Ano ang pananampalatayang Baha'i?

Ano ang pananampalatayang Baha'i? SagotAng pananampalatayang Baha'i ay isa sa mga bagong relihiyon sa daigdig na nagmula sa Shi'ite Islam sa Persia (modernong Iran). Gayunpaman, ito ay dumating upang makamit ang isang natatanging katayuan ng sarili nitong. Ang pananampalatayang Baha'i ay nakilala ang sarili bilang isang natatanging relihiyon sa daigdig dahil sa laki nito (5 milyong miyembro), sa pandaigdigang sukat nito (236 na bansa), sa praktikal na awtonomiya nito mula sa magulang nitong relihiyong Islam (may kaunting kalabuan sa pagitan ng dalawa), at para sa pagiging natatangi nito sa doktrina, pagiging monoteistiko ngunit inklusibo.Ang pinakamaagang tagapagpauna ng pananampalatayang Baha'i ay si Sayid Ali Muhammad na noong Mayo 23, 1844, idineklara ang kanyang sarili na Bab ('Gate'), ang ikawalong pagpapakita ng Diyos at una mula kay Muhammad. Implicit sa pahayag na iyon ay ang pagtanggi kay Muhammad bilang ang huli at pinakadakilang propeta at isang pagkakait na magkakasama sa natatanging awtoridad ng Koran. Ang Islam ay hindi naging mabait sa gayong mga kaisipan. Ang Bab at ang kanyang mga tagasunod, na tinatawag na Babis, ay nakakita ng matinding pag-uusig at naging bahagi ng malaking pagdanak ng dugo bago pinatay si Bab bilang isang bilanggong pulitikal pagkaraan lamang ng anim na taon sa Tabríz, Ádhirbáyján, Hulyo 9, 1850. Ngunit bago siya namatay, binanggit ng Bab ang tungkol sa isang darating na propeta, na tinutukoy bilang 'Siya na ipapakita ng Diyos.' Noong Abril 22, 1863, si Mirza Husayn Ali, isa sa kanyang mga tagasunod, ay nagpahayag ng kanyang sarili sa katuparan ng hulang iyon at ang pinakabagong pagpapakita ng Diyos. Nagsuot siya ng pamagat na Baha'u'llah ('kaluwalhatian ng Diyos'). Ang Bab ay samakatuwid ay tiningnan bilang isang 'John the Baptist'-uri ng nangunguna na humahantong sa Baha'u'llah na siyang mas makabuluhang pagpapakita para sa edad na ito. Ang kanyang mga tagasunod ay tinatawag na Baha'is. Ang kakaiba ng umuusbong na pananampalatayang Baha'i na ito, kung paano ito tinawag, ay nagiging malinaw sa mga deklarasyon ng Baha'u'llah. Hindi lamang siya nag-claim na siya ang pinakahuling propeta na nakita sa Shi'ite Islam, at hindi lamang siya nag-claim na siya ay isang pagpapakita ng Diyos, ngunit siya ay nag-claim na siya ang ikalawang pagdating ni Kristo, ang ipinangakong Banal na Espiritu, ang Araw ng Diyos. , ang Maiytrea (mula sa Budismo), at ang Krishna (mula sa Hinduismo). Ang isang uri ng inklusivismo ay maliwanag mula sa mga unang yugto ng pananampalatayang Baha'i.

