Ano ang beatification at canonization at ito ba ay biblical?

Ano ang beatification at canonization at ito ba ay biblical? SagotAng beatification at canonization ay mga gawa ng Simbahang Romano Katoliko na nagdedeklara na ang isang namatay na tao ay namumuhay ng banal. Ang mga taong nabubuhay pa ay maaaring humiling sa pinagpala (kung beatified) o santo (kung na-canonized) na mamagitan sa Diyos para sa kanila. Ang pinagpala o santo ay pinararangalan at iginagalang dahil sa kanilang mga aksyon habang nabubuhay, ngunit hindi sila sinasamba bilang Diyos. Maaaring kabilang sa mga parangal ang mga kapistahan at misa na isinagawa sa kanilang pangalan, gayundin ang mga imahe at relikya na ipinapakita upang magbigay ng inspirasyon sa mga sumasamba.Ang Beatification ay isang administrative act kung saan ang isang nominee ay pinahihintulutan na magkaroon ng isang cultus o isang partikular na grupo ng mga tao na nakikilala, at humihiling ng pabor mula sa, ang beatified. Ang nominado ay maaaring isang martir na pinatay sa paglilingkod kay Kristo o isang kompesor. Ang buhay at mga sinulat ng isang kompesor ay dapat suriin para sa kabayanihan na kabutihan (katapangan at pagkakaiba na minarkahan ng makadiyos na motibo at hindi pagnanais ng tao), kabanalan, at pagsunod sa doktrina ng Romano Katoliko. Ang namatay na confessor ay dapat ding may bahagi sa isang mapatunayang himala. Ang pagkakaroon ng hindi awtorisadong kulto ay nagdidisqualify sa martir at confessor mula sa pagsasaalang-alang.

Ang pormal na proseso para sa kumpirmasyon ay nagbago nang malaki sa nakalipas na ilang daang taon. Sa orihinal, ang simbahan ay nangangailangan ng limampung taon sa pagitan ng oras ng pagkamatay ng nominado at simula ng pagsisiyasat. Ito ay nabawasan sa limang taon. Pagkatapos ng mahabang pagtatanong, pinahintulutan ng papa ang beatification, ang bagong beatification ay binansagan na blessed, at ang mga tao sa lugar na nakilalang may beatified ay pinapayagang magsagawa ng limitadong aksyon sa pangalan ng pinagpala.Ang Canonization ay isang dekreto na nag-aanunsyo na ang isang tao ay kwalipikado para sa pagpapabanal. Ang utos sa publiko ay nagpahayag na ang nominado ay banal at nasa langit kasama ng Diyos. Kung saan ang pagsamba sa beatified ay limitado sa saklaw, ang canonization ay nagbubuklod sa unibersal na simbahan upang parangalan ang santo. Kasama sa mga kwalipikasyon ang lahat ng kasama sa beatification at isa pang milagrong nagaganap dahil sa pamamagitan ng tao, na nakikita bilang kumpirmasyon ng Diyos sa kabanalan ng nominado. Kabilang sa mga karagdagang parangal ang mga partikular na liturhiya na isinagawa at mga simbahang inialay sa pangalan ng santo.Ang ubod ng beatification at canonization ay nasa paniniwala na ang napakabuting tao ng simbahan ay dumiretso sa langit, mamumuno kasama si Hesus, at namamagitan sa Diyos sa ngalan ng mga tao sa lupa at sa purgatoryo. Ang Santiago 5:16 ay ginagamit upang bigyang-katwiran ang gawain: Kaya't ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ngunit wala saanman hinihikayat ng Bibliya na hanapin ang atensyon o pabor sa mga namatay, at mahigpit na ipinagbabawal ang pagdarasal sa mga patay.Ang Beatification, ang pag-iisa sa isang tao para sa espesyal na katayuan sa mga namatay na mananampalataya, ay hindi ayon sa Bibliya. Ang lahat ng mananampalataya, patay man o buhay, ay tinatawag na mga banal sa Kasulatan (1 Corinto 1:2; Gawa 9:13, 32; Efeso 4:12). Ang lahat ng mananampalataya ay pantay na banal at matuwid, hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo na ibinilang sa atin sa krus (2 Corinto 5:21). Ang lahat ng mananampalataya ay pantay na mahalaga sa paningin ng Diyos at walang sinuman ang maaaring magyabang ng anumang espesyal na lugar sa harapan Niya. Sa wakas, ang pagbuo ng isang cultus (kung saan nakuha natin ang salitang kulto) sa paligid ng isang namatay na tao kung kanino tayo nag-aalay ng mga panalangin at mga petisyon ay may hangganan sa necromancy , (pagkonsulta sa mga patay) na mahigpit ding ipinagbabawal sa Kasulatan (Deuteronomio 18:11).

Ang beatification at canonization ay mga ritwal at tradisyon ng Simbahang Romano Katoliko at batay sa hindi pagkakaunawaan at/o maling interpretasyon ng Banal na Kasulatan. Ang mga banal ay ang katawan ni Kristo, mga Kristiyano, ang simbahan. Ang lahat ng mga Kristiyano ay itinuturing na mga banal. Ang lahat ng mga Kristiyano ay mga banal—at kasabay nito ay tinawag na maging mga banal. Sa pagsasagawa ng Romano Katoliko, ang mga santo ay iginagalang, dinadalangin, at sa ilang pagkakataon, sinasamba (bagaman ito ay mahigpit na itinatanggi ng mga Katoliko). Sa Bibliya, ang mga santo ay tinawag upang igalang, sambahin, at manalangin sa Diyos lamang.Top