maraming Kristiyanong nagmamahal sa Israel at sa mga Hudyo ang sumusuporta sa mga organisasyong naglilingkod sa mga pangangailangan ng mga Hudyo; gayunpaman, babalaan namin ang mga evangelical na Kristiyano na suportahan lamang ang mga organisasyong nagdadala ng ebanghelyo bilang karagdagan sa pisikal na tulong. Si apostol Pablo, isang dalubhasa sa Hudaismo noong unang siglo, ay naglagay nito sa pananaw: Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya: una sa Hudyo, pagkatapos ay sa Gentil ( Roma 1:16). Ang puso ni Pablo ay nananabik na makita ang kanyang mga kapwa Hudyo na bumaling sa Panginoong Jesus para sa kaligtasan: Mga kapatid, ang hangarin ng aking puso at panalangin sa Diyos para sa mga Israelita ay na sila ay maligtas. Sapagka't mapapatotoo ko tungkol sa kanila na sila'y masigasig sa Diyos, ngunit ang kanilang kasigasigan ay hindi batay sa kaalaman. Dahil hindi nila alam ang katuwiran ng Diyos at hinahangad na itatag ang sarili nila, hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Si Kristo ang kasukdulan ng kautusan upang magkaroon ng katuwiran para sa bawat sumasampalataya (Roma 10:1–4).Top