Ano ang aklat ni Enoc at dapat ba itong nasa Bibliya?

Ano ang aklat ni Enoc at dapat ba itong nasa Bibliya? SagotAng Aklat ni Enoch ay alinman sa ilang mga pseudepigraphal (mga maling naiugnay na mga gawa, mga teksto na ang inaangkin na may-akda ay walang batayan) na mga gawa na iniuugnay ang kanilang mga sarili kay Enoc, ang lolo sa tuhod ni Noe; ibig sabihin, si Enoc na anak ni Jared (Genesis 5:18). Si Enoc ay isa rin sa dalawang tao sa Bibliya na inakyat sa langit nang hindi namamatay (ang isa pa ay si Elijah), gaya ng sinasabi ng Bibliya 'At si Enoc ay lumakad na kasama ng Diyos, at siya ay wala na; sapagkat kinuha siya ng Diyos.' (Genesis 5:24; tingnan din sa Hebreo 11:5). Kadalasan, ang pariralang 'Aklat ni Enoch' ay tumutukoy sa 1 Enoch, na ganap na nabubuhay lamang sa wikang Ethiopic.


Ang biblikal na aklat ni Judas ay sumipi mula sa Aklat ni Enoc sa mga bersikulo 14-15, si Enoc, ang ikapito mula kay Adan, ay nagpropesiya tungkol sa mga taong ito: 'Tingnan mo, ang Panginoon ay dumarating na kasama ng libu-libo sa kaniyang mga banal upang hatulan ang lahat, at upang hatulan ang lahat ng masasama sa lahat ng masasamang gawa na kanilang ginawa sa di-makadiyos na paraan, at sa lahat ng masasakit na salita na sinalita ng mga di-makadiyos na makasalanan laban sa kanya.’ Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang Aklat ni Enoc ay kinasihan ng Diyos at dapat na nasa Bibliya. .Ang quote ni Jude ay hindi lamang ang quote sa Bibliya mula sa isang hindi biblikal na pinagmulan. Sinipi ni Apostol Pablo si Epimenides sa Titus 1:12 ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat tayong magbigay ng anumang karagdagang awtoridad sa mga sinulat ni Epimenides. Ang parehong ay totoo sa Judas, verses 14-15. Ang pagsipi ni Judas mula sa aklat ni Enoc ay hindi nagpapahiwatig na ang buong Aklat ni Enoc ay inspirasyon, o maging totoo. Ang ibig sabihin lang nito ay totoo ang partikular na talata. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na walang mga iskolar na naniniwala na ang Aklat ni Enoc ay tunay na isinulat ni Enoch sa Bibliya. Si Enoc ay pitong henerasyon mula kay Adan, bago ang Baha (Genesis 5:1-24). Maliwanag, gayunpaman, ito ay tunay na isang bagay na inihula ni Enoc—o ang Bibliya ay hindi ipatungkol ito sa kanya, si Enoc, ang ikapito mula kay Adan, ay naghula tungkol sa mga lalaking ito (Judas 1:14). Ang kasabihang ito ni Enoc ay maliwanag na ipinasa sa pamamagitan ng tradisyon, at kalaunan ay naitala sa Aklat ni Enoc.

Dapat nating tratuhin ang Aklat ni Enoch (at ang iba pang mga aklat na tulad nito) sa parehong paraan na ginagawa natin ang iba pang mga Apokripal na kasulatan. Ang ilan sa mga sinasabi ng Apokripa ay totoo at tama, ngunit sa parehong oras, karamihan sa mga ito ay mali at hindi tumpak sa kasaysayan. Kung babasahin mo ang mga aklat na ito, kailangan mong ituring ang mga ito bilang kawili-wili ngunit maling mga makasaysayang dokumento, hindi bilang inspirado, makapangyarihang Salita ng Diyos.

Top