Ano ang atavism?

Ano ang atavism?

Ang Atavism ay isang terminong ginamit sa biology upang ilarawan ang tendensya ng isang organismo na bumalik sa isang mas primitive na estado. Ito ay makikita sa maraming iba't ibang paraan, tulad ng kapag ang isang hayop ay bumalik sa isang mas mabangis na estado, o kapag ang isang tao ay nagpapakita ng mga ugali na mas katulad ng ating mga sinaunang ninuno. Sa ilang mga kaso, ang atavism ay maaaring maging kapaki-pakinabang, tulad ng kapag pinapayagan nito ang isang organismo na umangkop sa isang nagbabagong kapaligiran. Gayunpaman, maaari rin itong makapinsala, na humahantong sa mga genetic na depekto at mga problema sa kalusugan.

Sagot

Ang Atavism ay ang ugali na bumalik sa sinaunang o ancestral roots. Ang isang halimbawa ng atavism sa genetics ay isang taong may asul na mata na ipinanganak sa isang mahabang linya ng mga taong may kayumanggi ang mata, ngunit ang lola sa tuhod ay may asul na mata. Ang salita atavism ay batay sa Latin pagdating , ibig sabihin ninuno.Sa kontemporaryong lipunan, ang atavism ay inilalarawan ng isang pamilya na umaalis sa kanilang komportableng suburban na tahanan para sa isang weekend camping trip o mag-ihaw ng mga steak sa isang outdoor barbeque habang ang kanilang modernong hanay ay walang ginagawa sa loob. Batay sa konsepto ng atavism, iginiit ng Paleolithic Diet na ang pagkain ng mga pagkain ng ating mga sinaunang ninuno ay kapaki-pakinabang sa pagpapanatili ng pagkontrol sa timbang habang binabawasan ang mga panganib sa kalusugan tulad ng coronary heart disease at diabetes. Ang isang mas masamang halimbawa ng atavism ay ang pag-idolo kay Adolf Hitler sa isang maliit na bilang ng mga kabataang Aleman.Sa relihiyon, ang atavism ay makikita sa muling pagkabuhay ng paganismo at ang lumalagong interes sa mga sinaunang paniniwala na lumaganap sa Europa. Ang Nordic paganism, o Ásatrú , ay ang pinakamabilis na lumalagong relihiyon sa Iceland, at ang isang templong nakatuon kina Thor at Odin ay itinatayo ( Iceland Magazine , Oktubre 17, 2018). Ito ang magiging unang paganong templo na itinayo sa Iceland sa loob ng mahigit isang libong taon. Noong 2016, itinayo ng Denmark ang una nitong templo na nakatuon sa pagsamba kay Odin. Ang lumalaking interes sa paganismo ng Aleman, na kilala rin bilang Heathenry, ay nagsasangkot ng pagsamba sa mga sinaunang diyos ng Aleman pati na rin sa mga duwende at troll. Ang panibagong interes sa paganismo ay lumilitaw na pinupuno ang espirituwal na kawalan na dulot ng paghina ng Kristiyanismo sa Europa.

Ang Atavism, ang tendensiyang bumalik sa pinagmulan ng mga ninuno ng isang tao, ay inilalarawan din sa likas na kasalanan na minana natin mula kina Adan at Eva. Bagama't ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos (Genesis 1:27), ang larawang ito ay nadungisan ng mapanghimagsik na gawa ng unang mag-asawa na nagdala ng kasalanan sa mundo (Genesis 3). Nagkakasala tayo dahil mayroon tayong likas na kasalanan; minana natin ang makasalanang kalikasang ito mula kay Adan. Ang kasalanan ay bahagi ng ating espirituwal na DNA. Isinulat ni apostol Pablo, Samakatuwid, kung paanong ang kasalanan ay dumating sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala (Roma 5:12, ESV). Gaano man tayo kahusay, palagi tayong bumabalik sa ating espirituwal na mga ugat, at tayo ay nagkakasala (tingnan sa Mga Taga Roma 7:14–25).Maliban sa ating Panginoong Hesus, walang sinumang ipinanganak ng babae ang maaaring magyabang ng walang kasalanan na pagiging perpekto. Kahit na ang pinakamagaling sa atin ay nasiraan ng kasalanan ni Adan at hindi makatugon sa mahigpit na pamantayan ng katuwiran ng Diyos (Roma 3:23). Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayang walang hanggan (Roma 6:23), walang pag-asa ang tao kung hindi dahil sa sakripisyong kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesu-Kristo (Juan 3:16; Efeso 2: 8–9; Roma 5:12; 8:1). Ang kasalanan ay dumating sa pamamagitan ng unang Adan, ngunit si Kristo Jesus, ang pangalawang Adan, ay dinaig ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan at nagbigay sa mga naniniwala sa Kanya ng buhay na walang hanggan (1 Corinto 15:45).

Ang Atavism ay ang ugali sa loob natin na magkasala sa paraan ng ating mga sinaunang ninuno, sina Adan at Eba. Ngunit, bilang mga bagong nilalang kay Kristo Hesus, hindi natin kailangang katakutan ang poot ng Diyos o katakutan ang pagkawala ng ating kaligtasan, sapagkat tayo ay pag-aari Niya, at wala o walang sinumang aagaw sa atin mula sa Kanya (2 Corinto 5:17; Roma 8:38). –39; Filipos 1:6).Top