Ano ang isang iskolar ng Bibliya?

Ano ang isang iskolar ng Bibliya? SagotAng iskolar ay isang taong nakagawa ng advanced na pag-aaral sa isang espesyal na larangan. Samakatuwid, ang isang iskolar ng Bibliya ay isang taong nakagawa ng mga advanced na pag-aaral sa Bibliya, marahil sa pamamagitan ng pag-aaral sa seminary o graduate school. Marahil ang isang iskolar ng Bibliya ay maiiba sa isang pastor, dahil ang pangunahing gawain ng pastor ay ang pagpapastol sa simbahan samantalang ang isang iskolar ay maaaring magtrabaho nang mag-isa, magsulat at magsaliksik. Ang isang iskolar ng Bibliya ay maaari ding maiiba sa isang teologo dahil ang isang teologo ay nagsusumikap na magsama-sama ng isang komprehensibong sistema ng doktrina samantalang ang isang iskolar ng Bibliya ay maaaring kontento na lamang na linawin kung ano ang sinasabi ng Bibliya nang hindi sinusubukang i-systematize ito. Ang mga seminary ngayon ay kadalasang may magkakahiwalay na departamento na naaayon sa mga pagkakaiba sa itaas. Ang seminary ay maaaring mayroong departamento ng Pastoral Studies, departamento ng Theological Studies, at Biblical Studies department, bukod sa iba pa.Sa pagsasabing iyon, walang awtoritatibo, teknikal na pamantayan para sa kung ano ang kinakailangan upang maging isang iskolar ng Bibliya. Ang ilan na hindi pa nakapunta sa seminary ngunit nag-aral ng Bibliya nang husto at nagamit ng mahusay na mapagkukunan ay maaaring tunay na mga tunay na iskolar ng Bibliya—sila ay mga estudyante ng Bibliya. Gayundin, hindi kailangang magkaroon ng matinding pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang departamento ng seminary na binanggit sa itaas. Inaasahan namin na ang bawat pastor at teologo ay magiging iskolar din ng Bibliya. Inaasahan din ng isa na ang bawat iskolar ng Bibliya ay magagamit ang kaalamang natamo upang maglingkod sa mga tao.

Dahil sa malawak na pagkakaiba-iba ng mga diskarte sa Bibliya at sa maraming pag-atake sa pagiging maaasahan ng Salita ng Diyos sa ngayon, kadalasang kinakailangan na magdagdag ng karagdagang modifier sa iskolar ng Bibliya . Sa ngayon, ang simbahan ay pinaglilingkuran ng maraming mahuhusay na evangelical na iskolar ng Bibliya na naniniwala na ang Bibliya ay Salita ng Diyos at naghahangad na linawin ang kahulugan ng Bibliya para sa ikabubuti ng simbahan at sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa kasamaang-palad, maraming liberal na iskolar ng Bibliya, kritikal na iskolar ng Bibliya, at kahit na may pag-aalinlangan sa mga iskolar ng Bibliya na naniniwala na ang Bibliya ay walang awtoridad, na isang aklat lamang ng literatura o isang makasaysayang rekord ng relihiyosong mga karanasan ng mga tao sa nakaraan. Ang mga iskolar na ito ay madalas na inilalagay ang kanilang sarili sa posisyon ng paghatol sa Bibliya kaysa sa kabaligtaran.Ito ay kagiliw-giliw na ang salita iskolar maaari ding mangahulugan ng estudyante—sinumang nag-aaral sa anumang antas. Sa ngayon, tinutukoy ng ilang paaralan sa United States ang kanilang mga estudyante bilang mga iskolar—kahit na mga Kindergarten. Gamit ang kahulugang ito, ang bawat Kristiyano ay maaari at dapat na maging iskolar ng Bibliya. Nakalulungkot na karamihan sa simbahan ngayon ay hindi marunong bumasa at sumulat sa Bibliya.Itinuturo sa atin ng Kasulatan ang kahalagahan ng pag-aaral kung ano ang sinasabi nito. Ang pag-aaral na ito ay hindi limitado sa pagkuha ng klase sa isang Bible college o seminary o kahit Sunday School. Ang mga Kristiyano ay dapat na kumain ng Salita ng Diyos sa anumang paraan na magagamit nila—pagbabasa, pag-aaral, pagsasaulo, at pagbubulay-bulay sa Salita; pagbabasa ng magagandang aklat na tumutulong sa pagpapaliwanag ng Bibliya; pagdalo sa mga serbisyo sa simbahan kung saan maririnig nila ang pangangaral at pagtuturo ng Bibliya; pakikinig sa Kristiyanong radyo; at, siyempre, paggamit ng magagandang online na tool tulad ng Got Questions.Nasa ibaba ang ilan lamang sa mga talata na nagsasabi ng kahalagahan ng pag-aaral ng Salita ng Diyos at pagiging iskolar ng Bibliya:

Itinago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo (Awit 119:11).

