Ano ang aklat ng Ecclesiasticus?

Ano ang aklat ng Ecclesiasticus? SagotMayroong ilang mga aklat na kasama sa ilang Bibliya, na tinatawag na apokripal o deuterocanonical na mga aklat, ngunit dahil hindi sila lumilitaw sa lahat ng Bibliya, madalas itong nagdudulot ng kalituhan. Ang mga karagdagang aklat na ito ay karaniwang tinutukoy bilang extra-canonical ng mga Protestante, dahil hindi sila isinama sa mga unang listahan ng mga tinanggap na Kasulatan ng mga ama ng simbahan. Tinatawag din silang deuterocanonical (second canon) o apocryphal (hidden) na mga aklat. Ang Ecclesiasticus, na mas kilala bilang The Wisdom of Sirach, ay isa sa mga aklat na iyon. Bagaman ito ay kilala at malawak na nababasa noong panahon ng Bagong Tipan, hindi ito palaging tinitingnan nang kapantay ng ibang mga aklat sa Lumang Tipan.Ang Ecclesiasticus ay maliwanag na isinulat ni Jesus, apo ni Sirach, sa pagitan ng 190 at 170 BC. Isa siyang pilosopikal na tagamasid ng buhay na naninirahan sa Jerusalem at bihasa sa Hebreong Kasulatan at mga tradisyon. Ang orihinal na aklat ay isinulat sa Hebrew, at isang salin sa Griyego ang ginawa ng apo ng may-akda noong mga 132 BC. Sa paunang salita ng edisyong Griego, tinukoy ng manunulat ang tinanggap na Hebreong kanon bilang binubuo ng Kautusan at ng mga propeta, at ng iba pang sumunod. Sa pamamagitan ng tatlong-tiklop na kategoryang ito, ipinahiwatig ng manunulat na ang kanon ng Lumang Tipan ay itinuring na sarado, at ang kanyang sariling aklat ay hindi kasama. Ang pananaw na ito ay sinusuportahan ng ibang mga sinaunang kasulatan na naglilista ng mga aklat sa Lumang Tipan at hindi kasama ang alinman sa mga aklat na deuterocanonical o apokripal.

Ang karaniwang pamagat ng aklat ay nagmula sa katotohanan na ito ay ginamit sa sinaunang mga serbisyo sa sinagoga, at ito ay naging popular na gamit sa mga unang pagpupulong ng simbahan. Ang Aklat ng Ecclesiasticus ay kasama sa Septuagint, isang Griyegong salin ng Lumang Tipan na isinulat noong mga 250 BC, gayundin ang Codex Vaticanus at Codex Sinaiticus (parehong mula sa ika-4 na siglo AD). Sa kabila ng pagsasama nito sa Septuagint at sa malawakang paggamit nito noong unang mga siglo, hindi ito isinama sa Hebrew canon, at walang sinaunang ama ng simbahan ang isinama ito sa canon hanggang Augustine noong AD 397. Isinulat ni Epiphanius noong AD 385 na ang canonicity ng Ang aklat ay pinagtatalunan ng mga Hudyo noong kanyang panahon, at ang Konseho ng Laodicea noong 363 AD ay inalis ang aklat sa listahan ng mga tinatanggap na Kasulatan. Si Melito, ang obispo ng Sardis noong AD 170, ay gumawa ng punto ng pag-alis sa mga pinagtatalunang aklat mula sa kanon, at si Eusebius ng Caesarea ay nagbigay ng kanyang rekomendasyon sa pagsulat ni Melito. Ibinigay ng Simbahang Katoliko ang opisyal na suporta nito sa mga deuterocanonical na aklat sa pamamagitan ng desisyon ng Konsilyo ng Trent noong 1546, kaya pinatitibay ang kanon ng Katoliko bilang naiiba sa dating tinanggap na kanon ng Kasulatan. Karamihan sa mga Protestante ay humahawak pa rin sa sinaunang kanon at tinatanggihan ang mga aklat na deuterocanonical.Ang mga nilalaman ng Ecclesiasticus ay katulad ng iba pang aklat ng karunungan sa Hebreo. Payo sa isang malawak na iba't ibang mga paksa sa walang partikular na pagkakasunud-sunod, at ang mga tula na pumupuri sa karunungan at ang Panginoon bilang pinagmumulan ng karunungan ay bumubuo sa karamihan ng aklat. Ang isang lugar kung saan ang Ecclesiasticus ay naiiba sa Kasulatan ay ang pagtrato nito sa kabayaran para sa kasalanan. Posible na si Ben Sira ay nakilala sa mga Saduceo, na hindi naniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Itinatanggi ng bersyon ng Hebreo ang anumang paghihiganti sa kabilang buhay, itinuro sa halip na parurusahan ng Diyos ang mga kasalanang iyon sa buhay na ito. Malinaw na sinasabi ng Daniel 12:2 na ang ilan ay gigising sa buhay na walang hanggan, at ang ilan sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Sinasabi rin sa Awit 9:17 na ang masasama ay ipapadala sa impiyerno, at sinaway ni Jesus ang mga Saduceo (Mateo 22:29-32) dahil sa kanilang kamangmangan sa pagkakait ng buhay pagkatapos ng kamatayan.Sa kalakhang bahagi, ang natitirang bahagi ng aklat ay maaaring magsilbing isang mahalagang komentaryo at gabay sa pagtuturo, dahil matatagpuan nito ang mga pundasyon nito sa Kasulatan. Karamihan sa aklat ay sumasalamin sa mga turo ng mga naunang aklat sa Bibliya, at nagtataglay ito ng isang tradisyonal na konserbatibong teolohiya ng mga Hudyo. Ang Diyos ay inilalarawan bilang hindi nagbabago, nakakaalam ng lahat, at maawain. Kahit na ang kasalanan ay resulta ng pagpili ng tao, may pag-asa maging ang mga makasalanan, dahil maaari silang tumalikod sa kasalanan at magsisi. Ang kakanyahan ng aklat ay ang karunungan, na kinilala sa Batas, ay ipinagkaloob lamang sa isang may takot sa Panginoon (cf. Kawikaan 9:10).

Top