Walang ibang paghahayag ang sinasabing dumating mula noong Baha'u'llah, ngunit ang kanyang pamumuno ay ipinasa sa pamamagitan ng appointment. Nagtalaga siya ng kahalili sa kanyang anak na si Abbas Effendi (sa kalaunan, si Abdu'l-Baha 'alipin ng Baha'). Bagama't ang mga kahalili ay hindi makapagsalita ng inspiradong kasulatan mula sa Diyos, maaari nilang bigyang-kahulugan ang banal na kasulatan nang hindi nagkakamali at tiningnan bilang pagpapanatili ng tunay na salita ng Diyos sa lupa. Itatalaga ni Abdu'l-Baha ang kanyang apo na si Shoghi Effendi bilang kahalili. Si Shoghi Effendi, gayunpaman, ay namatay bago humirang ng kahalili. Ang puwang ay napunan ng isang mapanlikhang organisadong namamahalang institusyon na tinatawag na Universal House of Justice na nananatili sa kapangyarihan ngayon bilang namumunong katawan para sa Baha'i World Faith. Ngayon, ang pananampalatayang Baha'i ay umiiral bilang isang relihiyon sa daigdig na may taunang mga internasyonal na kumperensya na nagpupulong sa Universal House of Justice sa Haifa, Israel.Ang mga pangunahing doktrina ng pananampalatayang Baha'i ay maaaring maging kaakit-akit sa kanilang pagiging simple:1) Pagsamba sa isang Diyos at ang pagkakasundo ng lahat ng pangunahing relihiyon.


2) Pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba at moralidad ng pamilya ng tao at ang pag-aalis ng lahat ng pagtatangi.
3) Ang pagtatatag ng kapayapaan sa daigdig, pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan, at pangkalahatang edukasyon.
4) Kooperasyon sa pagitan ng Agham at Relihiyon sa paghahanap ng katotohanan ng indibidwal.
Maaaring idagdag sa mga ito ang ilang tiyak na paniniwala at gawi:
5) Isang Pangkalahatang Pantulong na Wika.
6) Mga Pangkalahatang Timbang at Sukat.
7) Ang Diyos na siya mismo ay hindi nakikilala gayunpaman ay nagpapakita ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagpapakita.
8) Ang mga pagpapakitang ito ay isang uri ng progresibong paghahayag.
9) Walang proselytizing (agresibong pagsaksi).
10) Ang pag-aaral ng iba't ibang Banal na Kasulatan bukod sa simpleng mga aklat ng Baha'i.
11) Ang pagdarasal at pagsamba ay obligado at karamihan doon ay ayon sa mga tiyak na tagubilin.

Ang pananampalatayang Baha'i ay medyo sopistikado, at marami sa mga tagasunod nito ngayon ay may pinag-aralan, mahusay magsalita, eclectic, liberal sa pulitika, ngunit konserbatibo sa lipunan (ibig sabihin, anti-aborsyon, pro-tradisyonal na pamilya, atbp.). Bukod dito, ang mga Baha'i ay hindi lamang inaasahang mauunawaan ang kanilang sariling natatanging mga banal na kasulatan ng Baha'i, ngunit inaasahan din na pag-aralan ang mga kasulatan ng ibang mga relihiyon sa daigdig. Samakatuwid, ito ay lubos na posible na makatagpo ng isang Baha'i na mas edukado sa Kristiyanismo kaysa sa karaniwang Kristiyano. Higit pa rito, ang pananampalatayang Baha'i ay may matinding diin sa edukasyon na sinamahan ng ilang mga liberal na pagpapahalaga tulad ng gender egalitarianism, unibersal na edukasyon, at pagkakasundo sa pagitan ng agham at relihiyon.

Gayunpaman, ang pananampalatayang Baha'i ay may maraming mga teolohikong gaps at hindi pagkakapare-pareho ng doktrina. Kung ikukumpara sa Kristiyanismo, ang mga pangunahing aral nito ay mababaw lamang sa kanilang pagkakatulad. Ang mga pagkakaiba ay malalim at pangunahing. Ang pananampalatayang Baha'i ay gayak, at ang isang buong pagpuna ay magiging ensiklopediko. Kaya, ilang mga obserbasyon lamang ang ginawa sa ibaba.