Pinagbubulay-bulay ko ang iyong mga tuntunin at iniisip ko ang iyong mga daan. Ako ay nalulugod sa iyong mga utos; Hindi ko pababayaan ang iyong salita (Awit 119:15–16).

Ang Aklat ng Kautusan na ito ay hindi hihiwalay sa iyong bibig, kundi pagbubulay-bulayin mo ito araw at gabi, upang iyong maingat na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat doon (Josue 1:8).

Ngayon ang mga Judiong Berea ay higit na marangal kaysa sa mga nasa Tesalonica, sapagkat tinanggap nila ang mensahe nang may malaking pananabik at sinisiyasat ang mga Kasulatan araw-araw upang makita kung ang sinabi ni Pablo ay totoo (Mga Gawa 17:11).

Ang bawat kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang taong nakatalaga sa Diyos ay magkaroon ng kakayahan at maging handa para sa bawat mabuting gawa (2 Timoteo 3:16–17).

Ngunit sumagot siya, ‘Nasusulat, Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos’ (Mateo 4:4).

Sapagka't anomang isinulat noong nakaraan ay isinulat sa ikatututo natin, upang tayo'y magkaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pamamagitan ng panghihikayat mula sa mga kasulatan (Roma 15:4).

Mayroong ilang mga iskolar ng Bibliya na regular na nakikipag-ugnayan kay Jesus. Ang mga iskolar na ito ay tinawag na mga eskriba at mga Pariseo. Ang mga eskriba ay mga propesyonal na ang trabaho ay alamin ang batas ng Diyos at kopyahin at bigyang-kahulugan ito para sa iba. Ang mga Pariseo ay isang napakahigpit na sekta ng Hudaismo na ginawa nilang negosyo na malaman at maingat na sundin ang lahat ng mga batas ng Diyos. Gayunpaman, ang pag-alam lamang sa mga katotohanan ng Kasulatan ay hindi sapat.

Nagbabala si Jesus, Masigasig kang nag-aaral ng Kasulatan dahil iniisip mo na sa mga ito ay mayroon kang buhay na walang hanggan. Ito ang mismong mga Kasulatan na nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay (Juan 5:39–40). Ang mga eskriba at mga Pariseo ay nag-aral ng Kasulatan, at iyon ay isang magandang bagay. Gayunpaman, ang kanilang pokus ay naging aklat, ang mga salita, ang katawan ng panitikan. Inisip nila na sa pagkaalam ng Salita ng Diyos ay makakamit nila ang buhay na walang hanggan. Sa kanilang kasigasigan para sa Salita ng Diyos, na-miss nila ang Diyos Mismo. Kung talagang naunawaan nila ang kanilang pinag-aaralan, lalapit sana sila kay Kristo, dahil ang lahat ng Kasulatan ay tumuturo sa Kanya at natupad sa Kanya. Ang intelektuwal at legalistikong pagtugis ng mga iskolar sa Salita ng Diyos ay nagbulag sa kanila sa mismong paksa na tinangka ng Salita ng Diyos na ipaliwanag.

Sa huling pagsusuri, walang pakinabang ang pagiging iskolar ng Bibliya kung ang iskolar ay hindi magpapasakop sa awtoridad ng Bibliya. Walang pakinabang ang pag-alam sa Salita ng Diyos kung hindi nakikilala ng isang tao ang Diyos sa proseso. Ang Bibliya ay hindi nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ngunit ito ay nagtuturo sa atin kay Hesus na nagbibigay. Mahirap maunawaan kung sino ang Diyos at ang buhay na magagamit kay Kristo nang hindi ginagawang priyoridad ang pag-aaral ng Bibliya.Top