Ano ang Armstrongism?

Ano ang Armstrongism? Ang Worldwide Church of God ba ay isang kulto? SagotAng Armstongism ay tumutukoy sa mga turo ni Herbert W. Armstrong, na naging turo ng Worldwide Church of God. Ang mga turong ito ay madalas na salungat sa tradisyonal na mga paniniwalang Kristiyano at kung minsan ay tahasang salungat sa Bibliya. Ang pinakakilala sa mga turo ni Armstrong ay ang Anglo-Israelism. Ito ang paniniwala na ang modernong-panahong mga Hudyo ay hindi ang tunay na pisikal na mga inapo ng Israel. Naniniwala si Armstrong na ang mga nawawalang tribo ng Israel ay lumipat sa Kanlurang Europa at ang kasalukuyang mga British at Amerikano ay talagang mga tagapagmana ng tipan ng Diyos kay Abraham, Isaac, at Jacob. Naniniwala si Armstrong na ang kaalamang ito ang pangunahing salik sa pag-unawa sa mga propetikong sipi ng Banal na Kasulatan at na ang kanyang misyon ay ipahayag ang mensaheng ito bilang paghahanda para sa huling panahon.Ang mga paniniwalang ito ng Worldwide Church of God ay hindi na bago at nag-ugat sa isang maling interpretasyon ng Banal na Kasulatan. Malinaw sa Bibliya na hindi pinalitan ng Diyos ang Israel ng ibang bansa at ang Kanyang mga plano para sa Israel ay tama sa iskedyul at mangyayari pagkatapos na ang kabuuan ng mga Gentil ay dumating sa Kaharian (Roma 11:25). Makatitiyak tayo na ang lahat ng sinabi ng Diyos ay totoo at magaganap, dahil sa Kanyang katangian at pagkakapare-pareho (Roma 3:3–4). Ang pagtatangkang baguhin ang mga plano ng Diyos para sa Israel at sa Simbahan ay pagdududa sa Kanyang kalikasan, Kanyang soberanya, Kanyang omniscience, at Kanyang katapatan.

Bilang karagdagan, itinuro ni Armstrong na sa kamatayan ang isang tao ay nasa tulad ng pagtulog hanggang sa bumalik si Jesus sa lupa. Pagkatapos ay magkakaroon ng tatlong muling pagkabuhay. Ang una ay sa tapat na mga Kristiyano. Pangalawa ay ang karamihan sa populasyon na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon na tanggapin ang ebanghelyo at maligtas, sa kabila ng malinaw na pagtuturo ng Kasulatan na walang pangalawang pagkakataon para sa kaligtasan pagkatapos ng kamatayan (Hebreo 9:27). Pangatlo ay ang mga kumilos sa paraang hindi karapat-dapat para sa pangalawang pagkakataon. Sila, kasama ang grupo mula sa ikalawang pagkabuhay na mag-uli na tumanggi sa ebanghelyo, ay paparusahan. Ang Worldwide Church of God ay hindi naniniwala sa walang hanggang kaparusahan sa impiyerno, sa halip ay isang ganap na pagkawasak sa pamamagitan ng apoy, ibig sabihin, annihilationism . Ang Bibliya, gayunpaman, ay malinaw na may dalawang muling pagkabuhay, isa sa walang hanggang buhay sa langit para sa mga mananampalataya at isa sa walang hanggang kapahamakan para sa mga hindi mananampalataya (Apocalipsis 20:4–14). Dito muli, ang mga teorya ng Armstrongism at ang Worldwide Church of God ay direktang sumalungat sa Salita ng Diyos.Itinuro din ni Armstrong na ang mga tagasunod ni Kristo ay dapat manatiling tapat sa lahat ng mga turo sa Lumang Tipan. Kaya naman, itinuring niyang banal ang Sabbath, at sa tradisyon ng mga Judio ang Sabbath ay ginaganap mula sa paglubog ng araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado. Naniniwala pa siya na dapat ipagdiwang ang mga kapistahan sa Lumang Tipan tulad ng Paskuwa at Pista ng mga Tabernakulo. Itinuro ng Worldwide Church of God na dapat sundin ng mga modernong Kristiyano ang mga batas sa pagkain at ikapu (hanggang 30 porsiyento). Ang Armstrongism ay isa lamang sa maraming pilosopiya ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa na tumitingin sa pagsunod sa mga batas ng Lumang Tipan bilang isang paraan ng kaligtasan. Ngunit ang Bibliya ay malinaw na ang kabaligtaran ay totoo. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo lamang, dahil ang Batas ay hindi nagliligtas ng sinuman. Ang isang tao ay hindi inaaring-ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo. Kaya't tayo rin, ay naglagak ng ating pananampalataya kay Cristo Jesus upang tayo ay ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay walang sinumang aaring-ganapin (Galacia 2:16). Maliwanag, ang mga pilosopiya ng Armstrongism at ng Worldwide Church of God ay ganoon lamang—mga makamundong pilosopiya na naglalayong tanggihan ang tanging paraan ng kaligtasan, ang pagpapalitan sa krus ng ating kasalanan para sa katuwiran ni Kristo (2 Corinto 5:17), at palitan ito ng Batas sa Lumang Tipan, na naparito si Jesus upang tuparin dahil hindi natin kaya.Pagkatapos ng kamatayan ni Hebert W. Armstrong, nagsimulang yakapin ng Worldwide Church of God ang isang mas orthodox na pag-unawa sa pananampalatayang Kristiyano. Ang mga kahalili ni Armstrong, sina Joseph Tkach, Sr., at Joseph Tkach, Jr., ay pinamunuan ang Worldwide Church of God sa mas orthodox na direksyon, tinatanggihan ang British Israelism, pagtanggap sa Trinity, atbp. Ang organisasyon/denominasyon ngayon ay tumutukoy sa sarili nito bilang Grace Communion Internasyonal. Ang isang maikling kasaysayan ng paglipat mula sa Armstrongism tungo sa Grace Communion ay matatagpuan sa www.gci.org/aboutus/history . Bagama't malayo na ang narating ng Grace Communion tungo sa doktrina ng Bibliya, mayroon pa ring ilang mabibigat na pagkakamali sa kanilang teolohiya, tulad ng pagtuturo na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga hindi mananampalataya na maging mananampalataya, maging ang mga patay na hindi mananampalataya (mula sa Diyos: Predestination: Does God Choose Your Fate ? sa kanilang opisyal na website).Hindi lahat ng Worldwide Church of God congregation ay naging bahagi ng Grace Communion International. Ang mga piniling manatiling mas tapat sa mga turo ni Armstrong ay bumuo ng United Church of God (UCG) . Noong 2010, humiwalay sa UCG ang isa pang grupo, ang Church of God, a Worldwide Association (COGWA). Ang parehong grupo ay nagpapanatili ng orihinal na pagtanggi ni Armstrong sa Trinidad.Top