Ang pananampalatayang Baha'i ay nagtuturo na ang Diyos ay hindi kilala sa Kanyang kakanyahan. Ang mga Baha'i ay nahihirapang ipaliwanag kung paano sila magkakaroon ng isang detalyadong teolohiya tungkol sa Diyos ngunit iginiit na ang Diyos ay 'hindi kilala.' At hindi nakakatulong na sabihin na ang mga propeta at mga manifestations ay nagpapaalam sa sangkatauhan tungkol sa Diyos dahil, kung ang Diyos ay 'hindi kilala,' kung gayon ang sangkatauhan ay walang reference point kung saan sasabihin kung sinong guro ang nagsasabi ng totoo. Tamang itinuro ng Kristiyanismo na ang Diyos ay makikilala, gaya ng natural na pagkakakilala kahit ng mga hindi mananampalataya, kahit na maaaring wala silang kaugnayan sa Diyos. Sinasabi ng Roma 1:20, 'Sapagka't mula nang lalangin ang sanlibutan, ang Kanyang di-nakikitang mga katangian ay malinaw na nakikita, na nauunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos...' Ang Diyos ay nakikilala, hindi lamang sa pamamagitan ng paglalang, kundi sa pamamagitan ng Kanyang Salita at ng presensya ng Banal na Espiritu, na namumuno at gumagabay sa atin at nagpapatotoo na tayo ay Kanyang mga anak (Roma 8:14-16). Hindi lamang natin Siya makikilala, ngunit makikilala natin Siya nang malapit bilang ating 'Abba, Ama' (Galacia 4:6). Totoo, maaaring hindi ipagkasya ng Diyos ang Kanyang kawalang-hanggan sa ating may hangganang pag-iisip, ngunit ang tao ay maaari pa ring magkaroon ng bahagyang kaalaman sa Diyos na ganap na totoo at may kaugnayan sa kahulugan.

Tungkol kay Jesus, ang pananampalatayang Baha'i ay nagtuturo na Siya ay isang pagpapakita ng Diyos ngunit hindi isang pagkakatawang-tao. Ang pagkakaiba ay mukhang bahagyang ngunit talagang napakalaki. Naniniwala ang mga Baha'i na ang Diyos ay hindi kilala; samakatuwid, ang Diyos ay hindi maaaring magkatawang-tao ang Kanyang sarili upang naroroon sa mga tao. Kung si Jesus ay Diyos sa pinaka-literal na kahulugan, at si Jesus ay kilala, kung gayon ang Diyos ay alam, at ang doktrinang Baha'i ay sumabog. Kaya, itinuro ng mga Baha'is na si Jesus ay repleksyon ng Diyos. Kung paanong ang isang tao ay maaaring tumingin sa repleksyon ng araw sa isang salamin at magsasabing, 'May araw,' gayon din ang isang tao ay maaaring tumingin kay Jesus at magsasabi, 'May Diyos,' ibig sabihin ay 'May repleksyon ng Diyos.' Narito muli ang problema ng pagtuturo na ang Diyos ay 'di-makilala' ay lumalabas dahil walang paraan upang makilala ang pagitan ng totoo at maling pagpapakita o mga propeta. Ang Kristiyano, gayunpaman, ay maaaring magtaltalan na si Kristo ay itinalaga ang Kanyang sarili sa lahat ng iba pang mga pagpapakita at pinatunayan ang Kanyang pinatunayang pagka-Diyos sa pamamagitan ng pisikal na pagbangon mula sa mga patay (1 Mga Taga-Corinto 15), isang punto na itinatanggi din ng mga Baha'is. Bagama't isang himala ang pagkabuhay na mag-uli, gayunpaman, ito ay isang katotohanang maipagtatanggol sa kasaysayan, dahil sa kabuuan ng ebidensya. Dr. Gary Habermas, Dr. William Lane Craig, at N.T. Mahusay ang ginawa ni Wright sa pagtatanggol sa pagiging makasaysayan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo.

