Ano ang dahilan ng lahat ng anti-Semitism sa mundo?

Ano ang dahilan ng lahat ng anti-Semitism sa mundo? SagotBakit kinapopootan ng mundo ang mga Hudyo? Bakit laganap ang anti-Semitism sa napakaraming iba't ibang bansa? Ano ang masama sa mga Hudyo? Ipinakita ng kasaysayan na sa iba't ibang panahon sa nakalipas na 1,700 taon ang mga Hudyo ay pinatalsik mula sa mahigit 80 iba't ibang bansa. Napagpasyahan ng mga mananalaysay at eksperto na mayroong hindi bababa sa anim na posibleng dahilan:• Racial Theory – ang mga Hudyo ay kinasusuklaman dahil sila ay isang mababang lahi.


• Teoryang Pang-ekonomiya – ang mga Hudyo ay kinasusuklaman dahil sila ay nagtataglay ng labis na kayamanan at kapangyarihan.


• Outsiders Theory – ang mga Hudyo ay kinasusuklaman dahil iba sila sa iba.
• Scapegoat Theory - ang mga Hudyo ay kinasusuklaman dahil sila ang dahilan ng lahat ng problema sa mundo.


• Deicide Theory – ang mga Hudyo ay kinasusuklaman dahil pinatay nila si Hesukristo.


• Teorya ng Pinili na Tao – ang mga Hudyo ay kinasusuklaman dahil mayabang nilang ipinapahayag na sila ang mga hinirang ng Diyos.Mayroon bang anumang sangkap sa mga teoryang ito?

• Sa paggalang sa teorya ng lahi, ang katotohanan ay ang mga Hudyo ay hindi isang lahi. Ang sinuman sa mundo ng anumang kulay, paniniwala, o lahi ay maaaring maging isang Hudyo.

• Ang teoryang pang-ekonomiya na nagbabanggit na ang mga Hudyo ay mayaman ay walang gaanong bigat. Ipinakita ng kasaysayan na noong ika-17 hanggang ika-20 siglo, lalo na sa Poland at Russia, ang mga Hudyo ay lubhang mahirap at kakaunti, kung mayroon man, ang impluwensya sa negosyo o mga sistemang pampulitika.

• Kung tungkol sa teorya ng mga tagalabas, noong ika-18 siglo, ang mga Hudyo ay desperadong sinubukang makisalamuha sa iba pang bahagi ng Europa. Inaasahan nila na ang asimilasyon ay magiging sanhi ng pagkawala ng anti-Semitism. Gayunpaman, lalo silang kinasusuklaman ng mga nagsasabing ang mga Hudyo ay makakahawa sa kanilang lahi ng mga mababang gene. Ito ay totoo lalo na sa Alemanya bago ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

• Kung tungkol sa teorya ng scapegoat, ang katotohanan ay ang mga Hudyo ay palaging kinasusuklaman, na ginagawa silang isang napaka-kombenyenteng target.

• Tungkol sa ideya ng deicide, nilinaw ng Bibliya na ang mga Romano ang aktwal na pumatay kay Jesus, kahit na ang mga Hudyo ay kumilos bilang mga kasabwat. Pagkalipas lamang ng ilang daang taon, ang mga Hudyo ay binanggit bilang mga pumatay kay Jesus. Nagtataka kung bakit hindi ang mga Romano ang kinasusuklaman. Si Jesus mismo ay nagpatawad sa mga Hudyo (Lucas 23:34). Kahit na ang Vatican ay nag-abswelto sa mga Hudyo ng kamatayan ni Jesus noong 1963. Gayunpaman, walang pahayag na nakabawas sa anti-Semitism.

• Tungkol sa kanilang pag-aangkin na sila ang piniling bayan ng Diyos, tinanggihan ng mga Hudyo sa Alemanya ang kanilang katayuan sa pagiging pinili noong huling bahagi ng ika-19 na siglo upang mas mahusay na makisalamuha sa kulturang Aleman. Gayunpaman, dinanas nila ang Holocaust. Ngayon, ang ilang mga Kristiyano at Muslim ay nag-aangkin na sila ang mga piniling tao ng Diyos, ngunit sa karamihan, ang mundo ay nagpaparaya sa kanila at napopoot pa rin sa mga Hudyo.

Dinadala tayo nito sa tunay na dahilan kung bakit napopoot ang mundo sa mga Hudyo. Sinasabi sa atin ni apostol Pablo, Sapagkat maaari kong hilingin na ako mismo ay sumpain at ihiwalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid, sa aking sariling lahi, ang bayang Israel. Sa kanila ang pag-aampon bilang mga anak; kanila ang banal na kaluwalhatian, ang mga tipan, ang pagtanggap ng kautusan, ang pagsamba sa templo at ang mga pangako. Sa kanila ang mga patriarka, at mula sa kanila ay natunton ang mga tao na ninuno ni Kristo, na siyang Diyos sa ibabaw ng lahat, na pinupuri magpakailanman! (Roma 9:3-5). Ang katotohanan ay ang mundo ay napopoot sa mga Hudyo dahil ang mundo ay napopoot sa Diyos. Ang mga Hudyo ay ang panganay ng Diyos, ang Kanyang piniling mga tao (Deuteronomio 14:2). Sa pamamagitan ng mga Judiong patriyarka, mga propeta, at templo, ginamit ng Diyos ang mga Hudyo upang ilabas ang Kanyang Salita, ang Kautusan, at moralidad sa isang mundo ng kasalanan. Isinugo Niya ang Kanyang anak, si Jesucristo, sa isang katawan ng mga Judio upang tubusin ang mundo ng kasalanan. Si Satanas, ang prinsipe ng lupa (Juan 14:30; Efeso 2:2), ay nilason ang isipan ng mga tao sa kanyang pagkapoot sa mga Hudyo. Tingnan ang Apocalipsis 12 para sa isang alegorikong paglalarawan ng pagkapoot ni Satanas (ang dragon) sa bansang Judio (ang babae).

Sinubukan ni Satanas na lipulin ang mga Hudyo sa pamamagitan ng mga Babylonian, Persian, Assyrians, Egyptian, Hittite, at Nazis. Ngunit siya ay nabigo sa bawat oras. Hindi pa tapos ang Diyos sa Israel. Sinasabi sa atin ng Roma 11:26 na balang araw ang buong Israel ay maliligtas, at hindi ito mangyayari kung wala na ang Israel. Samakatuwid, iingatan ng Diyos ang mga Hudyo para sa hinaharap, tulad ng Kanyang pag-iingat sa kanilang mga labi sa buong kasaysayan, hanggang sa mangyari ang Kanyang huling plano. Walang makakapigil sa plano ng Diyos para sa Israel at sa mga Hudyo.Top