Itinatanggi din ng pananampalatayang Baha'i ang tanging kasapatan ni Kristo at ng Kasulatan. Si Krishna, Buddha, Jesus, Muhammad, ang Bab, at Baha'ullah ay pawang mga pagpapakita ng Diyos, at ang pinakahuli sa mga ito ay magkakaroon ng pinakamataas na awtoridad dahil siya ang may pinaka kumpletong paghahayag ng Diyos, ayon sa ideya ng progresibong paghahayag. Dito, maaaring gamitin ang mga Kristiyanong paghingi ng tawad upang ipakita ang pagiging natatangi ng mga pag-aangkin ng Kristiyanismo at ang doktrina at praktikal na katotohanan nito maliban sa mga salungat na sistema ng relihiyon. Ang Baha'i, gayunpaman, ay nababahala sa pagpapakita na ang lahat ng mga pangunahing relihiyon sa mundo ay magkakasundo sa huli. Ang anumang mga pagkakaiba ay ipapaliwanag bilang:

1) Mga Batas Panlipunan—Sa halip na mga Supra-cultural na Espirituwal na Batas.
2) Maagang paghahayag—Kabaligtaran ng mas 'kumpleto' na paghahayag mamaya.
3) Tiwaling Pagtuturo o Maling Pakahulugan.

Ngunit kahit na ibigay ang mga kwalipikasyong ito, ang mga relihiyon sa daigdig ay masyadong iba-iba at napakaiba sa panimula upang mapagkasundo. Dahil ang mga relihiyon sa mundo ay malinaw na nagtuturo at nagsasagawa ng salungat na mga bagay, ang pasanin ay nasa Baha'i na iligtas ang mga pangunahing relihiyon sa mundo habang binubuwag ang halos lahat ng mga pundasyon ng mga relihiyong iyon. Kabalintunaan, ang mga relihiyon na pinaka-inclusive—Buddhism at Hinduism—ay klasikal na atheistic at pantheistic (ayon sa pagkakabanggit), at hindi pinahihintulutan ang atheism o pantheism sa loob ng mahigpit na monoteistikong pananampalatayang Baha'i. Samantala, ang mga relihiyon na hindi gaanong kasama sa teolohiya ng pananampalatayang Baha'i—Islam, Kristiyanismo, Ortodoksong Hudaismo—ay monoteistiko, gaya ng Baha'i.

Gayundin, ang pananampalatayang Baha'i ay nagtuturo ng isang uri ng kaligtasan na nakabatay sa gawa. Ang pananampalatayang Baha'i ay hindi gaanong naiiba sa Islam sa mga pangunahing aral nito tungkol sa kung paano maliligtas maliban na, para sa Baha'i, kakaunti ang sinabi tungkol sa kabilang buhay. Ang makalupang buhay na ito ay mapupuno ng mabubuting gawa na sumasalungat sa masasamang gawa ng isang tao at nagpapakita ng sarili na karapat-dapat sa sukdulang pagpapalaya. Ang kasalanan ay hindi binabayaran o natutunaw; sa halip, ito ay pinahihintulutan ng isang malamang na mabait na Diyos. Ang tao ay walang makabuluhang kaugnayan sa Diyos. Sa katunayan, itinuro ng Baha'is na walang personalidad sa diwa ng Diyos, ngunit sa Kanyang mga pagpapakita lamang. Kaya, ang Diyos ay hindi madaling sumuko sa isang relasyon sa tao. Alinsunod dito, ang doktrinang Kristiyano ng biyaya ay muling binibigyang kahulugan kaya ang ibig sabihin ng 'biyaya' ay 'mabait na allowance ng Diyos para sa tao na magkaroon ng pagkakataong makamit ang pagpapalaya.' Ang nabuo sa doktrinang ito ay isang pagtanggi sa sakripisyong pagbabayad-sala ni Kristo at isang pagliit ng kasalanan.

Ang pananaw ng Kristiyano sa kaligtasan ay ibang-iba. Ang kasalanan ay nauunawaan bilang walang hanggan at walang katapusan na kahihinatnan dahil ito ay isang unibersal na krimen laban sa isang walang hanggang sakdal na Diyos (Roma 3:10, 23). Gayundin, ang kasalanan ay napakalaki na nararapat sa isang buhay (dugo) na sakripisyo at nagkakaroon ng walang hanggang kaparusahan sa kabilang buhay. Ngunit binayaran ni Kristo ang halaga na dapat bayaran ng lahat, na namamatay bilang isang inosenteng sakripisyo para sa isang nagkasalang sangkatauhan. Dahil ang tao ay hindi makakagawa ng anumang bagay upang walang dungis ang kanyang sarili o upang maging karapat-dapat sa walang hanggang gantimpala, siya ay dapat na mamatay para sa kanyang sariling mga kasalanan o maniwala na si Kristo ay magiliw na namatay na kahalili niya (Isaias 53; Roma 5:8). Kaya, ang kaligtasan ay alinman sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao o walang walang hanggang kaligtasan.

Hindi nakakagulat na ang pananampalatayang Baha'i ay nagpapahayag na ang Baha'u'llah ang ikalawang pagdating ni Kristo. Si Jesus Mismo ay nagbabala sa atin sa Ebanghelyo ni Mateo tungkol sa huling panahon: 'Kung gayon, kung ang sinoman ay magsabi sa inyo, 'Narito, narito ang Cristo!' o 'Ayan na siya!' Huwag kang maniwala. Sapagka't magsisilitaw ang mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang' (Mateo 24:23-24). Kapansin-pansin, karaniwang tinatanggihan o pinaliit ng mga Baha'i ang anumang mga himala ng Baha'u'llah. Ang kanyang natatanging espirituwal na mga pag-aangkin ay batay sa self-attested na awtoridad, kakaiba at hindi pinag-aralan na karunungan, masaganang pagsulat, dalisay na pamumuhay, pinagkasunduan ng karamihan, at iba pang mga subjective na pagsubok. Ang higit na layunin na mga pagsubok tulad ng propetikong katuparan ay gumagamit ng mabibigat na alegorikong interpretasyon ng Kasulatan (tingnan ang Magnanakaw sa Gabi ni William Sears). Ang paniniwala sa Baha'u'llah ay higit na nababawasan sa isang punto ng pananampalataya—handa bang tanggapin siya bilang pagpapakita ng Diyos, sa kawalan ng layuning ebidensya? Siyempre, ang Kristiyanismo ay nangangailangan din ng pananampalataya, ngunit ang Kristiyano ay may matibay at maipapakitang ebidensya kasama ng pananampalatayang iyon.

Ang pananampalatayang Baha'i samakatuwid ay hindi umaayon sa klasikal na Kristiyanismo, at marami itong dapat sagutin sa sarili nitong karapatan. Kung paanong ang isang di-kilalang Diyos ay maaaring makakuha ng ganoong detalyadong teolohiya at bigyang-katwiran ang isang bagong relihiyon sa daigdig ay isang misteryo. Ang pananampalataya ng Baha'i ay mahina sa pagtugon sa kasalanan, tinatrato ito na parang hindi ito malaking problema at malalampasan ng pagsisikap ng tao. Ang pagka-Diyos ni Kristo ay ipinagkait, gayundin ang katibayan na halaga at literal na katangian ng muling pagkabuhay ni Kristo. At para sa pananampalatayang Baha'i, isa sa pinakamalaking problema nito ay ang pluralismo nito. Ibig sabihin, paano mapagkasundo ng isang tao ang gayong magkakaibang relihiyon nang hindi iniiwan ang mga ito sa teolohikal na gutted? Madaling pagtalunan na ang mga relihiyon sa mundo ay may pagkakatulad sa kanilang mga etikal na turo at may ilang konsepto ng tunay na katotohanan. Ngunit isa pang halimaw ang ganap na subukang makipagtalo sa pagkakaisa sa kanilang mga pangunahing turo tungkol sa kung ano ang tunay na katotohanan at tungkol sa kung paano pinagbabatayan ang mga etikang iyon.Top